1. oktober 2015
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

DUTB spet pred poslanci

Ugotovitev računskega sodišča, da so popravljalni ukrepi vlade, ministrstva za finance in Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) glede vzpostavitve in delovanja DUTB večinoma le delno zadovoljivi, je znova razburila politiko. V DZ se tako v kratkem na to temo obetajo seje pristojnih delovnih teles in izredna seja DZ. Sodišče je med drugim ugotovilo, da vlada ni v vseh pogledih sledila smernicam za plače vodilnih v državnih družbah in ni jasno opredelila kriterijev za dodatke zaradi kompleksnosti dela.

Slovenija je v letošnjem letu po več letih padanja precej izboljšala uvrstitev na lestvici konkurenčnosti Svetovnega gospodarskega foruma (WEF). A še naprej ostaja ena izmed držav, ki so po začetku krize najbolj poslabšale svoj položaj na lestvici, opozarja Urad RS za makroekonomske analize in razvoj. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je znova poudaril, da bodo za večjo konkurenčnost slovenskega gospodarstva ključni predvsem ukrepi na treh področjih: administrativne ovire, stroški dela in delovna zakonodaja. "To bomo delali, da bo naše gospodarstvo bolj konkurenčno, ne pa da bodo naše ocene boljše," je dejal v komentarju na lestvico WEF.

Država je v letu 2014 za raziskovalno-razvojno dejavnost namenila najmanj proračunskih sredstev v zadnjih 10 letih, kažejo podatki statističnega urada. Trend se nadaljuje tudi v letošnjem letu, saj naj bi država za omenjeno dejavnost namenila še manj sredstev kot v lanskem letu.

Vrhovno sodišče RS je v odzivu na informacijsko limono, ki so jo letos v okviru multikonference Informacijska družba 2015 podelili pomanjkljivi informatizaciji pravosodja, poudarilo, da se ta nagrada zagotovo ne more nanašati na informatizacijo sodstva. Temu področju namreč namenjajo veliko pozornosti in ga stalno razvijajo.

Evropske države bodo oktobra že tretje leto zapored obeležile evropski mesec kibernetske varnosti. Cilj vseevropske kampanje, ki jo koordinira agencija EU za omrežno in informacijsko varnost (ENISA), je spodbuditi osveščenost o kibernetski varnosti med državljani. Nekaj dogodkov se bo odvilo tudi v Sloveniji, kjer za tovrstne aktivnosti sicer skrbi ekipa projekta Varni na internetu, ki ga izvaja Slovenski center za posredovanje pri omrežnih incidentih SI-CERT.

V zbornici zdravstvene in babiške nege so ob mednarodnem dnevu starejših opozorili na vedno večji pomen zdravstvene nege in oskrbe v socialnovarstvenih zavodih. Po njihovih navedbah v domove danes prihajajo ostareli in bolni, ki potrebujejo zahtevno zdravstveno nego, zato je nedopustno, da se sredstva za tovrstno nego v domovih znižujejo.

Digitalna družba mora biti družba za vsa življenjska obdobja, je sporočilo včerajšnje okrogle mize v okviru festivala za tretje življenjsko obdobje. Razprava je tudi opozorila na odgovornost javnega sektorja, da pri razvoju e-storitev v največji možni meri upošteva potrebe deprivilegiranih družbenih skupin, med katerimi so tudi starejši.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
1.10.2015 Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev bank in hranilnic (RS 73-2848/2015) Začne veljati
1.10.2015 Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Dobrovnik – ožje območje (RS 72-2839/2015) Začne veljati
1.10.2015 Odredba o izobraževalnem progamu za odrasle Slovenščina za tujce (RS 113-4698/2000) Se preneha uporabljati
1.10.2015 Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki (RS 51-2148/2015) Se začne uporabljati
1.10.2015 Pravilnik o odobritvi in nalogah delavnic za tahografe in naprave za omejevanje hitrosti (RS 46-1965/2006) Sprememba
1.10.2015 Pravilnik o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki (RS 109-4363/2012) Sprememba
1.10.2015 Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (RS 106-4574/2005) Sprememba
1.10.2015 Pravilnik o višješolskem študijskem programu Balet (RS 63-2819/2005) Se preneha uporabljati
1.10.2015 Sistemska obratovalna navodila za prenosni sistem zemeljskega plina (RS 55-2309/2015) Sprememba
1.10.2015 Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa banke in hranilnice (RS 73-2846/2015) Začne veljati
1.10.2015 Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje funkcije člana uprave banke in hranilnice (RS 74-2754/2013) Se preneha uporabljati
1.10.2015 Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenj za opravljanje bančnih in finančnih storitev ter za statusna preoblikovanja (RS 73-2847/2015) Začne veljati
1.10.2015 Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenj za opravljanje bančnih in finančnih storitev ter za statusna preoblikovanja (RS 28-1386/2007) Se preneha uporabljati
1.10.2015 Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice banke tretje države (RS 73-2845/2015) Začne veljati
1.10.2015 Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice banke tretje države (RS 28-1387/2007) Se preneha uporabljati
1.10.2015 Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev bank in hranilnic (RS 21-813/2009) Se preneha uporabljati
1.10.2015 Študentska ustava (ŠU-3) (RS 32-1338/2015) Se začne uporabljati
1.10.2015 Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (RS 14-486/2009) Sprememba
1.10.2015 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (RS 73-2843/2015) Začne veljati
30.9.2015 Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2015 (RS 73-2851/2015) Začne veljati
30.9.2015 Odločba o prenehanju ustanove Ustanova Multikulturni center na Metelkovi (RS 73-2844/2015) Sprememba
30.9.2015 Popravek Akta o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Dobrovnik – ožje območje (RS 73-2870/2015) Začne veljati
30.9.2015 Poročilo o gibanju plač za julij 2015 (RS 73-2850/2015) Začne veljati
30.9.2015 Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Azerbajdžanski republiki (RS 73-2840/2015) Začne veljati
30.9.2015 Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Islamski republiki Afganistan (RS 73-2841/2015) Začne veljati
30.9.2015 Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Irak (RS 73-2842/2015) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 1.10.2015 - 1.10.2015 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 4 novosti 1 novost 2 novosti   5 novosti 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   1 novost     1 novost 1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 6 novosti   1 novost 2 novosti 2 novosti 1 novost
5. JAVNE FINANCE   151 novosti     2 novosti  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost 5 novosti   6 novosti 7 novosti 2 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti 1 novost 1 novost 7 novosti 5 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 2 novosti   2 novosti      
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   1 novost   1 novost 3 novosti  
10. MEDNARODNI ODNOSI         2 novosti  
11. OBČINE 18 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Dobrovnik – ožje območje
Pravilnik o standardih in normativih za izvajanje storitev za trg dela in metodologiji za oblikovanje cen teh storitev
Pravilnik o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev
Uredba o enkratni pomoči uporabnikom oziroma lastnikom ribiških plovil, ki jim je bilo začasno prepovedano izvajanje gospodarskega ribolova
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča VSRS sklep II Ips 284/2013 - pogodba o dosmrtnem preživljanju - darilo - kavza - aleatorna pogosdba - animus donandi - načelo enake vrednosti dajatev - causa acguirendi - subje...
VSRS sklep I R 69/2015 - določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - dvom v nepristranskost sodišča - objektivna nepri...
Odločbe Upravnega sodišča UPRS sodba I U 884/2014 - dovoljenje za stalno prebivanje – državljani drugih držav naslednic nekdanje SFRJ – pogoji za izdajo dovoljenja – dejansko življenje v Republiki Sl...
UPRS sklep III U 323/2014 - upravni spor - tožba v upravnem sporu - pritožba po ZNPPol - akt, ki se lahko izpodbija v upravnem sporu - subsidiarni upravni spor - zavrženje tožbe
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o varstvu okolja (ZVO-1H), nujni postopek, EPA 784-VII
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-1B), EPA 780-VII
Predlog zaključnega računa Proračuna Republike Slovenije za leto 2014 (RZ2014), EPA 788-VII
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Priznana obrestna mera