7. maj 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Na ekscese se zgolj odzivamo

Slovenija je na področju preprečevanja korupcije in ekonomskega kriminala naredila veliko napak, a se v zadnjih letih stvari spreminjajo, vendar še vedno počasi in premalo, je dejal predsednik protikorupcijske komisije Goran Klemenčič.

Klemenčič je še izpostavil, da imamo v Sloveniji resen problem s sistemsko korupcijo. Ta problem imamo po njegovem prepričanju zaradi zgodovinskih danosti in upravljanja z gospodarskimi družbami v lasti države in lokalnih skupnosti. Sicer smo, kot pravi, "družba, ki se odziva na ekscese, jih pa ne preprečuje".

Po prepričanju vodje poslanske skupine PS Janija Möderndorferja na današnji izredni seji DZ ne bo prišlo do glasovanja o vnosu fiskalnega pravila v ustavo. Če med parlamentarnimi strankami ne bo prišlo do "razumnega" dogovora, bo po besedah Möderndorferja PS predlagala sklep o vrnitvi fiskalnega pravila na ustavno komisijo.

Nov zakon o policiji, ki je v soboto že stopil v veljavo, je prinesel dve pooblastili, ki sta namenjena preprečitvi nasilja in izgredov na slovenskih športnih prizoriščih. Tako lahko policija po novem prepove udeležbe na prireditvah oziroma prepove potovanja na tekmovanja tistim osebam, ki že med potjo kršijo javni red in mir.

Vlada in sindikati javnega sektorja, ki naj bi se odslej na pogajanjih sestajali vsak dan, so včerajšnje srečanje končali po približno dveh urah. Minister Gregor Virant je namreč odšel na vrh koalicije na Brdo pri Kranju, del sindikatov pa v Cankarjev dom, kjer so predstavniki civilne družbe razpravljali o predlaganih spremembah ustave.

Britanska čezmorska področja so v okviru skupnega boja zoper izogibanje plačevanju davkov pristala na avtomatsko izmenjavo informacij o lastnikih bančnih računov s Francijo, Nemčijo, Italijo in Španijo. Na zamenjavo informacij so po besedah britanskega finančnega ministra Georgea Osborna pristale davčne oaze Anguilla, Bermuda, Deviški otoki, Montserrat ter Turks in Caicos, so poročali evropski mediji.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
7.5.2013 Odlok o upravljanju s kapitalsko naložbo Republike Slovenije v NKBM, d.d. (OdUKNNKBM) (RS 47-1965/2012) Preneha veljati
7.5.2013 Odlok o upravljanju s kapitalsko naložbo Republike Slovenije v NLB, d.d. (OdUKNNLB) (RS 47-1964/2012) Preneha veljati
7.5.2013 Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti (RS 12-317/2013) Sprememba
7.5.2013 Uredba o sejninah predsednika in članov sveta Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (RS 41-1980/2011) Preneha veljati
7.5.2013 Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT) (RS 110-5394/2002) Sprememba
7.5.2013 Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1) (RS 36-1459/2008) Sprememba
7.5.2013 Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2) (RS 131-5488/2006) Sprememba
7.5.2013 Zakon o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH) (RS 105-3999/2012) Sprememba
7.5.2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-D) (RS 39-1514/2013) Začne veljati
7.5.2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2E) (RS 39-1515/2013) Začne veljati
7.5.2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-A) (RS 39-1513/2013) Začne veljati
7.5.2013 Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2A) (RS 39-1516/2013) Začne veljati
6.5.2013 Odločba o razveljavitvi Uredbe o dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) v delu, ki določa obveznost izvedbe presoje sprejemljivosti planov, programov, načrtov, prostorskih ali drugih aktov oziroma presoje sprejemljivosti posegov v naravo na območjih, ki po mnenju Evropske komisije izpolnjujejo pogoje za posebna območja varstva, pa niso bila določena kot območja Nature 2000 (RS 39-1520/2013) Začne veljati
6.5.2013 Odločba o ugotovitvi protiustavnosti prvega stavka prvega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence. Odločba o ugotovitvi, da členi 54, 56, 57, 59 in 61 Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence niso v neskladju z Ustavo (RS 39-1519/2013) Začne veljati
6.5.2013 Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 (ReNPSV13–20) (RS 39-1517/2013) Začne veljati
6.5.2013 Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022 (ReNPVCP13-22) (RS 39-1518/2013) Začne veljati
6.5.2013 Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 14. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L2–Log, kolikor določa dovoljenost novogradenj, dozidav oziroma nadzidav, če tako utemelji strokovna urbanistična služba, ter 15. in 19. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L3–Dragomer, kolikor določata dovoljenost novogradenj, če tako utemelji strokovna urbanistična presoja (RS 39-1521/2013) Začne veljati
6.5.2013 Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 17. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3–Vrhnika–Sinja Gorica, kolikor določa dovoljenost novogradenj, če tako utemelji strokovna urbanistična presoja (RS 39-1522/2013) Začne veljati
6.5.2013 Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja drugega odstavka 5. člena Pravilnika o zasnovi in študiji požarne varnosti, kolikor se nanaša na odgovorne projektante, ki so na dan uveljavitve Pravilnika o zasnovi in študiji požarne varnosti izpolnjevali pogoje za izdelavo požarnih študij na podlagi 7. člena Pravilnika o študiji požarne varnosti (RS 39-1523/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 7.5.2013 - 7.5.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU     2 novosti     2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO           1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   1 novost        
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 3 novosti 1 novost       1 novost
5. JAVNE FINANCE   1 novost       4 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti 5 novosti   1 novost   1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4 novosti 2 novosti        
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 2 novosti          
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI   1 novost        
11. OBČINE 36 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Pravilnik o povrnitvi stroškov v kazenskem postopku
Pravilnik o rednem letnem poročanju revizijskih družb
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)
Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT)
Zakon o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba VIII Ips 24/2012 - kolektivna pogodba – veljavnost kolektivnih pogodb - veljavnost kolektivne pogodbe - odmera letnega dopusta – reprezentativnost sindikatov – ...
Sodba II Ips 140/2010 - povrnitev nepremoženjske škode – odgovornost države za delo upravnega organa – podlage odškodninske odgovornosti – protipravnost - dovoljneje za iz...
Odločbe Višjih sodišč VSL sklep I Ip 3105/2012 - stečajni postopek nad najdenim premoženjem izbrisane pravne osebe – najdeno premoženje izbrisane pravne osebe – prekinitev izvršbe – nadaljevanje i...
VSL sklep II Cp 181/2013 - začasna odredba v zavarovanje denarne terjatve – verjetnost obstoja terjatve – subjektivni pogoj – razpolaganje s premoženjem – vprašanje uporabe t...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Umik Zahteve za sklic izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije s točko dnevnega reda Predlog ustavnega zakona o spremembah 90., 97. in 99. člena Ustave Republike Slovenije (UZ90,97,99), EPA 620-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR DDV v stečaju in prisilni poravnavi (I)
Uredba EU o kraju obdavčitve storitev
Pojasnila DURS Davčna obravnava nagrad in povračil stroškov upraviteljev, sodnih izvedencev, cenilcev, tolmačev in mediatorjev
Jubilejna nagrada po 177. členu ZUJF
Revija Odvetnik Civilno varstvo okolja
Z mediacijo do vzdržne rešitve za vse izbrisane
Revija Poslovodno računovodstvo Knjigovodenje poslovnih dogodkov