29. junij 2015
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

ZPIZ zamuja z odločbami

Pokojninski zavod bi moral po aprila objavljeni odločitvi ustavnega sodišča glede delnic za notranji odkup, vplačanih z delom plače, do danes znova izdati odločbe o vnovični odmeri pokojnine tistim, kjer je bila revizija že opravljena. Vendar zavodu ne bo uspelo do roka izdati vseh odločb.

Predsednik Borut Pahor je za sredo povabil vodje poslanskih skupin na pogovore glede procesa izbire kandidatov za slovenskega sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu, so sporočili iz predsednikovega urada. Pahor je v začetku minulega tedna za Radio Slovenija opozoril, da imata sedanja predloga vlade in sodnega sveta glede kandidatov "velik deficit, ker ne vsebujeta ženske kandidatke".

Varuh človekovih pravic v letnem poročilu za lani daje 114 priporočil, objavlja pa tudi podatke o tem, katera od priporočil iz prejšnjega poročila niso bila uresničena. Takšnih je po besedah varuhinje Vlaste Nussdorfer velika večina oz. 93 od skupno 154.

Potem ko se je odbor za finance minuli teden prebil skozi predlog izvedbenega zakona o fiskalnem pravilu in predlog za uvedbo davčnih blagajn, ga čaka še en trd oreh, strategija upravljanja kapitalskih naložb države. Pred matični odbor prihaja zakon o prikritih grobiščih, poslanci pa se bodo lotili tudi deklaracije o zunanji politiki. V njej vlada opredeljuje osnovne vrednote in načela, cilje ter prednostna področja in območja delovanja slovenske zunanje politike. Odbor za pravosodje pa se bo lotil vladnih predlogov pravosodnih sprememb. Gre za spremembe kazenskega zakonika in zakona o izvrševanju kazenskih sankcij.

Obseg posojil zasebnemu sektorju v območju evra znova raste, je razvidno iz podatkov Evropske centralne banke (ECB). Po večmesečnem upadanju se je obseg posojil zasebnim podjetjem in gospodinjstvom maja na letni ravni zvišal za 0,5 odstotka.

Predsednik KPK Boris Štefanec je po objavi poročila o vnovičnem nadzoru nad premoženjem prvaka SDS Janeza Janše pojasnil, da je KPK tokrat Janši dal možnost za izjasnitev o osnutku, a je ta ni izkoristil. Kot je pojasnil, je poročilo tako vsebinsko enako ali zelo podobno prejšnjemu. Ker je javno, pa Štefanec ne vidi razlogov za obveščanje policije.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
27.6.2015 Akt o določitvi prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (RS 38-1604/2014) Preneha veljati
27.6.2015 Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti (RS 43-1777/2015) Sprememba
27.6.2015 Odlok o razglasitvi Žičke kartuzije za kulturni spomenik državnega pomena (RS 46-1926/2015) Začne veljati
27.6.2015 Pravilnik o integrirani pridelavi grozdja (RS 110-5768/2010) Sprememba
27.6.2015 Pravilnik o integrirani pridelavi poljščin (RS 110-5765/2010) Sprememba
27.6.2015 Pravilnik o integrirani pridelavi sadja (RS 110-5766/2010) Sprememba
27.6.2015 Pravilnik o integrirani pridelavi zelenjave (RS 110-5767/2010) Sprememba
27.6.2015 Pravilnik o službenem znaku, izkaznici in uniformi naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov (RS 41-1711/2015) Začne veljati
27.6.2015 Pravilnik o službenem znaku, izkaznici in uniformi naravovarstvenih nadzornikov (RS 37-1727/2003) Preneha veljati
27.6.2015 Pravilnik o spremembah Pravilnika o integrirani pridelavi grozdja (RS 41-1712/2015) Začne veljati
27.6.2015 Pravilnik o spremembah Pravilnika o integrirani pridelavi poljščin (RS 41-1713/2015) Začne veljati
27.6.2015 Pravilnik o spremembah Pravilnika o integrirani pridelavi sadja (RS 41-1714/2015) Začne veljati
27.6.2015 Pravilnik o spremembah Pravilnika o integrirani pridelavi zelenjave (RS 41-1715/2015) Začne veljati
27.6.2015 Pravilnik o strokovnem izpitu za inšpektorja (RS 41-1710/2015) Začne veljati
27.6.2015 Pravilnik o strokovnem izpitu za inšpektorja (RS 111-5512/2007) Preneha veljati
27.6.2015 Pravilnik o vodenju registra izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (RS 41-1709/2015) Začne veljati
27.6.2015 Pravilnik o vodenju registra izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (RS 37-1776/2010) Preneha veljati
27.6.2015 Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma (RS 46-1927/2015) Začne veljati
27.6.2015 Uredba o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013 (RS 30-1472/2011) Sprememba
27.6.2015 Uredba o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju jedrskega objekta (RS 92-3691/2014) Sprememba
27.6.2015 Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (RS 46-1920/2015) Začne veljati
27.6.2015 Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (RS 36-1505/2014) Preneha veljati
27.6.2015 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013 (RS 46-1924/2015) Začne veljati
27.6.2015 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju jedrskega objekta (RS 46-1922/2015) Začne veljati
27.6.2015 Uredba o spremembah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013 (RS 46-1925/2015) Začne veljati
27.6.2015 Uredba o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013 (RS 28-1369/2011) Sprememba
27.6.2015 Zakon o cestah (ZCes-1) (RS 109-5732/2010) Sprememba
27.6.2015 Zakon o dopolnitvah Zakona o cestah (ZCes-1B) (RS 46-1878/2015) Začne veljati
27.6.2015 Zakon o duševnem zdravju (ZDZdr) (RS 77-3448/2008) Sprememba
27.6.2015 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) (RS 101-3675/2013) Sprememba
27.6.2015 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415-E) (RS 46-1879/2015) Začne veljati
26.6.2015 Odločba o ugotovitvi, da tretji in četrti odstavek 6. člena, 11., 12., 13.a in 14. člen ter prvi odstavek 15. člena Zakona o financiranju občin niso v neskladju z Ustavo ter o zavrženju zahteve za oceno 23. člena Zakona o financiranju občin (RS 46-1880/2015) Začne veljati
26.6.2015 Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 2015 (RS 46-1884/2015) Začne veljati
26.6.2015 Odločba o razveljavitvi tretjega stavka drugega odstavka in tretjega stavka tretjega odstavka 74. člena Zakona o duševnem zdravju z odložnim rokom (RS 46-1881/2015) Začne veljati
26.6.2015 Poročilo o izidu glasovanja in izidu volitev članov personalnga sveta Upravnega sodišča RS, ki so bile 18. junija 2015 (RS 46-1883/2015) Začne veljati
26.6.2015 Poročilo o izidu glasovanja in o izidu volitev članov Sodnega sveta Republike Slovenije 18. junija 2015 (RS 46-1882/2015) Začne veljati
26.6.2015 Sklep o imenovanju sistemskega operaterja prenosnega sistema z električno energijo (RS 46-1928/2015) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 29.6.2015 - 29.6.2015 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 4 novosti 3 novosti 5 novosti 1 novost 3 novosti 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost          
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   2 novosti     1 novost  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 4 novosti   1 novost 1 novost    
5. JAVNE FINANCE 1 novost 4 novosti 1 novost      
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9 novosti 14 novosti 1 novost 1 novost 1 novost  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti   2 novosti      
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost     1 novost    
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost 4 novosti        
10. MEDNARODNI ODNOSI   1 novost 1 novost      
11. OBČINE 36 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex