22. oktober 2015
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

En protikrizni ukrep manj

Državni zbor je včeraj sprejel dopolnitev zakona o državnih poroštvih za financiranje investicij gospodarskih družb, ki je podlaga za ukinitev enega od protikriznih ukrepov. Poroštva države za financiranje investicij gospodarskih družb, ki v praksi sicer niso zaživela, se bodo tako izdajala le še do konca tega leta. Od prvega razpisa v letu 2010 do konca leta 2014 je SID banka od skupne razpisane poroštvene kvote v višini 400 milijonov evrov izdala le za 20,5 milijona evrov poroštev.

DZ je prav tako potrdil zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Gre za sistemski zakon, s katerim naj bi se povečala pravna varnost potrošnikov in ponudnikov na trgu ter spodbudilo tovrstno reševanje sporov. Zakon predvideva, da se v spor vključi tretja, nevtralna oseba, ki v izvensodnem, strukturiranem postopku pomaga potrošniku in ponudniku doseči sporazume, predlaga rešitev in po sporu sprejme zavezujočo odločitev. DZ je ob tem potrdil še šest spremljajočih zakonov, ki izvensodno reševanje potrošniških sporov urejajo na posebnih področjih.

49 glasovi za in 10 proti pa je DZ po skrajšanem postopku sprejel predlog dopolnitve zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki za predsednika fiskalnega sveta določa 64. plačni razred, za člane fiskalnega sveta pa 59. plačni razred. V opozicijskih SDS in ZL so pri tem opozarjali, da bo fiskalni svet posvetovalno telo in da ni primerno, da vlada predsednika fiskalnega sveta in njegove člane postavlja v praktično najvišji plačni razred, ki sicer pritiče funkcijam, določenim na ravni ustave.

Poslanci so potrdili tudi spremembe zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik (RTH). Ključna novost je možnost, da zaposleni v rudniku predčasno zapustijo trg dela prek sistema poklicnega upokojevanja. Odpravljajo se tudi posamezne nejasnosti v zvezi z izvajanjem zakona, ki se nanašajo na pravice zavarovancev. RTH je sicer treba zapreti do leta 2018.

DZ je soglasno s 57 glasovi potrdil novelo zakona o razvojni podpori pomurski regiji v obdobju 2010-2015. S tem se bo izvajanje zakona podaljšalo za dve leti, do konca leta 2017. Tako naj bi zagotovili, da bo v regijo priteklo vseh predvidenih 33 milijonov evrov sredstev. Poleg tega bo po novem nad zakonom bdelo gospodarsko ministrstvo in ne več služba za lokalno samoupravo.

Brez glasu nasprotovanja je DZ sprejel še novelo zakona o prostovoljstvu, ki prinaša nekatere poenostavitve, kot so bolj enostavno vodenje evidenc in manjši nabor podatkov, o katerih se poroča. Po besedah ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja se z novelo zakona o prostovoljstvu širše odpirajo vrata tudi prostovoljstvu v javnih zavodih. Doslej so namreč morali skleniti dogovor s prostovoljsko organizacijo, sedaj pa bo mogoče na podlagi programa prostovoljstva tudi v javnem zavodu korektno izvajati prostovoljsko delo in o njem poročati.

DZ je končal drugo branje predloga novega zakona o javnem naročanju, ki v slovenski pravni red prenaša evropski direktivi 2014/24/EU in 2014/25/EU ter tudi ugotovitve iz prakse. Podporo je namenil le enemu dopolnilu, tretje branje in s tem glasovanje o potrditvi zakona pa je predsednik DZ Milan Brglez napovedal za torek. Glavna cilja novega zakona sta, da je poraba javnega denarja ekonomična in da so postopki oddaje javnih sredstev transparentni, je v razpravi dejal minister za javno upravo Boris Koprivnikar.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 22.10.2015 - 22.10.2015 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost 1 novost   3 novosti 5 novosti
2. UPRAVNO PRAVO         1 novost 1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO         1 novost  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV           1 novost
5. JAVNE FINANCE   2 novosti     1 novost 4 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   11 novosti     1 novost 3 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         6 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA   1 novost       2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   2 novosti   1 novost    
10. MEDNARODNI ODNOSI   1 novost     1 novost  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odredba o vključitvi sektorja mleka v program promocije in določitvi odstotka proizvodnje za začetek izvajanja promocije sheme izbrana kakovost
Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih agencijah iz pristojnosti Ministrstva za finance
Pravilnik o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča VSRS Sklep X Ips 287/2014 - dohodnina - obnova postopka - drug dohodek - dohodek v naravi - solastnik nepremičnine - storitve opravljene brezplačno - ugotovitve postopka inšpe...
Odločbe Upravnega sodišča UPRS sodba I U 158/2014 - stalno prebivališče - ugotavljanje dejanskega stalnega prebivališča - izrek odločbe - naslov v tujini
UPRS sodba I U 417/2015 - DDV – odbitek DDV – pravica do odbitka DDV – oddajanje plovil v najem – opravljanje poslovne dejavnosti
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba II Cp 1087/2015 - padec na zasneženi in spolzki površini – skupni deli stavbe – čiščenje skupnih delov – upravnik – odgovornost upravnika – pogodba o upravljanju
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino k Predlogu zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih in vrhunskih športnikov - Dopolnjen predlog zakona (ZPZPŠ-1), EPA 802-VII
Poročilo Odbora za obrambo k Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o obrambi - Dopolnjen predlog zakona (ZObr-E), EPA 822-VII
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Davčne novosti