1. marec 2016
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Želi si ambicioznih strank

“Težko bi izpostavila, na kaj sem najbolj ponosna, ker nikoli ne razmišljam tako, saj se mi v bistvu zdi, da je treba biti samokritičen za marsikatero stvar, ki jo dosežeš v življenju, hkrati pa večkrat ponosen. Če bi morala izbrati eno stvar, so to ljudje, s katerimi delam. Najponosnejša sem na tim, s katerim delam.” Tako nam je med drugim dejala v današnjem intervjuju za TFL Glasnik Melanie Seier Larsen, ki dela pri različnih strateških zadevah v The Boston Consulting Group (BCG). Je tudi članica upravnega odbora Združenja Manager in predsednica Sekcije menedžerk, hkrati tudi predsednica alumni kluba znane blejske šole IEDC.

Ustavno sodišče je ugotovilo, da so bile Odvetniški družbi Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji in trem odvetnikom s preiskavami zaradi Perutnine Ptuj kršene ustavne pravice. Hkrati je prepovedalo nadaljnje posege v odvetniško zasebnost na podlagi izdanih sodnih odredb v tej zadevi, izhaja iz včeraj objavljene odločbe ustavnega sodišča. Preiskovalna dejanja se po odločitvi ustavnega sodišča ne smejo izvajati brez navzočnosti predstavnika Odvetniške zbornice Slovenije. Vse zasežene naprave in dokumentacija na podlagi izdanih sodnih odredb v tej zadevi pa morajo biti dane na vpogled pritožnikom, njihovim morebitnim odvetnikom in predstavniku odvetniške zbornice, ki lahko zasegu tudi ugovarjajo.

Koalicija je pripravljena na spremembe določil v zakonu o mednarodni zaščiti, ki so sprožila pomisleke zaradi morebitne neskladnosti z mednarodnim pravom in ustavo. Dogovor gre v smeri, da izrecna navedba, da se zavrže prošnja za azil tistim, ki prihajajo iz držav EU, ni potrebna. Ministrica Vesna Györkös Žnidar pa medtem meni nasprotno. Nevladne organizacije so medtem napovedale pritožbo na Evropsko komisijo, če bodo poslanci podprli sporno dopolnilo k 51. členu predloga zakona.

Državni svet je poslanske skupine seznanil s predlogom spremembe, s katero bi v okviru odložilnega veta omogočili tudi možnost ponovnega odločanja. Tako bi lahko DS opozoril zgolj na sporen člen zakona, pristojni odbor DZ bi imel po vnovični razpravi možnost predlagati njegovo spremembo, poslanke in poslanci pa bi znova odločali le o tem členu. V veliki večini primerov odložilnih vetov se po navedbah DS izkaže, da je sporen le del oziroma člen zakona, vendar pa svetniki nimajo druge možnosti, kot da ga zavrnejo v celoti. Kot so izpostavili, bi tudi DZ dostikrat ustrezalo, če bi imel možnost spremembe nekaterih določil, ker so se opozorila izkazala za utemeljena. Vendar pa trenutna ureditev tega ne dopušča v okviru istega postopka.

Predsednik KPK Boris Štefanec bo vložil zahtevo za sodno varstvo glede odločbe informacijskega pooblaščenca, ki mu očita kršitev zakona o varstvu osebnih podatkov zaradi nezakonitega pridobivanja in neustrezne zaščite osebnih podatkov v Supervizorju. Če bi odločbo v celoti spoštovali, bi bila posledica lahko le izklop Supervizorja, meni Štefanec. Pri informacijskem pooblaščencu so pojasnili, da je KPK od uprave za javna plačila nezakonito pridobival transakcijske račune vseh državljanov in si ustvaril enormno bazo računov, ki nimajo povezave s pristojnostmi KPK. "Nesporno KPK teh podatkov ni potreboval za delovanje aplikacije Supervizor, kot želi to zavajajoče predstaviti," so zapisali.

Programski svet RTVS je včeraj prisluhnil stališču vodstva zavoda o noveli zakona o medijih. Direktor radia Miha Lampreht je znova izrazil nestrinjanje s 86. a členom novele, ki določa deleže slovenske glasbe v radijskih programih. Po njegovem mnenju gre za prekomeren poseg v uredniško avtonomijo, s čimer se je strinjal tudi programski svet.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
1.3.2016 Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (RS 17-557/2016) Začne veljati
1.3.2016 Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (RS 110-4033/2013) Se preneha uporabljati
1.3.2016 Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni (RS 103-3745/2013) Se preneha uporabljati
1.3.2016 Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2016 (RS 8-292/2016) Začne veljati
1.3.2016 Sklep o centralnem in napajalnem skladu (RS 11-433/2016) Začne veljati
1.3.2016 Sklep o centralnem in napajalnem skladu (RS 54-2300/2012) Se preneha uporabljati
1.3.2016 Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenj oziroma soglasij družbi za upravljanje in družbi za upravljanje države članice (RS 11-422/2016) Začne veljati
1.3.2016 Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenj oziroma soglasij družbi za upravljanje, družbi za upravljanje države članice in družbi za upravljanje tretje države (RS 33-1438/2012) Se preneha uporabljati
1.3.2016 Sklep o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev (RS 8-290/2016) Začne veljati
1.3.2016 Sklep o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev (RS 9-287/2015) Preneha veljati
1.3.2016 Sklep o izračunu čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada (RS 11-426/2016) Začne veljati
1.3.2016 Sklep o izračunu čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada (RS 33-1442/2012) Se preneha uporabljati
1.3.2016 Sklep o kapitalu upravljavca alternativnih investicijskih skladov (RS 11-437/2016) Začne veljati
1.3.2016 Sklep o merilih za izbiro izrednega skrbnika (RS 11-435/2016) Začne veljati
1.3.2016 Sklep o naložbah investicijskega sklada (RS 11-430/2016) Začne veljati
1.3.2016 Sklep o naložbah investicijskega sklada (RS 33-1454/2012) Se preneha uporabljati
1.3.2016 Sklep o pogojih, ki jih mora izpolnjevati upravljavec alternativnih investicijskih skladov, ki opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožne storitve (RS 11-441/2016) Začne veljati
1.3.2016 Sklep o politikah prejemkov upravljavca alternativnih investicijskih skladov (RS 11-442/2016) Začne veljati
1.3.2016 Sklep o poročanju skrbnika (RS 11-431/2016) Začne veljati
1.3.2016 Sklep o poročanju skrbnika (RS 33-1452/2012) Se preneha uporabljati
1.3.2016 Sklep o pravilih poslovanja in poročanju administratorja alternativnih investicijskih skladov (RS 11-440/2016) Začne veljati
1.3.2016 Sklep o pravilih poslovanja upravljavca specialnega investicijskega sklada (RS 11-438/2016) Začne veljati
1.3.2016 Sklep o računovodskih izkazih in analitičnem kontnem načrtu družbe za upravljanje (RS 11-423/2016) Začne veljati
1.3.2016 Sklep o revizijskem pregledu letnega poročila družbe za upravljanje (RS 11-424/2016) Začne veljati
1.3.2016 Sklep o revizijskem pregledu letnega poročila investicijskega sklada (RS 11-425/2016) Začne veljati
1.3.2016 Sklep o revizijskem pregledu letnega poročila investicijskega sklada (RS 54-2302/2012) Se preneha uporabljati
1.3.2016 Sklep o skrbnosti članov uprave in članov nadzornega sveta družbe za upravljanje in dokumentaciji o izpolnjevanju pogojev za opravljanje funkcije člana uprave družbe za upravljanje (RS 11-432/2016) Začne veljati
1.3.2016 Sklep o skrbnosti članov uprave in članov nadzornega sveta družbe za upravljanje in dokumentaciji o izpolnjevanju pogojev za opravljanje funkcije člana uprave družbe za upravljanje (RS 33-1439/2012) Se preneha uporabljati
1.3.2016 Sklep o tehnikah upravljanja sredstev investicijskega sklada (RS 11-427/2016) Začne veljati
1.3.2016 Sklep o tehnikah upravljanja sredstev investicijskega sklada (RS 33-1447/2012) Se preneha uporabljati
1.3.2016 Sklep o trgovanju z investicijskimi kuponi vzajemnega sklada na organiziranem trgu (RS 11-434/2016) Začne veljati
1.3.2016 Sklep o trgovanju z investicijskimi kuponi vzajemnega sklada na organiziranem trgu (RS 33-1451/2012) Se preneha uporabljati
1.3.2016 Sklep o upravljanju tveganj investicijskega sklada (RS 11-428/2016) Začne veljati
1.3.2016 Sklep o upravljanju tveganj investicijskega sklada (RS 33-1441/2012) Se preneha uporabljati
1.3.2016 Sklep o vrednotenju sredstev alternativnega investicijskega sklada, ki nima pravne osebnosti ter izračunu čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja alternativnega investicijskega sklada (RS 11-436/2016) Začne veljati
1.3.2016 Spremembe in dopolnitve Statuta Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (RS 17-558/2016) Začne veljati
1.3.2016 Statut Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (RS 117-5093/2008) Sprememba
29.2.2016 Odločba o soglasju k Sklepu uprave o prenehanju Ustanove Fundacija da bi se vsak otrok rodil zdrav (RS 17-555/2016) Začne veljati
29.2.2016 Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe (RS 17-556/2016) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 1.3.2016 - 1.3.2016 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU     2 novosti   2 novosti 5 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost         1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost     1 novost 1 novost  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV         1 novost 1 novost
5. JAVNE FINANCE         1 novost  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost       1 novost 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost         3 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost       1 novost 1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE 31 novosti