Dnevne zakonodajne novosti / 16. februar 2018
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 34/2023 z dne 24.3.2023
TEMA DNEVA
Zakonodajni Supervizor: Mesečni pregled za januar 2018
Tema dneva

V tokratni številki Zakonodajnega Supervizorja boste našli celoten pregled vseh sprememb zakonodaje v mesecu januarju 2018. Veljati ali uporabljati se je začelo 193 predpisov, prenehalo je veljati ali se uporabljati 100 predpisov, spremenilo pa se je 172 predpisov. Tako je na zadnji dan januarja veljalo 856 zakonov in 19.417 podzakonskih predpisov. Vsi podatki o spremembah v slovenski zakonodaji, tudi za pretekla obdobja, so sicer vedno na voljo v Zakonodajnem Supervizorju.

Štiriletna zamuda zakona o javnih financah
DZ je sprejel novelo zakona o javnih financah, s katero je vlada v nacionalno zakonodajo prenesla evropsko direktivo o zahtevah v zvezi s proračunskimi okviri držav članic. S prenosom sicer zamuja že štiri leta, zaradi česar Evropska komisija toži Slovenijo, država pa mora v prihodnjih mesecih odgovoriti na tožbo. Novela zakona uvaja državni program razvojnih politik in srednjeročno fiskalno strategijo. Štiriletni program razvojnih politik bo vlada sprejemala vsako leto do konca novembra, vseboval pa bo prednostne naloge vlade, ki izhajajo iz strategije razvoja Slovenije. Državni program razvojnih politik bo postal ključni dokument, ki bo predstavljal osnovo za pripravo finančnih načrtov proračunskih uporabnikov.

Zakonsko izboljšanje varnosti tajnih podatkov
Vlada je potrdila besedilo novele zakona o tajnih podatkih. Predlagana dopolnitev natančno določa sestavne dele sistema in potrebo po izvedbi postopka varnostne odobritve sistemov, v katerih se obravnavajo oziroma hranijo tajni podatki. Sedanji zakon praktično nima določb, ki bi urejale varovanje tajnih podatkov v komunikacijsko-informacijskih sistemih in eksplicitno opredeljevale naloge urada vlade za varovanje tajnih podatkov na tem področju. Za učinkovito izvajanje sprememb bo ministrstvo za javno upravo v letu 2018 vzpostavilo kriptografski laboratorij. V prihodnjem letu pa je načrtovana še vzpostavitev Tempest laboratorija za zaščito pred neželenim elektromagnetnim sevanjem.

Zakon o spodbujanju investicij le potrjen
DZ je s 34 glasovi za in 31 proti kljub nekaterim pomislekom glede razlastitev le sprejel zakon o spodbujanju investicij, ki bo med drugim izenačil domače in tuje investitorje pri dostopu do državnih spodbud ter omogočil razlastitve za namene strateških investicij. Zakon bo določil oblike investicijskih spodbud ter pogoje in postopek njihovega dodeljevanja. Med spodbudami so subvencije, spodbude v obliki kredita, garancije in subvencionirane obrestne mere ter možnost, da bo lahko občina na podlagi neposredne pogodbe proda nepremičnine gospodarski družbi po cenah, ki so nižje od tržnih.

Socialno vključevanje invalidov
Vlada je pripravila predlog zakona o socialnem vključevanju invalidov za obravnavo v DZ po rednem postopku. Z njim posodablja zakonodajo na tem področju in širi krog invalidov s pravicami po zakonu. "Predlog naj bi bil sprejet na aprilski seji DZ," je po seji vlade dejala ministrica Anja Kopač Mrak. Po njenih besedah predlog podpirajo tudi vsa združenja, ki jih problematika zadeva. Predlog širi krog invalidov na osebe z avtističnimi motnjami, ki imajo tako hudo obliko neprilagojenega vedenja, da jim onemogoča samostojno življenje in pridobivanje sredstev za preživljanje. Poleg njih so vključene tudi osebe z zmerno do hudo možgansko poškodbo ali okvaro in gluhoslepe osebe.

Udeležba delavcev pri dobičku
Levica je v parlamentarni postopek vložila predlog novega zakona o udeležbi delavcev pri dobičku. Cilj je ureditev področja finančne participacije, s čimer bi spodbudili čim večjo delitev dobička med delavce. Po predlogu bi bili v delitev dobička vključeni vsi delavci, poleg zaposlenih za nedoločen in določen čas tudi agencijski delavci, ohranil bi se tudi eno- oziroma triletni odlog izplačila kot pogoj za pridobitev davčnih olajšav zaradi dodatnih stimulativnih učinkov. Posebno poglavje je namenjeno delavskemu delničarstvu, kar po mnenju Levice pomeni pomembno obogatitev vsebine zakona in povečanje njegove uporabnosti glede razvoja tega področja.

Subvencije za trajno zaposlovanje mladih
Mlajši od 30 let se lahko po novem že takoj po prijavi v evidenco brezposelnih vključijo v subvencionirano zaposlitev za trajno zaposlovanje mladih, je objavil Zavod RS za zaposlovanje. Na podlagi javnega povabila bodo delodajalcem do porabe sredstev oziroma najdlje do 31. julija 2019 dodelili subvencijo v višini 5000 evrov. Za subvencionirano zaposlitev mladih brezposelnih je do leta 2021 na voljo 27,7 milijona evrov, ki jih financirata Slovenija (20 odstotkov) in EU (80 odstotkov). Lani se je v program vključilo 1175 mladih, letos pa nameravajo v program vključiti dodatnih 1500 brezposelnih mladih, od tega 60 odstotkov s stalnim prebivališčem v zahodni Sloveniji.(TFL)