21. januar 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Parlamentarni preiskovalni komisiji

Na današnji seji DZ naj bi bili tudi obravnavani zahtevi za parlamentarno preiskavo delovanju ekstremističnih skupin in stanju v bančnem sistemu. Eno zahtevo za slednjo je v DZ vložila koalicija, drugo pa državni svet (DS), ker pa je vsebina obeh podobna, je predsednik DZ Gregor Virant državnemu svetu predlagal, naj od svoje zahteve odstopi in se njeno vsebina vključi v zahtevo koalicije. Če se bo DS s tem strinjal, bodo poslanci na januarski seji razpravljali zgolj o eni, združeni zahtevi, sicer pa o obeh, je povedal Virant.

Sicer bodo poslanci v tem tednu med drugim pripravljali gradivo za prvo letošnjo redno sejo, ki se začne 28. januarja. Med drugim se bodo opredelili do predloga predsednika republike za imenovanje Vlaste Nussdorfer na mesto nove varuhinje človekovih pravic.

Na vrhovnem sodišču ob vprašanju, povezanem s sodelovanjem sodnikov pri Evropskem centru za reševanje sporov nekdanje ministrice Katarine Kresal, poudarjajo, da zakonodaja ne prepoveduje sodniku sodelovanja pri mediacijah in arbitražah, ki jih opravlja za zasebni zavod. Vendar mora sodnik o sprejemu dela obvestiti predsednika sodišča.

Predsednik DZ Gregor Virant je določil sredo, 23. januarja, kot prvi dan roka za zbiranje podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o predlogu novele zakona o volitvah v DZ, ki ga je vložila Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS). ZDUS bo moral do 23. marca zbrati 5000 podpisov in jih dostaviti v državni zbor.

Finančni ministri EU naj bi po več neuspelih poskusih v torek vendarle prižgali zeleno luč za omejeno uvedbo evropskega davka na finančne transakcije, ki ga želi enajst članic, tudi Slovenija. V irskem predsedstvu so izrazili prepričanje, da bo v torek mogoče zbrati potrebno večino za uvedbo davka v okviru mehanizma okrepljenega sodelovanja.

Poslej bodo vse države članice EU začele izdajati nova evropska vozniška dovoljenja - v standardnem evropskem formatu v obliki plastične 'kreditne kartice' s strožjo varnostno zaščito. Stara dovoljenja bodo postopoma nadomeščena z novimi, ko bo čas za njihovo podaljšanje ali najpozneje do leta 2033. Novo dovoljenje bo tako postopoma nadomestilo več kot 100 različnih papirnih in plastičnih modelov, ki jih trenutno uporablja več kot 300 milijonov voznikov v EU.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
19.1.2013 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore, Občine Šentjur in Občine Gorje (RS 4-126/2013) Začne veljati
19.1.2013 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Novo mesto (RS 4-124/2013) Začne veljati
19.1.2013 Akt o določitvi prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (RS 4-166/2013) Začne veljati
19.1.2013 Akt o določitvi prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (RS 42-2010/2011) Preneha veljati
19.1.2013 Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Celje (RS 4-125/2013) Začne veljati
19.1.2013 Pravilnik o določitvi obsega sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu ter o določitvi nejavnih prihodkov pri izvajanju javne službe, ki se štejejo v prihodke iz prodaje blaga in storitev na trgu, v javnih zavodih, javnih skladih in agencijah na področju kulture ter na Radiu in televiziji Slovenija (RS 107-4785/2009) Sprememba
19.1.2013 Pravilnik o obračunu davka na bilančno vsoto bank (RS 101-4338/2011) Sprememba
19.1.2013 Pravilnik o obrazcu za obračun davčnih odtegljajev od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov in načinu predložitve obrazca davčnemu organu (RS 138-6014/2006) Sprememba
19.1.2013 Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil (RS 48-2292/2011) Sprememba
19.1.2013 Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o vozniških dovoljenjih (RS 4-119/2013) Začne veljati
19.1.2013 Pravilnik o spremembah Pravilnika o določitvi obsega sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu ter o določitvi nejavnih prihodkov pri izvajanju javne službe, ki se štejejo v prihodke iz prodaje blaga in storitev na trgu, v javnih zavodih, javnih skladih in agencijah na področju kulture ter na Radiu in televiziji Slovenija (RS 4-165/2013) Začne veljati
19.1.2013 Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcu za obračun davčnih odtegljajev od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov in načinu predložitve obrazca davčnemu organu (RS 4-120/2013) Začne veljati
19.1.2013 Pravilnik o spremembah Pravilnika o registraciji motornih in priklopnih vozil (RS 4-164/2013) Začne veljati
19.1.2013 Pravilnik o spremembah Pravilnika o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz akvakulture ter o preprečevanju in nadzoru določenih bolezni vodnih živalih (RS 4-122/2013) Začne veljati
19.1.2013 Pravilnik o spremembi Pravilnika o obračunu davka na bilančno vsoto bank (RS 4-121/2013) Začne veljati
19.1.2013 Pravilnik o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz akvakulture ter o preprečevanju in nadzoru določenih bolezni vodnih živalih (RS 54-2274/2008) Sprememba
19.1.2013 Tarifa za izvajanje storitev Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (RS 4-127/2013) Začne veljati
19.1.2013 Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (RS 17-646/2009) Sprememba
19.1.2013 Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2013 (RS 4-161/2013) Začne veljati
19.1.2013 Uredba o seznamih storitev na področju obrambe in varnosti, o dejavnosti na področjih gradenj, vojaške opreme, občutljive opreme, občutljivih gradenj in občutljivih storitev, o obveznih informacijah v objavah in o zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje, ter o medresorski komisiji za izdajo soglasij k naročilom iz 11. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (RS 4-162/2013) Začne veljati
19.1.2013 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (RS 4-163/2013) Začne veljati
18.1.2013 Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove “Fundacija Drevored, ustanova” (RS 4-123/2013) Začne veljati
18.1.2013 Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o raziskovalnih nazivih (RS 4-167/2013) Začne veljati
18.1.2013 Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za prosto mesto guvernerja Banke Slovenije (RS 4-116/2013) Začne veljati
18.1.2013 Seznam gozdnih semenskih objektov – stanje na dan 1. 1. 2013 (RS 4-128/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 21.1.2013 - 21.1.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 4 novosti 3 novosti 2 novosti   2 novosti 3 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost          
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 4 novosti 1 novost       3 novosti
5. JAVNE FINANCE 4 novosti 3 novosti 3 novosti 3 novosti   5 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 11 novosti 5 novosti   1 novost    
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4 novosti       1 novost  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 2 novosti   2 novosti      
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI   3 novosti        
11. OBČINE 30 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Pravilnik o obrazcu za obračun davčnih odtegljajev od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov in načinu predložitve obrazca davčnemu organu
Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba I Ips 18223/2010-147 - bistvena kršitev določb kazenskega postopka - nasprotje med izrekom in razlogi sodbe - preiskava - sklep o preiskavi - utemeljen sum - krši...
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 1365/2011 - pogojni odpust – prosti preudarek – odločanje Komisije za pogojni odpust – skrajšani postopek
sklep I U 1337/2012 - podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega člana slovenskega državljana – začasna odredba – težko popravljiva škoda – pose...
Odločbe Višjih sodišč VSC sodba in sklep Cpg 60/2012 - pravdno upravičenje – stvarno pravna legitimacija – udeleženec stečajnega postopka – upniki kot oškodovanci – odškodninska odgovornost stečajne...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Dodatno poročilo Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti k Sedemnajstemu rednemu letnemu poročilu Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2011, EPA 462-VI
Poročilo Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide k Predlogu zakona o spremembi Zakona o socialno varstvenih prejemkih - Dopolnjen predlog zakona (ZSVarPre-B), skrajšani postopek, EPA 783-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija Odvetnik Postopek izločitve dokazov po noveli ZKP-K