8. julij 2014
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

EU rahlja davčni primež

Rahljanje davčnega primeža je ena ključnih reformnih prioritet v prizadevanjih za spodbuditev rasti, zaposlovanja in konkurenčnosti, so včeraj v Bruslju poudarili finančni ministri držav v območju evra ob sprožitvi razprave o tem vprašanju. Davčna obremenitev dela v območju evra je sicer med najvišjimi na svetu. Enajst članic - Avstrija, Belgija, Estonija, Francija, Nemčija, Italija, Latvija, Luksemburg, Nizozemska, Portugalska in Španija - je dobilo iz Bruslja priporočila, naj zrahljajo davčni primež.

Davčna uprava RS (Durs) bo po novem o neplačanih davčnih obveznostih zavezance opominjala preko portala eDavki. Prehodno obdobje se bo zaključilo 1. septembra. Na Dursu zavezance pozivajo, da do tega datuma sporočijo tudi elektronski naslov za dodatno obveščanje. V prehodnem obdobju, do konca avgusta, bodo opomini za neporavnane obveznosti zavezancem posredovani tako po klasični poti kot tudi preko portala eDavki. "To velja za zavezance, ki so vključeni v sistem eVročanja, in sicer fizične osebe, ki so - ali še bodo - vložile pristopnico za elektronsko prejemanje dokumentov, ter vse pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost," pojasnjujejo na Dursu.

V Uradnem listu RS je včeraj bila objavljena novela zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, o kateri so volivci odločali na referendumu. Novela zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih bo začela veljati 15. dan po objavi, to je 22. julija. Referendum, ki je bil 8. junija, ni uspel, saj ni bil dosežen zahtevani kvorum. Arhivska novela prinaša več novosti, polemike, ki so na koncu pripeljale tudi referenduma, pa so se nanašale predvsem na določbe, ki govorijo o arhivih nekdanjih družbenopolitičnih organizacij, denimo Službe državne varnosti (SDV). Nekateri so prepričani, da novela arhive zapira, drugi, da jih odpira.

Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) obžaluje nedavno odločitev vlade, da se do imenovanja nove vlade ne sme končati noben privatizacijski postopek, hkrati pa se ne sme začeti noben nov postopek. "OECD vztraja, da ostaja privatizacija državnih podjetij ključna prioriteta za Slovenijo," so sporočili. In kaj svetujejo prihodnji vladi? "Ko bo oblikovana nova vlada, bi morala kmalu pripraviti jasno strategijo upravljanja državnih naložb z jasno določeno razliko med strateškimi in nestrateškimi naložbami," so poudarili.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
8.7.2014 Odredba o bivalnih razmerah in oskrbi živali prostoživečih vrst v ujetništvu (RS 90-4524/2001) Sprememba
8.7.2014 Odredba o prenehanju veljavnosti Sklepa o stroških strokovnega izpita (RS 51-2175/2014) Začne veljati
8.7.2014 Pravilnik o iskanju arheoloških ostalin in uporabi tehničnih sredstev za te namene (RS 49-2028/2014) Začne veljati
8.7.2014 Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (RS 51-2177/2014) Začne veljati
8.7.2014 Pravilnik o subvencioniranju študentske prehrane (RS 72-3190/2009) Preneha veljati
8.7.2014 Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (RS 40-1565/2013) Sprememba
8.7.2014 Sklep o stroških strokovnega izpita (RS 106-4470/2004) Preneha veljati
8.7.2014 Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija (RS 68-3803/1996) Sprememba
8.7.2014 Uredba o določitvi zneska trošarine za energente (RS 26-1175/2010) Sprememba
8.7.2014 Uredba o Krajinskem parku Goričko (RS 101-4505/2003) Sprememba
8.7.2014 Uredba o Krajinskem parku Kolpa (RS 85-3707/2006) Sprememba
8.7.2014 Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje (RS 112-4848/2008) Sprememba
8.7.2014 Uredba o Krajinskem parku Sečoveljske soline (RS 29-1785/2001) Sprememba
8.7.2014 Uredba o Krajinskem parku Strunjan (RS 107-4503/2004) Sprememba
8.7.2014 Uredba o Naravnem rezervatu Škocjanski zatok (RS 75-2781/2013) Sprememba
8.7.2014 Uredba o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju (RS 16-800/1995) Preneha veljati
8.7.2014 Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in tehnološki razvoj Republike Srbije o sodelovanju na področju izobraževanja (RS (mednarodne) 9-40/2014) Začne veljati
8.7.2014 Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije, Policijo, in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Hrvaške, Ravnateljstvom policije, o sodelovanju v turističnih sezonah (RS (mednarodne) 7-33/2014) Začne veljati
8.7.2014 Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente (RS 51-2267/2014) Začne veljati
8.7.2014 Zakon o divjadi in lovstvu (ZDLov-1) (RS 16-630/2004) Sprememba
8.7.2014 Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) (RS 57-2615/2000) Sprememba
8.7.2014 Zakon o ohranjanju narave (ZON) (RS 56-2655/1999) Sprememba
8.7.2014 Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Madžarske o spremembi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o vojaškem sodelovanju na področju letalstva in zračne obrambe (BHULZO-A) (RS (mednarodne) 7-32/2014) Začne veljati
8.7.2014 Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Ciper o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BCYIMVTP) (RS (mednarodne) 7-31/2014) Začne veljati
8.7.2014 Zakon o regijskem parku Škocjanske jame (ZRPSJ) (RS 57-3316/1996) Sprememba
8.7.2014 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave (ZON-C) (RS 46-1918/2014) Začne veljati
8.7.2014 Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP-B) (RS 46-1915/2014) Začne veljati
8.7.2014 Zakon o spremembah Zakona o subvencioniranju študentske prehrane (ZSŠP-C) (RS 46-1914/2014) Začne veljati
8.7.2014 Zakon o subvencioniranju študentske prehrane (ZSŠP) (RS 85-4154/2002) Sprememba
8.7.2014 Zakon o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1) (RS 52-2821/2010) Sprememba
8.7.2014 Zakon o varstvu podzemnih jam (ZVPJ) (RS 2-67/2004) Sprememba
7.7.2014 Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 2014 (RS 51-2178/2014) Začne veljati
7.7.2014 Poročilo o gibanju plač za april 2014 (RS 51-2179/2014) Začne veljati
7.7.2014 Sklep o dopolnitvah Sklepa o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije (RS 51-2171/2014) Začne veljati
7.7.2014 Sklep o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije (RS 103-3964/2012) Sprememba
7.7.2014 Sklepi o prenehanju funkcij in imenovanju članov in namestnikov članov v okrajnih volilnih komisijah (RS 51-2176/2014) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 8.7.2014 - 8.7.2014 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 3 novosti   2 novosti      
2. UPRAVNO PRAVO         2 novosti  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 1 novost       1 novost  
5. JAVNE FINANCE 1 novost     1 novost 1 novost  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost       3 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8 novosti          
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost          
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost          
10. MEDNARODNI ODNOSI 1 novost          
11. OBČINE 86 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zračnem prevozu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Kuvajt (BKWZP)
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba I Up 456/2013 - razrešitev člana nadzornega sveta RTVS – akt, ki se lahko izpodbija v upravnem sporu – sklep, ki ni izdan v okviru izvrševanja upravne funkcije
Sodba X Ips 201/2013 - dovoljena revizija - pomembno pravno vprašanje - dohodnina - davek od dobička iz kapitala - odsvojitev nepremičnine - oprostitev - priposestvovanje...
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 727/2012 - davek od dobička pravnih oseb – poslovanje med povezanimi osebami - licenčna pogodba – licenčnina – davčno priznani odhodki
sodba I U 982/2013 - davek na promet nepremičnin – prodaja nepremičnine na javni dražbi v izvršilnem postopku – zavezanec za davek – zamudne obresti
sodba I U 1317/2013 - potrošnik – organizacija potrošnikov – izbris iz registra potrošniških organizacij
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba II Cp 2204/2013 - odškodninska odgovornost odvetnika - nestrokovno zastopanje - mandatna pogodba - napačno oblikovan tožbeni zahtevek – splošni zastaralni rok – proc...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Letno poročilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2013, EPA 2034-VI
Poročilo Slovenske odškodninske družbe, d. d., o upravljanju kapitalskih naložb za mesec april 2014, EPA 2036-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Diskriminacija zaradi davčnih ugodnosti