24. oktober 2011
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Ko so močnejši stiskali šibkejše

Dida Volk, univ. dipl. pravnica, je sodnica na gospodarskem oddelku okrožnega sodišča v Ljubljani in je ena izmed redkih predstavnikov sodstva, ki veliko časa posveča tudi predavanjem in širjenju znanja s področja gospodarskih sporov, stečajev, zavarovanja terjatev, prava nepremičnin in izvršilnega prava. Za njo je znano, da zelo rada reče, da je »pravo vendarle generalno prišlo od ljudi in je namenjeno ljudem in temu, da jim bo lažje in ne, da jim bo težje.«

V tokratnem pogovoru za torkov TFL Glasnik za marsikaterega pravnika »odkriva« pomembno novost v sicer kritiziranem Zakonu o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP). »Ker veliko delam na področju gradbenih sporov sem pri pogodbah neštetokrat, zlasti to velja za podizvajalske pogodbe, naletela na klavzulo 'plačal ti bom, ko bo investitor plačal meni'. Skladno z današnjo opredelitvijo očitno nepravičnega pogodbenega dogovora, bi bila takšna pogodba nična. In za tako pomembno definicijo skorajda nihče sploh ne ve.«

V začetku julija je začela veljati novela Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr). Zveza potrošnikov opozarja na pomembno spremembo, ki nepremičninski družbi dovoljuje da sprejme denar od kupca ali prodajalca. Tej določbi Zveza potrošnikov ostro nasprotuje, saj v zakonu ni nobene omejitve glede razpolaganja s tem denarjem, poroča STA. Obstaja nevarnost, da bi bili potrošniki oškodovani, saj je nepremičninska družba navadna gospodarska družba, ki nima posebnega statusa in lahko prosto razpolaga s tem denarjem.
Ob tem v Zvezi potrošnikov še posebej opozarjajo, da pogodbo o prodaji ali nakupu nepremičnine večina potrošnikov sklene le nekajkrat v življenju, zato je pomembno izbrati dobrega nepremičninskega posrednika. Poudarjajo, da morajo potrošniki pred podpisom pogodbe o nepremičninskem posredovanju nujno poznati ključna zakonska pravila ter svoje pravice.

Podatki o izvozu na prebivalca po ugotovitvah ekonomista Jožeta Mencingerja ne potrjujejo nespornih resnic o zmanjševanju izvozne konkurenčnosti Slovenije. Gospodarska kriza z velikim zmanjšanjem trgovinske menjave izvozne konkurenčnosti Slovenije ni zmanjšala, ugotavlja ekonomist v publikaciji Gospodarska gibanja. Povsem enostavna primerjava z državami EU hitro pokaže, da stanje ni tako črno, kot ga slikajo nekateri ekonomisti in "ekonomisti", ki se, da bi stvari prikazali slabše kot so, na daleč izogibajo številk, trdi Mencinger.
Po vrednosti izvoza, preračunani na prebivalca, se je Slovenija v zadnjem desetletju s povprečnim zneskom 8200 evrov uvrščala na deveto mesto v EU. V tem času je rast izvoza za več kot četrtino presegala rast bruto domačega proizvoda (BDP), s čimer se Slovenija po navedbah avtorja uvršča v skupino držav z rastjo "odkrite" konkurenčnosti.

Ta teden je bila v register deklaracij za proizvodne naprave električne energije iz obnovljivih virov vnesena tisoča sončna elektrarna. Zmogljivost vseh tisočih sončnih elektrarn trenutno znaša 61,4 megavatov (MW), do konca leta pa naj bi se povzpela na 80 MW. Navedene zmogljivosti bodo na letni ravni proizvedle 84 gigavatnih ur električne energije oz. 0,6 odstotka celotne proizvedene električne energije, so sporočili iz Združenja slovenske fotovoltaične industrije. (TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
22.10.2011 Odredba o določitvi višine nadomestila na hektar za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih za leto 2011 (RS 84-3534/2011) Začne veljati
22.10.2011 Pravilnik o aditivih za živila (RS 100-5134/2010) Sprememba
22.10.2011 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o aditivih za živila (RS 84-3533/2011) Začne veljati
22.10.2011 Uredba o finančni pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu (RS 71-3157/2008) Preneha veljati
22.10.2011 Uredba o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu (RS 84-3582/2011) Začne veljati
21.10.2011 Dodatek št. 6 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije (RS 84-3536/2011) Začne veljati
21.10.2011 Dodatek št. 7 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije (RS 84-3537/2011) Začne veljati
21.10.2011 Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije (RS 108-4708/2005) Sprememba
21.10.2011 Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 102. člena in 103. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter četrti odstavek 40. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov niso v neskladju z Ustavo (RS 84-3535/2011) Začne veljati
21.10.2011 Popravek Uredbe o varnosti igrač (RS 84-3583/2011) Začne veljati
21.10.2011 Sklep o povišanju Konzulata Republike Slovenije v Bejrutu v Generalni konzulat Republike Slovenije v Bejrutu (RS 84-3531/2011) Začne veljati
21.10.2011 Tarifna priloga 2011 št. 2 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije (RS 84-3538/2011) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 24.10.2011 - 24.10.2011 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 5 novosti 3 novosti 3 novosti   1 novost 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO 2 novosti          
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO           1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV       1 novost 1 novost 2 novosti
5. JAVNE FINANCE   2 novosti     1 novost  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8 novosti 5 novosti     1 novost  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost          
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 5 novosti          
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 2 novosti          
10. MEDNARODNI ODNOSI   1 novost        
11. OBČINE 46 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odločba o preimenovanju priznane naravne mineralne vode Jamnica
Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi Ustanove – Fundacija za moje zdravje
Odlok o razpustitvi Državnega zbora Republike Slovenije in o razpisu predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenije
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za september 2011
Pravilnik o obdelavi in posredovanju podatkov o tujcih, ki se zaposlijo ali delajo na ozemlju Republike Slovenije
Pravilnik o zdravstvenih razlogih, zaradi katerih osebam ni treba uporabljati varnostnih pasov
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba I Ips 149/2010 - bistvene kršitve določb kazenskega postopka – razlogi o odločilnih dejstvih – prekoračitev obtožbe – pravice obrambe –
Sklep VIII Ips 440/2009 - izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – hujša kršitev delovnih obveznosti – poklicni voznik tovornjaka – prehitra vožnja –...
Sodba VIII Ips 406/2009 in VIII Ips 444/2009 - odškodninska odgovornost delodajalca – povrnitev premoženjske škode - izgubljeni dobiček – dokazno bre...
Odločbe Upravnega sodišča sodba in sklep I U 596/2010 - denacionalizacija – način vračanja - vračilo v naravi – ovire za vračilo v naravi – povečana vrednost nepremičnine – p...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za zdravstvo o obravnavi Zahteve Državnega sveta za ponovno odločanje Državnega zbora o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravilstvu (ZZdrav-A), EPA 1953-V
Poročilo Odbora za zdravstvo k Predlogu zakona o spremembi Zakona o zdravniški službi (ZZdrS-F), skrajšani postopek, EPA 2146-V
Poročilo Odbora za zdravstvo k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-L), skrajšani postopek, EPA 2089-V
Poročilo Odbora za promet k Predlogu zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-A), druga obravnava, EPA 2128-V
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Oskrba umrlega in obračunavanje DDV
Storitve odkupa kredita, opravljene povezani osebi, ter DDV