7. januar 2015
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Socialni partnerji zaprli poglavje o trgu dela

Socialni partnerji so včeraj nadaljevali pogajanja o socialnem sporazumu 2015-2016 in sklenili, da jih nadaljujejo do 20. januarja, čeprav bi moral sporazum že biti sprejet. Med drugim so zaprli poglavje o trgu dela, zbližali so tudi stališča pri poglavju davčnih obremenitev, medtem ko je veliko vprašanj glede plač še vedno odprtih. Ena ključnih točk socialnega sporazuma bo očitno vprašanje definicije minimalne plače. Sindikati vztrajajo, da se iz definicije minimalne plače izvzame vsaj nočni dodatek, medtem ko delodajalci temu niso naklonjeni.

Ustavno sodišče je odločilo, da je različno financiranje osnovnošolskih programov javnih in zasebnih šol neustavno. Tako je razveljavilo določbo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, po kateri zasebni šoli za izvajanje javno veljavnega osnovnošolskega programa pripada 85 odstotkov sredstev, ki jih prejemajo javne šole. Osnovnošolsko izobraževanje je po ustavi obvezno in se financira iz javnih sredstev. Kot so zapisali v odločbi ustavnega sodišča, ta določba učencem zagotavlja pravico do brezplačnega obiskovanja obveznega javno veljavnega programa osnovnošolskega izobraževanja, ne glede na to, ali ga izvaja javnopravni ali zasebnopravni subjekt.

Medtem ko država beleži gospodarsko rast, v Obrtno-podjetniški zbornici (OZS) opozarjajo, da gospodarstva ne gre dodatno obremenjevati. Če se bodo davki in prispevki zmanjšali in se bo uredila delovna zakonodaja, lahko v malem gospodarstvu do konca leta delo dobi 10.000 ljudi, je poudaril predsednik zbornice Branko Meh.

Število začetih stečajev nad pravno osebo se je decembra lani povzpelo na 114. To v mesečni primerjavi predstavlja dvoodstotno rast, v letni pa 27-odstotno. Začetih osebnih stečajev je bilo 383, kar je sedem odstotkov več kot novembra lani in trikrat več kot decembra predlani. Število začetih postopkov prisilnega prenehanja družb je decembra lani doseglo 197. To je na letni ravni za 33 odstotkov več, na mesečni pa za 66 odstotkov več, kažejo najnovejši zbrani podatki Bonitetne hiše i.

Komisija za preprečevanje korupcije v sistemskem načelnem mnenju ugotavlja, da je na ministrstvu, pristojnem za šolstvo, in v zavodih s področja šolstva v preteklosti obstajala očitna sistemska napaka v obliki pomanjkljivih oziroma neizvedenih nadzorov nad izvajanimi projekti oziroma nad porabo javnih sredstev. Izpostavljajo tudi konkretne primere.

V bankah se je lani kreditno tveganje postopno stabiliziralo. Nedonosne terjatve so se zniževale, a tveganje za njihovo vnovično rast ostaja visoko. Po razreševanju težav v velikih podjetjih se delež nedonosnih terjatev bank povečuje do malih in srednjih podjetij, zato v Banki Slovenije banke pozivajo k aktivnejšim ukrepom na tem področju.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
7.1.2015 Pravilnik o oznaki državne pripadnosti, registrskih in drugih oznakah na civilnih zrakoplovih (RS 88-3555/2014) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 7.1.2015 - 7.1.2015 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU     1 novost 1 novost 3 novosti  
2. UPRAVNO PRAVO         10 novosti  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO         2 novosti  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   4 novosti 1 novost 1 novost    
5. JAVNE FINANCE   1 novost        
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost   3 novosti 2 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI     1 novost   5 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM         2 novosti  
10. MEDNARODNI ODNOSI         2 novosti  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Akt o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta distribucijskega operaterja električne energije
Akt o načinu posredovanja podatkov in dokumentov izvajalcev energetskih dejavnosti
Odredba o določitvi višine nadomestila na hektar za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih v letu 2015
Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala
Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov na področju živil
Uredba o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo in njegovi uporabi
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 1885/2013 - dovoljenje za stalno prebivanje – državljani drugih držav naslednic nekdanje SFRJ – dejansko prebivanje v RS
UPRS sodba I U 467/2013 - odmera davka v posebnih primerih – sredstva za privatno potrošnjo – izvor premoženja – ocena davčne osnove – znižanje verjetne davčne osnove – doka...
UPRS sodba in sklep I U 1118/2014 - vodno dovoljenje – merila in pogoji za podelitev vodne pravice – prispevna površina vodotoka – exceptio illegalis
UPRS sodba I U 1397/2013 - davek od drugih dohodkov – posojilna pogodba – verodostojna knjigovodska listina
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo D.S.U., družbe za svetovanje in upravljanje, d.o.o. o izvajanju nalog na podlagi 62. člena Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe po stanju 30.9.2014, EPA 236-VII
Ostali dokumenti Arhiv
Revija Poslovodno računovodstvo Notranje računovodsko poročanje v srednjih in malih podjetjih v kemijski industriji v pogojih globalizacije in v povezavi s strategijo podjetja