20. december 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

V šolah bo manj lačnih otrok

Vlada je na dopisni seji sprejela predlog zakona o šolski prehrani. Slednji med drugim ureja postopek pridobitve šolske prehrane za tiste nove upravičence, ki bodo do šolske prehrane upravičeni na podlagi povečanja sredstev za ta namen. DZ je namreč v ta namen zagotovil dodatnih 23 milijonov, ki pa jih zaradi blokade računa ni mogoče koristiti.
Omenjeni zakon med drugim določa, da centri za socialno delo novim upravičencem za prehrano izdajo zgolj ugotovitvene odločbe po uradni dolžnosti, s čimer naj bi centre obremenili le minimalno.

Ustavno sodišče je presodilo, da bi bila referenduma o zakonu o Slovenskem državnem holdingu in o zakonu o ukrepih za krepitev stabilnosti bank protiustavna. Nemoteno zagotavljanje funkcij države ima namreč prednost pred pravico zahtevati razpis zakonodajnega referenduma. Sodišče je odločbo sprejelo z osmimi glasovi proti enemu. Z odložitvijo uveljavitve in z zavrnitvijo obeh zakonov na referendumu bi nastale protiustavne posledice, so ustavni sodniki zapisali v odločbi.

Kar 621 odvetnikov je včeraj svojo storitve nudilo brezplačno. Dan odvetniške pravne pomoči pro bono (brezplačno) je bilo letos organizirano že drugo leto zapored, predvsem z namenom pomagati tistim, ki so pomoči najbolj potrebni in ki si zaradi pomanjkanja denarja ne upajo prestopiti praga odvetniških pisarn. V Odvetniški zbornici Slovenije podatka o tem, kako je bilo včeraj po odvetniških pisarnah, še nimajo. Kljub temu pa ocenjujejo, da je zanimanje ljudi zelo veliko, saj je precej ljudi klicalo na zbornico ali pa so osebno prišli po informacije, h katerim odvetnikom lahko gredo.

Poslanske skupine so večinoma napovedale podporo predlogu novele zakona o trošarinah, ki med drugim daje vladi več pooblastil glede izvajanja politike trošarin. Med opozorili je bil poziv k premišljenemu ravnanju glede sprememb pri vračilu trošarine za energente, ki se uporabljajo v industriji in kmetijstvu. Predlog predvideva, da bo lahko vlada trošarine za vse tobačne izdelke uravnavala 50 odstotkov navzgor ali navzdol od določenih z zakonom, kot to že velja za trošarine za energente, električno energijo, alkohol in alkoholne pijače. Novela poleg tega zvišuje trošarino za kurilno olje s 70 na 105 evrov za tisoč litrov, in sicer ker je možnost za 50-odstotno uravnavanje trošarin s podzakonskim aktom že izčrpana.

Državni svetniki so na včerajšnji seji sklenili podati pobudo državnemu zboru za sprejetje spremembe zakona o funkcionarjih v državnih organih, s katero bi uredili problematiko plačila za opravljanje njihove funkcije. Do ureditve vprašanja bodo upravičeni le do povračil stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije, ne pa tudi do sejnin, so sklenili. Zakonska sprememba je potrebna, saj k ureditvi področja poziva računsko sodišče, je na seji dejal predsednik DS Mitja Bervar. Zavzema se za to, da bi pri urejanju vprašanja dosledno sledili ugotovitvam računskega sodišča.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
20.12.2012 Sklep o imenovanju člana sveta Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence (RS 100-3839/2012) Začne veljati
20.12.2012 Sklep o imenovanju članice sveta Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence (RS 100-3840/2012) Začne veljati
20.12.2012 Sklep o imenovanju direktorja Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence (RS 100-3838/2012) Začne veljati
20.12.2012 Sklep o imenovanju Državne volilne komisije (RS 100-3843/2012) Začne veljati
20.12.2012 Sklep o imenovanju predsednika in članov sveta Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (RS 100-3842/2012) Začne veljati
20.12.2012 Sklep o imenovanju vršilca dolžnosti predsednika uprave Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (RS 100-3841/2012) Začne veljati
20.12.2012 Sklep o razrešitvi in imenovanju v 3. okrajni volilni komisiji III. volilne enote (RS 100-3850/2012) Začne veljati
20.12.2012 Sklep o razrešitvi in imenovanju v 4. okrajni volilni komisiji V. volilne enote (RS 100-3851/2012) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 20.12.2012 - 20.12.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   2 novosti 3 novosti   8 novosti 5 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO         2 novosti  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost     2 novosti 2 novosti
5. JAVNE FINANCE   2 novosti 2 novosti 1 novost 1 novost 2 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI            
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI     1 novost 8 novosti   3 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         3 novosti 1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI   4 novosti     1 novost  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Dodatek št. 1 h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije
Navodilo o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter o naložbah, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij
Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami
Pravilnik o zemljiškem pismu
Sklep o organizaciji in začetku dela Zavoda za gozdove Slovenije
Uredba o določitvi ureditvenega območja strateškega mejnega prehoda Kozina
Uredba o izvajanju javne službe izdajanje revije s področja varstva potrošnikov
Uredba o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba G 42/2011 - družba za upravljanje – odvzem dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža – finančna trdnost družbe – ogroženost poslovanja – načelo ena...
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 950/2012 - davek na dediščine in darila - dedič - kmet - kmetijsko zemljišče
sodba II U 527/2011 - obvezno cepljenje otrok - opustitev obveznega cepljenja - razlogi za opustitev obveznega cepljenja – strokovno mnenje komisije - načelo zas...
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba II Cp 2172/2008 - nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti - nedotakljivost človekove telesne in duševne integritete - poseg v osebnostne pravice – os...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog sklepa o Zahtevi Državnega zbora Republike Slovenije za presojo ustavnosti posledic, ki bi nastale z odložitvijo uveljavitve ali zaradi zavrnitve Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (EPA 694-VI) na referendumu, EPA 854-VI
Predlog zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1),nujni postopek, EPA 850-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Sindikalna članarina in sindikalne ugodnosti
Revija Odvetnik Kluwerjev mediacijski blog