6. avgust 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Suša močno prizadela kmetijstvo

Škoda zaradi letošnje suše je že presegla tri promile državnih prihodkov, zato bo zagotovo razglašena naravna nesreča, če bodo ustrezno izpeljani potrebni postopki, se je ob včerajšnjem obisku Pomurja in Podravja s kmetijskimi strokovnjaki strinjal minister Dejan Židan. V Pomurju je zaradi suše prizadeta skoraj polovica kmetijskih površin, stopnja poškodovanosti na njih pa je večinoma od 20- do 50-odstotna, ponekod tudi do 90-odstotna.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v času javne razprave predloga zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki se je končala v petek, prejelo okoli 50 odzivov oziroma pripomb na predlog zakona. Med njimi prevladuje predvsem nasprotovanje ukrepu neprenosljivega meseca starševskega dopusta za očete.

Skupnost socialnih zavodov Slovenije je na premierko Alenko Bratušek ter na ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anjo Kopač Mrak naslovila odprto pismo, v katerem ju opozarja, da je Slovenija starajoča se družba, zato zahtevajo zakonske in druge spremembe, ki bodo zagotovile, da bo tudi v Sloveniji lepo biti star. Po izračunih skupnosti bo nova stopnja DDV letno poslabšala poslovanje domov v javni mreži za dodatnih 5,3 milijona evrov, ki jih bodo v pokrivanje stroškov zdravstvene zavarovalnice morali preliti iz sredstev, ki jih za bivanje v domovih plačajo starejši, ob dejstvu, da že sedaj na letni ravni prelijejo šest milijonov evrov.

Ministrstvo za kulturo je objavilo razpise za delovna mesta generalni sekretar, direktor Arhiva Republike Slovenije, generalni direktor direktorata za medije in generalni direktor direktorata za ustvarjalnost, ki se iztečejo 16. avgusta. Objavilo je tudi razpis za generalnega direktorja direktorata za kulturno dediščino, ki se izteče 26. avgusta.

Evropska komisija je prejšnji teden začela spletno posvetovanje o vlogi družinskih kmetij ter o ključnih izzivih in prednostnih nalogah na tem področju v prihodnosti, so sporočili iz Bruslja. Prispevki javnosti bodo osnova za pripravo evropske konference o družinskih kmetijah, ki bo 29. novembra.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
6.8.2013 Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (RS 61-2537/2012) Sprememba
6.8.2013 Akt o spremembah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (RS 66-2604/2013) Začne veljati
6.8.2013 Navodilo o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter o naložbah, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij (RS 99-3802/2012) Sprememba
6.8.2013 Pravilnik o določitvi kategorij posamičnih krmil, ki se lahko uporabljajo pri označevanju hrane za hišne živali (RS 62-2481/2013) Začne veljati
6.8.2013 Pravilnik o najmanjšem številu zaposlenih v pokojninski družbi ter o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati in načinu preverjanja teh pogojev (RS 100-4410/2003) Preneha veljati
6.8.2013 Sklep o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic – SKL 2009 (RS 47-2342/2009) Sprememba
6.8.2013 Sklep o najmanjšem številu zaposlenih delavcev v pokojninski družbi, ki imajo ustrezna strokovna znanja in izkušnje s področja financ (RS 62-2483/2013) Začne veljati
6.8.2013 Sklep o podrobnejšem načinu izračuna kapitala in izpolnjevanju kapitalskih zahtev ter kapitalske ustreznosti zavarovalnic (RS 83-3742/2004) Sprememba
6.8.2013 Sklep o podrobnejši vsebini obvestila o vključitvi v kolektivno zavarovanje, izjave o izbiri naložbene politike in pristopne izjave o vključitvi v individualno zavarovanje (RS 62-2485/2013) Začne veljati
6.8.2013 Sklep o podrobnejših pravilih za izračun minimalnega kapitala zavarovalnic (RS 137-5889/2006) Sprememba
6.8.2013 Sklep o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad, o kapitalu, rezervacijah za nedoseganje zajamčene vrednosti sredstev in strukturi naložb iz naslova teh rezervacij (RS 62-2484/2013) Začne veljati
6.8.2013 Sklep o pošiljanju zavarovalno-statističnih podatkov (RS 125-5338/2006) Sprememba
6.8.2013 Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepov, ki jih je izdala Agencija za zavarovalni nadzor, v delih, ki urejajo način poročanja (RS 62-2486/2013) Začne veljati
6.8.2013 Sklep o vsebini poročil in obvestil iz 176. in 239. člena zakona o zavarovalništvu ter načinu in rokih poročanja (RS 122-5094/2000) Sprememba
6.8.2013 Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja toplotne energije v Občini Nazarje (RS 66-2605/2013) Začne veljati
6.8.2013 Uredba o določitvi zneska trošarine za energente (RS 26-1175/2010) Sprememba
6.8.2013 Uredba o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije (RS 98-5089/2010) Sprememba
6.8.2013 Uredba o razvrstitvi prepovedanih drog (RS 49-2336/2000) Sprememba
6.8.2013 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije (RS 62-2479/2013) Začne veljati
6.8.2013 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog (RS 62-2478/2013) Začne veljati
6.8.2013 Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente (RS 66-2613/2013) Začne veljati
6.8.2013 Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov na območju občine Jesenice (RS 62-2476/2013) Začne veljati
5.8.2013 Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani (RS 66-2601/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 6.8.2013 - 6.8.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 1 novost 1 novost 1 novost      
2. UPRAVNO PRAVO     1 novost      
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV            
5. JAVNE FINANCE 1 novost 1 novost   1 novost 1 novost  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti 5 novosti     1 novost  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost 1 novost        
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost          
10. MEDNARODNI ODNOSI   1 novost        
11. OBČINE 8 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex