8. november 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Slabšanje napovedi za Slovenijo

Evropska komisija je v včeraj objavljeni jesenski gospodarski napovedi poslabšala oceno za Slovenijo. Državi se letos obeta 2,3-odstotni, leta 2013 pa 1,6-odstotni padec BDP, medtem ko naj bi javnofinančni primanjkljaj letos znašal 4,4, prihodnje leto pa 3,9 odstotka BDP. Vlada je trdno odločena znižati proračunski primanjkljaj pod tri odstotke BDP. Tokratna napoved Evropske komisije za Slovenijo je občutno slabša od prejšnje, majske, bistveno slabša od povprečja v območju evra in nekoliko slabša od septembrske napovedi Urada za makroekonomske analize in razvoj (Umar).

Predsednik vlade Janez Janša je vsem trem predsedniškim kandidatom, Borutu Pahorju, Danilu Türku in Milanu Zveru včeraj poslal vabilo na pogovor. Med razlogi za sklic sestanka, ki bo v danes, je tudi včerajšnja napoved Evropske komisije o poglabljanju recesije v Sloveniji ter zavzemanje vseh treh kandidatov za skupno premagovanje težav. Kot so sporočili iz kabineta predsednika vlade, je premier v vabilu izpostavil, da imajo vsi trije kot predsedniški kandidati v rokah močno orožje vpliva na slovensko javnost in tudi na ravnanje politike. Zato bi bilo, pravi Janša, enotno sporočilo z njihove strani dobrodošla pomoč pri konsolidaciji nastale situacije.

Odbor DZ za finance in monetarno politiko je za obravnavo na novembrski plenarni seji pripravil predlog novele zakona o zavarovalništvu, s katero se bo slovensko zakonodajo prilagodilo sodbi sodišča EU, ki pri sklepanju zavarovanj zahteva enako obravnavo moških in žensk. Podprl je tudi prenovo zakonodaje na področju javnega naročanja.
Več pozornosti so člani odbora posvetili trem zakonom s področja javnega naročanja, s katerimi naj bi se postopki javnega naročanja poenostavili, javna naročila naredila dostopnejša za mala podjetja, konkurenca med ponudniki pa povečala.

Medtem ko se v zasebnem sektorju nadaljujejo negativna gibanja na trgu dela, se v javnem sektorju zaposlenost postopno povečuje praktično od začetka leta 2000. Število zaposlenih v javnem sektorju se je povečalo tudi v prvih osmih mesecih letos, in sicer za prek 2000 oseb, je na včerajšnji novinarski konferenci povedal direktor Umarja Boštjan Vasle.

Varuhinja človekovih pravic Zdenka Čebašek Travnik je po včerajšnjem poslovanju v Sevnici opozorila, da so pri njenih pogovorih z ljudmi pritožbe nad dolgotrajnimi sodnimi postopki presegle težave, ki jih imajo zaradi slabega materialnega stanja pri dostopu do pravičnega sojenja. To jo skrbi in opozarja na neenakost pred sodišči, je povedala za STA.
Po besedah Čebašek Travnikove si vse več ljudi zaradi pomanjkanja denarja in cen odvetniških storitev sodne postopke težje privošči, hkrati pa zaradi svojih prihodkov, ki jim sicer komaj omogočajo preživetje, do brezplačne pravne pomoči niso upravičeni.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 8.11.2012 - 8.11.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   2 novosti 1 novost     7 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   6 novosti       2 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV           2 novosti
5. JAVNE FINANCE   2 novosti       2 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   31 novosti     1 novost  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   9 novosti     1 novost  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA   2 novosti       2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   4 novosti        
10. MEDNARODNI ODNOSI   1 novost        
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odredba o obveznem sodelovanju imetnikov pri zatiranju škodljivih organizmov na železniških objektih
Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja iz fitomedicine
Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet
Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS-1)
Zakon o kemikalijah (ZKEM)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba VIII Ips 245/2011 - pavšalna odškodnina zaradi nezakonitega prenehanja delovnega razmerja – zakonita odpoved – napačen odpovedni rok – prenehanje delovnega razme...
Sodba VIII Ips 207/2011 - naknadna odmera starostne pokojnine – pravnomočno odmerjena pokojnina – zavrženje zahteve za novo odmero
Sodba in sklep VIII Ips 246/2011 - bolniška odsotnost – začasna nezmožnost za delo – procesna predpostavka
Sodba VIII Ips 150/2011 - invalidska pokojnina – bistvena kršitev določb pravdnega postopka - mnenje invalidske komisije - izvedenec - izvedensko mnenje - zaslišanje s...
Sodba VIII Ips 298/2011 - odpoved pogodbe o zaposlitvi - poslovni razlog – ponudba nove pogodbe o zaposlitvi – ponudba nove pogodbe o zaposlitvi za določen čas - ponud...
Sodba VIII Ips 22/2012 - sprejem ponudbe nove pogodbe – uveljavljanje nove pogodbe o zaposlitvi - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - načelo neposrednosti
Sodba VIII Ips 16/2012 - odvetniška dejavnost – polovični delovni čas – starostna pokojnina – delna pokojnina – prijava v obvezno zavarovanje
Sodba VIII Ips 180/2011 - prenehanje delovnega razmerja – kandidat za častnika - slovenska vojska – zaposlitev v slovenski vojski – izpolnitev pogojev – častniška šola
Sodba VIII Ips 255/2011 - lastnost zavarovanca – obvezno zavarovanje v drugi državi
Sodba III Ips 1/2010 - začetek stečajnega postopka nad revidentom – pogodbena kazen – višina pogodbene kazni – trditveno in dokazno breme – račun kot dokazna listin...
Sodba III Ips 17/2012 - sodba – zemljiškoknjižno dovolilo - izvršilni naslov kot razpolagalni posel – spremenjene okoliščine – razveza pogodbe - izpodbojna tožba – oblikov...
Sodba IV Ips 89/2012 - kršitev materialnih določb zakona - časovna veljavnost zakona - meje sankcioniranja prekrškov - milejši predpis – uporaba milejšega zakona ...
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 285/2012 - inšpekcijski postopek – ukrep gradbenega inšpektorja – nevarna gradnja – nujna vzdrževalna dela – prisilna izvršba
sodba I U 1900/2011 - gradbeno dovoljenje – pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja – ugovori stranskega udeleženca – zanesljivost objekta
sodba I U 2210/2011 - gradbeno dovoljenje – pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja – odmiki – nadomestna gradnja – novogradnja
sodba I U 2314/2011 - gradbeno dovoljenje – pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja – odmiki – dejanski odmik
sodba I U 295/2012 - DDV – dodatna odmera DDV – neplačujoči gospodarski subjekt – navidezni pravni posel – fiktivni računi – nabava tovornih vozil
sodba II U 152/2011 - obnova postopka - odločanje v obnovljenem postopku - prepoved odločanja na škodo stranke
sodba II U 212/2011 - odpis davčnega dolga – obročno plačilo davčnega dolga – dolg iz naslova prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
sodba II U 196/2011 - vračilo zarubljenih denarnih sredstev – zahteva za vračilo sredstev - zastaranje
sodba I U 175/2012 - odobritev pravnega posla – soglasje skrbnika – zavrženje vloge
sodba I U 623/2012 - ukrep inšpektorja za okolje – izvršba – rok za izvršitev naložene obveznosti – ugovori v izvršilnem postopku
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba IV Cp 1815/2012 - dodelitev otroka – vzrok za razpad zakonske zveze – zaslišanje otroka
VSL sodba I Cp 4099/2011 - protipravno ravnanje delodajalca – šikaniranje na delovnem mestu
VSL sodba II Cp 276/2012 - padec po stopnicah – odgovornost delodajalca za poškodbo delavca - odmera višine odškodnine za nepremoženjsko škodo – neme degenerativne spremembe
VSL sodba I Cp 143/2012 - zamudna sodba – vročanje tožbe – vročilnica – podpis vročilnice – dopustni pritožbeni razlogi zoper zamudno sodbo
VSL sodba I Cp 336/2012 - spor majhne vrednosti – pritožbeni razlogi – relativna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - upoštevanje prepoznega ugovora zastaranja
VSL sodba I Cpg 640/2012 - zapadlost terjatve – zavrnitev računov – pogojenost zapadlosti terjatve podizvajalca do naročnika s plačilom investitorja - dokazna ocena
VSL sodba I Cpg 611/2012 - pogodba o naročilu – nagrada za trud – ničnost dogovora – trajno dolžniško upniško razmerje – podjemna pogodba – plačilo za delo – dokazovanje
VSL sodba I Cp 370/2012 - neveljavnost oporoke – zahtevek na razveljavitev oporoke – nesklepčnost tožbe – nujni sosporniki – naknadno sosporništvo
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Mandatno-volilne komisije k Obvestilu Državne volilne komisije s sklepom o pravici nadomeščanja poslanca Ljuba Žnidarja, ki opravlja funkcijo državnega sekretarja, EPA 727-VI
Odločitev sprejeta na 19. izredni seji Državnega zbora 6. 11. 2012
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Koristne informacije
Podjetje - velika družina