18. december 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Noveli zakona o sodiščih in sodniški službi

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo je pred dnevi v medresorsko in strokovno usklajevanje poslalo predlog novel zakona o sodiščih in zakona o sodniški službi, ki predstavljata del tako imenovane sodne reforme. Kot so sporočili z ministrstva, bodo prejeta mnenja in pripombe preučili in pripravili nov predlog novel obeh zakonov.

Vsi predlogi novel zakonov, ki so v medresorskem usklajevanju, zasledujejo tri cilje. To so povečanje samostojnosti in preglednosti delovanja sodstva za večji ugled sodstva, večja učinkovitost postopkov in razbremenitev sodnikov za skrajšanje povprečne dobe odločanja in odpravo zaostankov ter povečevanje izbire uporabnikov storitev celotnega pravosodja.

Predsednik DZ Gregor Virant je včeraj določil, da je prvi dan koledarskega roka za zbiranje podpisov volivk in volivcev v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o izvrševanju proračunov za leti 2013 in 2014 ta sreda, zadnji dan pa torek, 22. januar 2013, je zapisano na spletni strani DZ.

Povprečna mesečna neto plača v Sloveniji je oktobra znašala 986,81 evra, kar je 1,4 odstotka več kot mesec prej in za 0,7 odstotka več kot leto prej. Povprečna bruto plača je bila v mesečni primerjavi za 1,8 odstotka, v letni pa za 0,4 odstotka višja in je znašala 1515,95 evra, je sporočil državni statistični urad.
Stroški dela na uro so se v območju evra v tretjem letošnjem četrtletju na letni ravni zvišali za dva odstotka, v EU pa za 1,9 odstotka, je objavil evropski statistični urad Eurostat. Znižali so se le v Sloveniji, in sicer za 0,8 odstotka. Eurostat je nekoliko popravil tudi podatke za drugo letošnje četrtletje. Stroški dela na uro so v območju evra in EU takrat na letni ravni narasli za 1,9 odstotka.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) od sobote približno 2.150 pogodbenim partnerjem ne plačuje več računov in akontacij v načrtovanih rokih. S tem ZZZS izvaja prenos obveznosti v višini 73,3 milijona evrov v leto 2013, ki jih zaradi prepovedi medletnega zadolževanja ne more plačati v načrtovanih rokih, so sporočili iz ZZZS. Zadržanje plačil bo v nekaterih primerih trajalo tudi do 4. januarja 2013, so pojasnili.

Če bo zakonodaja sprejeta pravočasno, bo Slovenija finančno policijo dobila v sredini prihodnjega leta, ko pride tudi do združevanja Davčne uprave RS in Carinske uprave RS, je včeraj v DZ dejal predsednik vlade Janez Janša. Težav ne vidi v pomanjkanju zakonodaje, ampak v pomanjkanju volje tistih, ki jo morajo izvrševati.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
18.12.2012 Akt o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (RS 112-5087/2009) Sprememba
18.12.2012 Spremembi in dopolnitev Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (RS 98-3796/2012) Začne veljati
18.12.2012 Uredba o določitvi ureditvenega območja strateškega mejnega prehoda Kozina (RS 98-3792/2012) Začne veljati
18.12.2012 Uredba o izvajanju javne službe izdajanje revije s področja varstva potrošnikov (RS 98-3791/2012) Začne veljati
18.12.2012 Uredba o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije (RS 98-5089/2010) Sprememba
18.12.2012 Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane (RS 98-3793/2012) Začne veljati
18.12.2012 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije (RS 98-3795/2012) Začne veljati
18.12.2012 Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane (RS 102-4365/2008) Preneha veljati
18.12.2012 Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o davku na bilančno vsoto bank (ZDBVB-A) (RS 98-3777/2012) Začne veljati
17.12.2012 Popravek Pravilnika o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami (RS 98-3797/2012) Začne veljati
17.12.2012 Sklep o imenovanju sekretarja Državnega sveta Republike Slovenije (RS 98-3782/2012) Začne veljati
17.12.2012 Sklep o izvolitvi podpredsednika Državnega sveta Republike Slovenije (RS 98-3781/2012) Začne veljati
17.12.2012 Sklep o izvolitvi predsednika Državnega sveta Republike Slovenije (RS 98-3780/2012) Začne veljati
17.12.2012 Sklep o izvolitvi predsednika in članov Mandatno-imunitetne komisije Državnega sveta Republike Slovenije (RS 98-3778/2012) Začne veljati
17.12.2012 Sklep o potrditvi mandata članom Državnega Sveta Republike Slovenije (RS 98-3779/2012) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 18.12.2012 - 18.12.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 6 novosti 1 novost 1 novost     4 novosti
2. UPRAVNO PRAVO           1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO           1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   4 novosti 1 novost      
5. JAVNE FINANCE 1 novost 1 novost       2 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti 7 novosti     1 novost 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4 novosti 2 novosti     1 novost 2 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost         2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM         1 novost  
10. MEDNARODNI ODNOSI         1 novost  
11. OBČINE 9 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Kolektivna pogodba za policiste
Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju obrambe
Razpored dela ustavnega sodišča za čas pomladanskega zasedanja od 10. 1. 2013 do 11. 7. 2013
Sklep o podrobnejših pravilih in merilih upoštevanja osebne okoliščine spola
Zakon o carinski službi (ZCS-1)
Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-2)
Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1)
Zakon o policiji (ZPol)
Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča sodba II U 119/2011 - pravice pacientov - pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju - pravica do privolitve v zdravstveno oskrbo - pojasnilna dolžnost zdra...
sodba I U 1143/2012 - stečaj pravne osebe - predujem za kritje začetnih stroškov stečajnega postopka - brezplačna pravna pomoč - dodelitev brezplačne pravne pomoči
Odločbe Višjih sodišč VDSS sodba Psp 231/2012 - invalidnost II. kategorije – poklicna invalidnost – preostala delovna zmožnost – invalidska pokojnina
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za zunanjo politiko k Predlogu zakona o ratifikaciji Konvencije o policijskem sodelovanju v Jugovzhodni Evropi (MKPS), EPA 791-VI
Poročilo Odbora za izobraževanje, znanost, kulturo, šport in mladino k Predlogu zakona o spremembi Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja - Dopolnjen predlog zakona (ZVPI-A), EPA 800-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija Odvetnik Varstvo zaupnosti komunikacije med odvetnikom in stranko ter svoboda izbire odvetnika v sodni praksi Sodišča EU
Vzročna zveza in pravo – oris nove teorije
Zbornica kot branik neodvisnega odvetništva
Zlorabe neposredne demokracije
Revija Poslovodno računovodstvo Pravna razmejitev poslovodnih oseb v slovenskem javnem sektorju