15. marec 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Konec ugank z ministri

Mandatarka Alenka Bratušek je v državni zbor sinoči ob 21.01 vložila predlog liste kandidatov za ministre v vladi, je navedeno v uradnem zaznamku oddelka DZ za delo z gradivi in pošto. Na listi je 13 kandidatov, med njimi tudi kandidatka brez resorja. Za finančnega ministra, ki je bil za javnost največja uganka, kandidira Uroš Čufer, direktor Upravljavskega centra za finančno upravljanje NLB. V novi vladi bo pet resorjev vodila PS, po tri SD in DL, dva pa DeSUS.

Predsednik republike Borut Pahor je v 75-dnevnem roku za zbiranje predlogov možnih kandidatov za predsednika računskega sodišča prejel tri predloge. Poleg dosedanjega predsednika sodišča Igorja Šoltesa sta med kandidati tudi vrhovni državni revizor na računskem sodišču Tomaž Vesel in direktorica urada za nadzor proračuna Nataša Prah.

Vlada je včeraj pripravila predlog novega Zakona o štipendiranju in ga pošilja v parlamentarno proceduro. Zakon je usklajen z organizacijama študentov in dijakov, njegova največja novost pa je, da vrača štipendije za mladoletne dijake, je na novinarski konferenci po seji vlade dejal minister Andrej Vizjak, ki opravlja tekoče posle.

Slovenija bo v tem mesecu že osmič zapored socialno ogroženim osebam razdeljevala hrano iz evropskega ukrepa pomoči v hrani. Naša država je za leto 2013 prejela evropsko pomoč v skupni vrednosti skoraj 2,6 milijona evrov, skupno pa bodo letos razdelili okoli 4250 ton hrane, so sporočili z ministrstva za kmetijstvo in okolje (MKO). Prvi del pošiljk z živili bo prispel v skladišča Rdečega križa Slovenije in Slovenske Karitas v prvi polovici marca, humanitarni organizaciji pa bosta nato na več kot 300 razdelilnih mestih hrano razdelili pomoči potrebnim, so sporočili z ministrstva.

Evropska komisija je predstavila niz ukrepov za preprečevanje nepoštenih poslovnih praks v EU, kot so navidezne brezplačne ponudbe, oglaševanje izdelkov, ki jih ni mogoče dobaviti, z namenom promocije drugačnega izdelka in nagovarjanje otrok k nakupu. Prizadevala si bo predvsem za večjo usklajenost nacionalnih organov.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
16.3.2013 Pravila o izvajanju obveznega večstranskega pobota (RS 18-623/2013) Začne veljati
16.3.2013 Pravila o izvajanju obveznega večstranskega pobota (RS 27-1295/2011) Se preneha uporabljati
16.3.2013 Pravilnik o merilih za določitev višine plačila opravljanja zdravstvenih storitev po podjemni pogodbi ali drugih pogodbah civilnega prava (RS 18-614/2013) Začne veljati
16.3.2013 Pravilnik o meroslovnih zahtevah za statične števce delovne električne energije razredov točnosti 0,2 S in 0,5 S (RS 33-1388/2002) Sprememba
16.3.2013 Pravilnik o metodologiji za določanje nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti Republike Slovenije (RS 35-1759/2011) Sprememba
16.3.2013 Pravilnik o pogojih in postopkih za izvajanje zakona o izvajanju rejniške dejavnosti (RS 54-2702/2003) Sprememba
16.3.2013 Pravilnik o sestavi kozmetičnih proizvodov (RS 35-1176/2005) Sprememba
16.3.2013 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in postopkih za izvajanje Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti (RS 18-615/2013) Začne veljati
16.3.2013 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov (RS 18-617/2013) Začne veljati
16.3.2013 Pravilnik o spremembi Pravilnika o metodologiji za določanje nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti Republike Slovenije (RS 18-616/2013) Začne veljati
16.3.2013 Splošni pogoji za dobavo in odjem električne energije iz prenosnega omrežja Slovenije (RS 18-625/2013) Začne veljati
16.3.2013 Tarifa nadomestil stroškov za izvajanje obveznega večstranskega pobota (RS 18-624/2013) Začne veljati
16.3.2013 Tarifa nadomestil stroškov za izvajanje obveznega večstranskega pobota (RS 27-1296/2011) Se preneha uporabljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 15.3.2013 - 15.3.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU         2 novosti  
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   4 novosti        
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   2 novosti        
5. JAVNE FINANCE   1 novost        
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   8 novosti 1 novost      
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI       1 novost    
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA     1 novost   3 novosti  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   1 novost        
10. MEDNARODNI ODNOSI         1 novost  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za inštalaterje naprav na obnovljive vire energije
Pravilnik o vodnem katastru
Uredba o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem območju za leti 2013 in 2014
Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT-1)
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba in sklep II Ips 285/2010 - neupravičena pridobitev - uporaba tuje stvari v svojo korist – premičnina – nadomestilo za uporabo tuje stvari – motorno vozilo – višina nadomestila
Sodba VIII Ips 157/2012 - konkurenčna klavzula – nadomestilo za spoštovanje konkurenčne klavzule – konkurenčna prepoved
Sodba VIII Ips 220/2012 - odpoved pogodbe o zaposlitvi – krivdni razlog - pisno opozorilo
Odločbe Upravnega sodišča sodba III U 86/2012 - ničnost odločbe – ničnost odločbe inšpektorja za delo - stvarna pristojnosti sodišča
sodba II U 226/2011 - javni razpis - točkovanje vlog - uporaba meril in kriterijev - obrazložitev odločbe
sodba II U 418/2011 - razlastitev - zahteva za razlastitev - izvedba pripravljalnih del - parcelacija - razlastitveni elaborat - nepopolna vloga
Odločbe Evropskega sodišča SODBA SODIŠČA (drugi senat) z dne 7. marca 2013(*).Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri –vastuualue proti Lapin luonnonsuojelupiiri ry. Predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU.„Okolje – Odpadki – Nevarni odpadki – Direktiva 2008/98/ES – Nekdanji telekomunikacijski drogovi, obdelani z raztopino CCA (baker –krom – arzen) – Registracija, evalvacija in avtorizacija kemikalij – Uredba (ES) št. 1907/2006 (Uredba REACH) – Seznam primerov uporabe obdelanega lesa iz Priloge XVII k uredbi REACH – Nekdanji telekomunikacijski drogovi, uporabljeni kot podpora brvi“. Zadeva C 358/11.
SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (sedmi razširjeni senat) z dne 7. marca 2013(*). Rütgers Germany in drugi proti ECHA. Predlog za razglasitev delne ničnosti odločbe ECHA, objavljene 13. januarja 2010, o identifikaciji antracenskega olja (ES št. 292 602 7) kot snovi, ki v skladu s členom 59 Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, str. 1) izpolnjuje kriterije iz člena 57 te uredbe. „REACH – Identifikacija antracenskega olja kot snovi, ki vzbuja veliko zaskrbljenost – Ničnostna tožba – Izpodbojni akt – Predpis, ki ne potrebuje izvedbenih ukrepov – Neposredno nanašanje – Dopustnost – Enako obravnavanje – Sorazmernost“. Zadeva T 94/10.
SODBA SODIŠČA (osmi senat) z dne 7. marca 2013(*). Gábor Fekete proti Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága Predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU. „Carinski zakonik Skupnosti – Člen 137 – Uredba o izvajanju carinskega zakonika – Člen 561(2) – Pogoji za popolno oprostitev uvoznih dajatev – Uvoz vozila, čigar lastnik ima sedež v tretji državi, v državo članico – Pooblastilo lastnika za zasebno uporabo vozila, ki ni bilo dano v pogodbi o zaposlitvi z uporabnikom – Neoprostitev“. Zadeva C 182/12.
SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (sedmi senat) z dne 7. marca 2013(*). Poljska proti Komisiji. Predlog za razglasitev ničnosti Sklepa Komisije z dne 27. aprila 2011 o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni Unije v skladu s členom 10a Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2011/278/EU) (UL L 130, str. 1). „Okolje – Direktiva 2003/87/ES – Sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov – Prehodna pravila za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije od leta 2013 – Referenčne vrednosti, ki se uporabijo pri izračunu dodelitve pravic do emisije – Enako obravnavanje – Sorazmernost“. Zadeva T 370/11.
Odločbe Višjih sodišč VDSS sodba in sklep Psp 356/2012 - zdravljenje v tujini – izčrpane možnosti zdravljenje
VDSS sodba Psp 346/2012 - denarna socialna pomoč – funkcionalna oblika
VSL sodba I Cp 783/2012 - kreditna pogodba – potrošniški kredit – neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti – dodaten rok za izpolnitev pogodbe – prekinitev pritožbenega postopk...
VSL sodba I Cpg 851/2011 - pripoznava dolga – pretrganje zastaranja – izjava o pripoznavi
VSL sklep I Cp 2773/2012 - oprostitev plačila sodnih taks – dohodek, ki se upošteva - stroški prevoza na delo in prehrane
VSL sodba in sklep II Cp 1741/2012 - zastaranje – neupravičena obogatitev – zastaralni rok – enoletni zastaralni rok
VSL sklep I Cp 3372/2012 - stroški izvedenca – povračilo stroškov in nagrade izvedencu po opravi njegovega dela
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah (ZCes-1B), prva obravnava, EPA 1033-VI
Predlog zakona o spremembi Zakona o vojnih invalidih (ZVojI-D), skrajšani postopek, EPA 1061-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Začetne poti k usmerjanju enotne obdavčitve EU
Pojasnila DURS Popravljanje podatkov na že oddanih izjavah po 45. členu ZDDV-1