22. julij 2014
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Sodišča približati pomoči potrebnim

Ustavno sodišče je odločilo, da je del zakona o sodnih taksah v neskladju z ustavo, saj ne omogoča oprostitve plačila sodne takse za stranke, ki ne prejemajo socialne pomoči, a bi bile zaradi slabšega premoženjskega stanja do nje upravičene. Državni zbor mora neskladje odpraviti v letu dni, do tedaj pa je ustavno sodišče določilo način izvršitve svoje odločbe. Sodišča bodo morala stranke v celoti oprostiti plačila taks, čeprav ne prejemajo socialne pomoči, a bi bile do nje upravičene, če bi zanjo zaprosile. Sodišča bodo morala torej sama ugotavljati, ali bi bila stranka do denarne socialne pomoči upravičena ali ne.

Zavod RS za zaposlovanje je na svoji spletni strani objavil javno povabilo Delovna vključenost starejših oseb. Program delodajalcem omogoča, da z zaposlitvijo osebe iz vzhodne Slovenije, stare 50 let ali več, pridobijo subvencijo v višini 5000 evrov. Na ta način naj bi do dela prišlo 760 starejših iz vzhodnega dela države. Subvencijo bodo lahko pridobili na javnem povabilu izbrani delodajalci, ki bodo za najmanj eno leto zaposlili brezposelno osebo iz vzhodne Slovenije, staro 50 in več let.

Višje delovno in socialno sodišče je v kolektivnem delovnem sporu med obrambnim ministrstvom (Mors) in Sindikatom ministrstva za obrambo (SMO) glede obračuna stroškov prevoza na delo ugodilo sindikatu. Mors mora tako izplačati povračilo stroškov prevoza za celotno razdaljo, na kateri zaposleni nimajo možnosti uporabe javnega prevoza, brez odštevanja dveh kilometrov. Višje delovno sodišče je spremenilo sodbo sodišča prve stopnje in sklenilo, da je ministrstvo kršilo določbe 5. člena aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti.

Danes začenja veljati novela zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, ki je bila 8. junija predmet neuspelega referenduma. Novela med drugim nekoliko spreminja dostop do arhivskega gradiva, podrobno pa ureja tudi njegovo digitalizacijo. Za raziskovalce, ki imajo dovoljenje za izreden (stalen) dostop do arhivov, se, vsaj tako je pred referendumom zagotavljalo ministrstvo, ne spreminja ničesar. Prav tako naj bi še naprej ostala v veljavi že izdana dovoljenja za izreden dostop.

SID banka, ki je skupaj s pristojnim ministrstvom ob letošnjem polletju spremenila nekatere določbe programov financiranja, je napovedala, da bo predvidoma septembra začela izvajati tri nove kreditne linije v višini 175 milijonov evrov. Od tega bo več kot 70 odstotkov rezerviranih za mala in srednja podjetja. Pomembna novost je poleg podaljšanja rokov za odobravanje kreditov poenostavitev ugotavljanja ustreznosti upravičenca na področju financiranja podjetij v težavah skladno s pravili o državnih pomočeh.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
22.7.2014 Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza (RS 69-2665/2013) Sprememba
22.7.2014 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (RS 51-2173/2014) Začne veljati
22.7.2014 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom (RS 51-2174/2014) Začne veljati
22.7.2014 Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza (RS 55-2472/2014) Začne veljati
22.7.2014 Sprememba Statuta javnega zavoda Radiotelevizije Slovenija (RS 55-2448/2014) Začne veljati
22.7.2014 Statut javnega zavoda RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA (RS 106-4559/2006) Sprememba
22.7.2014 Uredba o pogodbenem opravljanju prostovoljne službe v pomožni policiji (RS 119-5989/2007) Se preneha uporabljati
22.7.2014 Uredba o pomožni policiji (RS 51-2172/2014) Začne veljati
22.7.2014 Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (RS 51-2266/2014) Začne veljati
22.7.2014 Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (RS 78-3406/2006) Preneha veljati
22.7.2014 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A) (RS 51-2170/2014) Začne veljati
22.7.2014 Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) (RS 30-1229/2006) Sprememba
21.7.2014 Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe (RS 55-2447/2014) Začne veljati
21.7.2014 Sklep o usklajeni višini minimalnega dohodka od julija 2014 (RS 55-2446/2014) Začne veljati
21.7.2014 Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Svetu Evrope v Strasbourgu (RS 55-2443/2014) Začne veljati
21.7.2014 Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Poljski (RS 55-2442/2014) Začne veljati
21.7.2014 Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Ukrajini (RS 55-2441/2014) Začne veljati
21.7.2014 Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kanadi (RS 55-2445/2014) Začne veljati
21.7.2014 Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Poljski (RS 55-2444/2014) Začne veljati
21.7.2014 Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske (RS 55-2440/2014) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 22.7.2014 - 22.7.2014 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 6 novosti 4 novosti        
2. UPRAVNO PRAVO   2 novosti     1 novost  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO       1 novost    
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost        
5. JAVNE FINANCE 1 novost 1 novost   1 novost    
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost 11 novosti   1 novost 1 novost  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 2 novosti          
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 3 novosti       2 novosti  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI   3 novosti   1 novost    
11. OBČINE 25 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine
Statut javnega zavoda RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA
Uredba o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2014–2016
Uredba o izvajanju projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja in programov bilateralne tehnične pomoči
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba XI Ips 49827/2013-662 - pripor - podaljšanje pripora s sklepom Vrhovnega sodišča RS - trajanje pripora – trajanje postopka – sojenje v razumnem roku - dolžnost posebno hit...
Sodba X Ips 189/2013 - dovoljena revizija - davek od dohodkov pravnih oseb – davčni odtegljaj iz naslova dividend - prikrito izplačilo dividend - navidezni pravni posli -...
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 1904/2010 - denacionalizacija - vrnitev nepremičnine v naravi – ovire za vračilo v naravi – javno dobro – vodno javno dobro – nekategorizirana pot
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba in sklep I Cpg 1272/2013 - sorodne pravice – absolutne pravice – kolektivno upravljanje sorodnih pravic – uporabnik varovanega dela – civilna kazen – odškodnina – stroški ter...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo o stanju in razmerah na trgu finančnih instrumentov za leto 2013, Letnega poročila Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 2013 in Finančnega načrta Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 2014, EPA 2070-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Finančna uprava prevzema posle