3. avgust 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Popravni izpit za ministrstvo za finance

Vlada je včeraj nadaljevala obravnavo osnutka izhodišč za pripravo predloga Proračuna Republike Slovenije za leto 2013 in predloga Proračuna Republike Slovenije za leto 2014 s prilogami. Predlagana izhodišča je zavrnila in Ministrstvu za finance naložila, naj skupaj z ostalimi resorji pripravi novo gradivo, pri pripravi pa dosledno upošteva usmeritve iz vladne razprave ta in minuli teden, so sporočili z urada vlade za komuniciranje.

Minister za finance Janez Šušteršič sicer na vladni seji ni bil prisoten, saj je na dopustu. Vlada mora predlog dveletnega proračuna v DZ poslati do 1. oktobra, proračunsko načrtovanje pa bo odvisno tudi od najnovejše napovedi gospodarskih gibanj, ki jo bo septembra pripravil Urad RS za makroekonomske analize in razvoj.

Z jutrišnjim dnem začne veljati spremenjen Pravilnik o načinu posredovanja hranjenih podatkov o prometu telefonskih in podatkovnih storitev v mobilnem in fiksnem elektronskem komunikacijskem omrežju (v nadaljevanju Pravilnik). Sprememba pravilnika je bila potrebna še pred uveljavitvijo novega Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) zaradi zastarelosti verzije standardizacijskega dokumenta, ki se upošteva pri posredovanju hranjenih podatkov, na katero se je skliceval prejšnji Pravilnik, ter nenehnega hitrega spreminjanja omenjenega standardizacijskega dokumenta, ki je posledica nenehnega razvoja elektronskih komunikacijskih omrežij.

Minister za notranje zadeve Vinko Gorenak je selitev Ministrstva za notranje zadeve na Litostrojsko v Ljubljani napovedal za sredino oktobra. V celoti pa naj bi s selitvijo končali marca prihodnje leto. Minister na svoji spletni strani med drugim piše, da stroški selitve še niso v celoti znani, plačevali pa naj bi manj, kot so za do sedaj najete prostore. Kot navaja minister, je že na začetku mandata prekinil vse pogodbe za najete prostore. Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) in Generalna policijska uprava bosta na Litostrojski, zadržali pa bodo tudi Štefanovo 2, saj bo na Litostrojski ostal Statistični urad RS, s katerim si bodo delili prostore.

Nadzorni svet Nove Ljubljanske banke (NLB) je na včerajšnji seji za svojega predsednika imenoval Janka Medjo, za njegova namestnika pa Rieta Docxa in Stephana Wilckea. NLB je v šestih mesecih zabeležila dobiček v višini 19,7 milijona evrov, rezultat pa je predvsem posledica pozitivnih učinkov predčasnih odkupov podrejenih kapitalskih instrumentov, kjer je banka računovodsko ustvarila neto dobiček v višini 105 milijonov evrov. Skupina NLB je medtem pridelala 32,3 milijona evrov dobička. Podrobnosti o poslovanju matične banke in skupine bodo razvidne iz polletnega poročila o poslovanju skupine NLB, ki bo objavljeno v petek.

Po hrvaškem vstopu v EU sedaj veljavni način uporabe plovil v lasti rezidentov Slovenije oz. EU ne bo več mogoč, saj bo ozemlje Hrvaške postalo sestavi del carinskega območja EU. Lastniki bodo morali za plovila urediti carinski status, kar lahko po navedbah slovenskega ministrstva za finance storijo že vnaprej. Ureditev carinskega statusa plovila pomeni, da lastnik pri pristojnem carinskem organu vloži carinsko deklaracijo in predlaga sprostitev plovila v prost promet v EU. Z vložitvijo carinske deklaracije in sprostitvijo plovila v prost promet ter plačilom dajatev (carina in/ali davek na dodano vrednost) lastnik pridobi za plovilo skupnostni status, kar pomeni, da ga lahko uporablja na celotnem območju EU.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 3.8.2012 - 3.8.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   4 novosti     2 novosti 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO   1 novost        
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO         1 novost  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV         1 novost  
5. JAVNE FINANCE   1 novost     1 novost 1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost        
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         8 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA   1 novost 1 novost   1 novost  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 2012
Poročilo o gibanju plač za maj 2012
Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij
Pravilnik o javnih natečajih za izbiro strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev in objektov
Pravilnik o načinu upoštevanja dohodkov pri ugotavljanju upravičenosti do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca, subvencije malice za učence in dijake, subvencije kosila za učence, subvencije prevozov za dijake in študente, oprostitve plačila socialnovarstvenih storitev in prispevka k plačilu družinskega pomočnika
Pravilnik o zaposlitvenih centrih
Sklep o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja
Zakon o graditvi objektov (ZGO-1)
Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ)
Zakon o štipendiranju (ZŠtip)
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba X Ips 162/2012 - izročitev obdolženca tuji državi - dovoljena revizija – zelo hude posledice za stranko – ovire za izročitev tujca – možnost ...
Sodba in sklep VIII Ips 136/2011 - obstoj delovnega razmerja – sposobnost biti stranka - podpis aneksa k pogodbi o zaposlitvi – sodno varstvo
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba IV Cp 3405/2005 - dodelitev otroka - koristi otroka
VDSS sodba Pdp 1408/2005 - obstoj delovnega razmerja – davki – prispevki
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko o Informaciji o stanju v slovenskem bančnem sistemu, EPA 517-VI