15. julij 2016
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Mesec dni oddiha za sodišča

Delo na sodiščih se bo danes za mesec dni umirilo, začenjajo se sodne počitnice. V tem času se sodnih pisanj ne vroča, ne tečejo niti procesni roki, sodišča odločajo samo v nujnih zadevah. Vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov in vlaganje predlogov za izvršbo na podlagi verodostojne listine bo potekalo nemoteno, vendar se sklepov strankam ne bo vročalo. Čas uradnih ur na sodiščih ostaja nespremenjen. Po počitnicah se sicer obeta pestra jesen, ko bodo sodišča izrekala sodbe v več pomembnih zadevah. Kmalu po počitnicah je pričakovati (prvostopenjsko) sodbo v zadevi Istrabenz, jeseni pa še v sojenju Milku Noviču in v zadevi Balkanski bojevnik.

Poslanci so soglasno podprli interventni zakon za odpravo posledic spomladanske pozebe in snega v kmetijstvu. Obenem so številni poslanci opozorili na nujnost priprave sistemskih zakonskih rešitev na tem področju. Interventni zakon prizadetim kmetom iz proračunske rezerve v letu 2017 zagotavlja 3,5 milijona evrov in bo med drugim omogočil nepovratno finančno pomoč kmetijam, katerih sadovnjaki ali vinogradi so bili najbolj prizadeti.

Soglasno je DZ potrdil tudi novelo zakona o delovnih razmerjih, ki ponovno uveljavlja nekatere pomotoma razveljavljene člene. S sprejemom novele pomorskega zakonika aprila je DZ namreč pet členov tega zakona razveljavil. Do pomote je bilo prišlo zaradi napačnega navajanja uradnih listov. Napaka je med drugim povzročila dva meseca pravne praznine na področju kazenskih sankcij, saj kršitve, ki so se zgodile po 24. maju ali že prej in niso bile, niti ne bodo sankcionirane. Državni sekretar je sicer takšne zaključke zavrnil, saj so najostreje zagrožene sankcije ostale v veljavi, inšpektorat pa lahko tudi za vmesni čas izda upravno odločbo, s katero delodajalcu odredi odpravo nepravilnosti.

Državni zbor je s 66 glasovi za in petimi proti sprejel zakon o prijavi prebivališča, ki odpravlja nekatere administrativne ovire in zagotavlja skladnost registra stalnega prebivalstva z dejanskim stanjem. Zakon hkrati tudi ostreje kaznuje fiktivne prijave. Na naslov prebivališča je namreč vezanih veliko pravic, zato se v praksi po navedbah vlade pogosto dogaja, da posamezniki zlorabljajo institut prijave prebivališča. Novi zakon dopušča možnost, da prekrškovni organi za prekršek izrečejo globo, ki je višja od najnižje predpisane. Kot prekrškovni organ pa namesto inšpektorata za notranje zadeve določa upravne enote.

Poslanci so sprejeli tudi zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, s katerim vlada celovito prenavlja sistemsko ureditev dejavnosti. Obstoječa zakonodaja iz leta 1984 je po besedah gospodarskega ministra Zdravka Počivalška zastarela, vlada pa se je morala prenove lotiti tudi po opozorilih računskega sodišča. Pogrebna dejavnost se bo po novem, če bo to mogoče in z izjemo 24-urne dežurne službe, izvajala v okviru proste gospodarske pobude kot tržna dejavnost.

Soglasno je DZ potrdil še novelo zakona o gostinstvu. Ta naj bi pomagala razbremeniti gostince in hotelirje oziroma sobodajalce administrativnih bremen. Novi zakon prinaša dopolnitve, potrebne za izvedbo projekta e-poročanja z enotnim poročanjem podatkov zgolj enemu organu - Ajpes. Zakon vsebuje tudi novo poglavje o registru nastanitvenih obratov, ki ga bo vzpostavil Ajpes in v katerega se bodo morali vpisati vsi izvajalci nastanitvenih dejavnosti.

Zaupanje javnosti v sodstvo je prenizko, ugotavlja vrhovno sodišče, ki je v sodelovanju s Fakulteto za uporabne družbene študije opravilo raziskavo o zadovoljstvu. Splošna javnost zaupanje v sodstvo namreč ocenjuje izjemno nizko, zaupanje pa se je glede na leto 2013 še znižalo. Manjšega zaupanja sta deležna le še vlada in parlament. Rezultati ankete, izvedene lani, so po oceni vrhovnega sodišča v določenih pogledih vzpodbudni, vendar pa ni prostora za pretirano zadovoljstvo. Medtem ko je zaupanje splošne javnosti v sodstvo nizko, pa uporabniki sodišč ter strokovna javnost izražajo večje zaupanje v sodišča, ki se je v preteklih dveh letih še povečalo.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
16.7.2016 Odredba o izvajanju 45. člena zakona o trošarinah (RS 19-852/2002) Preneha veljati
16.7.2016 Odredba o zgornji meji količine vina za lastno rabo (RS 19-851/2002) Preneha veljati
16.7.2016 Pravilnik o izvajanju Zakona o trošarinah (RS 49-2283/2004) Preneha veljati
16.7.2016 Pravilnik o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije (RS 21-790/2013) Preneha veljati
16.7.2016 Pravilnik o največjem dopustnem primanjkljaju trošarinskih izdelkov (RS 44-1690/2013) Preneha veljati
16.7.2016 Pravilnik o vračilu trošarine za energente, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen (RS 16-560/2013) Preneha veljati
16.7.2016 Pravilnik o vračilu trošarine za komercialni prevoz (RS 16-561/2013) Preneha veljati
16.7.2016 Sklep o uporabi notranjih modelov (RS 47-2074/2016) Začne veljati
16.7.2016 Uredba o državnem prostorskem načrtu za dograditev avtocestnega predora Karavanke (RS 47-2072/2016) Začne veljati
16.7.2016 Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M9 Lendava–Kidričevo (RS 47-2071/2016) Začne veljati
16.7.2016 Uredba o državnem prostorskem načrtu za razširitev kompresorske postaje Kidričevo (RS 54-2953/2010) Preneha veljati
16.7.2016 Uredba o državnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo dela daljnovoda 2 × 110 kV Gorica–Divača (odsek Renče) (RS 47-2070/2016) Začne veljati
16.7.2016 Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o medbančnih provizijah za kartične plačilne transakcije (RS 88-3426/2015) Preneha veljati
16.7.2016 Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o posebnih zahtevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa (RS 47-2069/2016) Začne veljati
16.7.2016 Uredba o izvajanju Uredbe (EU) št. 260/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o uvajanju tehničnih in poslovnih zahtev za kreditne prenose in direktne bremenitve v eurih in o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009 (RS 2-34/2013) Preneha veljati
16.7.2016 Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS) (RS 58-2864/2009) Sprememba
16.7.2016 Zakon o trošarinah (ZTro) (RS 84-4323/1998) Preneha veljati
16.7.2016 Zakon o trošarinah (ZTro-1) (RS 47-2035/2016) Začne veljati
15.7.2016 Pravilnik o organizaciji lovsko-čuvajske službe, o vsebini in pogojih za opravljanje izpita za lovskega čuvaja ter obliki izkaznice in službenega znaka (RS 120-5538/2005) Sprememba
15.7.2016 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji lovsko-čuvajske službe, o vsebini in pogojih za opravljanje izpita za lovskega čuvaja ter obliki izkaznice in službenega znaka (RS 46-2033/2016) Začne veljati
15.7.2016 Zakon o izvajanju mednarodnih programov s področja vzgoje in izobraževanja (ZIMPVI) (RS 46-1994/2016) Začne veljati
15.7.2016 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L) (RS 46-1999/2016) Začne veljati
15.7.2016 Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1) (RS 3-58/2013) Sprememba

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 15.7.2016 - 15.7.2016 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost 1 novost 2 novosti 1 novost 2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO           1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV     1 novost   1 novost 2 novosti
5. JAVNE FINANCE   3 novosti       1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   5 novosti   1 novost   1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   2 novosti 1 novost 1 novost 1 novost 3 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA           2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE