30. maj 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Začasni režim za hrvaške delavce

Vlada bo na današnji redni seji med drugim obravnavala predloga sprememb zakona o Javni agenciji za knjigo in zakona o gozdovih, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. Prav tako bo vlada obravnavala predlog zakona o uveljavitvi prehodnega obdobja za zaposlovanje in delo hrvaških državljanov v Sloveniji po vstopu Hrvaške v Evropsko unijo in ga v DZ poslala po nujnem postopku.

V skladu s predlogom bi se državljani Hrvaške po vstopu v EU v Sloveniji še dve leti zaposlovali in delali pod pogoji, ki veljajo za državljane držav, ki niso članice EU. Po podatkih Zavoda za zaposlovanje Republike Hrvaške v regijah, ki mejijo na Slovenijo, prebiva kar okoli 100.000 brezposelnih.

Postopka proti Sloveniji zaradi presežnih makroekonomskih neravnovesij za zdaj ne bo. Država bo dobila še dve leti časa za odpravo presežnega primanjkljaja. Evropska komisija je za Slovenijo pripravila devet priporočil za nadaljnje ukrepanje, v katerih jo opozarja, da mora očistiti bančne bilance, izvesti ustrezno privatizacijo, rešiti problem prezadolženih podjetij, nadaljevati javnofinančno konsolidacijo, izboljšati konkurenčnost ter še naprej reformirati pokojninski sistem in trg dela.

Priporočila Evropske komisije so skladna z zahtevami, ki jih slovensko gospodarstvo postavlja v okviru nabora kratkoročnih ukrepov za izhod iz krize Agenda 46+ in drugih predlogov, ocenjuje Gospodarska zbornica Slovenije (GZS). Kot so v odzivu na predstavljena priporočila Evropske komisije zapisali na GZS, zbornica posebej poudarja opozorilo, da vladni reformni program premalo podpira strukturne reforme, ki lahko prinesejo gospodarsko rast.

Ocena reformnih načrtov Slovenije, ki jo je včeraj predstavila Evropska komisija, in vse številke v njej po besedah vodje skupine S&D v Evropskem parlamentu Hannesa Swobode kažejo, da je Slovenija v številnih pogledih zdrava država. "V bistvu pa je Slovenija na dobri poti in je sposobna sama rešiti te težave," je ocenil v pogovoru za STA.

Nacionalni odzivni center za omrežne incidente SI-CERT je prejšnji teden prejel več prijav sumljivih klicev na stacionarne telefonske številke v Sloveniji. Kot so sporočili, je šlo za poskuse goljufije, s katero je klicatelj od uporabnika poskušal prejeti plačilo za odpravo namišljene napake na računalniku. Po podatkih centra naj bi klici izvirali s Tajske (mednarodna klicna številka +66) in iz Maroka (+212).(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
30.5.2013 Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (RS 46-1771/2013) Začne veljati
30.5.2013 Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (RS 46-1768/2013) Začne veljati
30.5.2013 Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (RS 46-1773/2013) Začne veljati
30.5.2013 Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (RS 46-1766/2013) Začne veljati
30.5.2013 Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (RS 46-1772/2013) Začne veljati
30.5.2013 Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (RS 46-1769/2013) Začne veljati
30.5.2013 Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (RS 46-1770/2013) Začne veljati
30.5.2013 ANEKS št. 6 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS) (RS 46-1767/2013) Začne veljati
30.5.2013 Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Nadzornega odbora za Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 in za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013 (RS 46-1774/2013) Začne veljati
30.5.2013 Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Nadzornega odbora za Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 (RS 46-1775/2013) Začne veljati
30.5.2013 Odlok o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Nadzornega odbora za Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 in za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013 (RS 71-3891/2007) Sprememba
30.5.2013 Odlok o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Nadzornega odbora za Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 (RS 71-3890/2007) Sprememba
30.5.2013 Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen (RS 46-1762/2013) Začne veljati
30.5.2013 Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (RS 81-4162/2007) Sprememba
30.5.2013 Uredba o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov (RS 59-2782/2011) Sprememba
30.5.2013 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (RS 46-1760/2013) Začne veljati
30.5.2013 Uredba o spremembi Uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov (RS 46-1761/2013) Začne veljati
30.5.2013 Zakon o dopolnitvi Zakona o državnem pravobranilstvu (ZDPra-D) (RS 46-1755/2013) Začne veljati
30.5.2013 Zakon o dopolnitvi Zakona o sodniški službi (ZSS-K) (RS 46-1754/2013) Začne veljati
30.5.2013 Zakon o državnem pravobranilstvu (ZDPra) (RS 20-1141/1997) Sprememba
30.5.2013 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314) (RS 104-3990/2012) Sprememba
30.5.2013 Zakon o sodniški službi (ZSS) (RS 19-781/1994) Sprememba
30.5.2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314-A) (RS 46-1756/2013) Začne veljati
30.5.2013 Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-R) (RS 46-1753/2013) Začne veljati
30.5.2013 Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) (RS 40-1700/2012) Sprememba
29.5.2013 Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. 12. 2014 (RS 46-1764/2013) Začne veljati
29.5.2013 Poročilo o gibanju plač za marec 2013 (RS 46-1763/2013) Začne veljati
29.5.2013 Priporočilo k Posebnemu poročilu Varuha človekovih pravic Zagovornik – glas otroka (RS 46-1757/2013) Začne veljati
29.5.2013 Stavkovni sporazum (RS 46-1765/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 30.5.2013 - 30.5.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 17 novosti     1 novost 2 novosti 2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 1 novost 4 novosti       2 novosti
5. JAVNE FINANCE 1 novost       1 novost  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost 18 novosti        
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti 5 novosti   3 novosti 1 novost  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 14 novosti 2 novosti     1 novost 1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Pravilnik o letnem gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Poljanska dolina (2013)
Pravilnik o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki
Pravilnik o pogojih za registracijo pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih nadzorovanih predmetov in izdajanje rastlinskih potnih listov
Splošni akt o omejitvah signalov analognih zvokovnih radiodifuznih postaj
Splošni akt o zahtevah za medsebojno delovanje digitalnih interaktivnih televizijskih storitev in digitalne televizijske opreme, ki jo uporabljajo potrošniki
Uredba o državnem prostorskem načrtu za obvoznico Tolmin
Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča sodba II U 290/2012 - odločba o ugotovitvi državljanstva - ničnost odločbe - odločba kot posledica nedovoljenega dejanja - nepravilno ugotovljeno dejansko stanje
sodba I U 1013/2011 - davek od dohodkov pravnih oseb – davčno priznani odhodki - poslovno potrebni odhodki – prevrednotovalni odhodki - oslabitev zalog
sodba IV U 213/2012 - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči – verjetni izgled za uspeh – osebni stečaj – obstoj stečajne mase
Odločbe Višjih sodišč VDSS sodba Pdp 674/2012 - odpoved pogodbe o zaposlitvi – varnostni zadržek – vojak – vojaška oseba – poklicno delo na obrambnem področju – sklenitev in odpoved pogodbe o zap...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2012, EPA 1200-VI
Triindvajseto poročilo o izvajanju Zakona o ugotavljanju vzajemnosti, EPA 1199-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Koristne informacije
Pojasnila DURS "Novinarska vozila" - odbitek DDV
Identifikacija za DDV tuje pravne osebe, ki ima v Sloveniji podružnico - 2. del (21. 5. 2013)