25. julij 2016
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Kriminal v bankah presegel eno milijardo

Preiskava bančne kriminalitete ostaja med prioritetami policije, ki je do konca junija skupno zaznala in evidentirala 236 kaznivih dejanj s področja bančne kriminalitete. Zaključili so obravnavo 161 kaznivih dejanj s tega področja, skupna škoda vseh evidentiranih kaznivih dejanj pa je po njihovih podatkih presegla eno milijardo evrov. Pri preiskavi bančne kriminalitete je za policijo pomembno tudi sodelovanje z Banko Slovenije, kjer so nedavno potekale hišne preiskave zaradi suma zlorabe položaja pri sanaciji bank iz leta 2013. Doslej je v okviru Banke Slovenije s policijo in tožilstvom pri preiskovanju bančne kriminalitete sodelovala posebna inšpekcijska skupina, vendar je Banka Slovenije s spremembo statuta to službo integrirala v organizacijsko strukturo in ta ne bo več delovala.

Ustavno sodišče je zavrglo zahtevo Višjega sodišča v Ljubljani za oceno ustavnosti določbe zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, ki dovoljuje odlog izvršitve kazni zapora obsojencu le, če ta ni zmožen nastopiti prestajanja kazni zaradi bolnišničnega zdravljenja. Odločitev bo verjetno vplivala tudi na postopek zoper Ivana Zidarja. Višji sodniki so v zahtevi opozorili, da je bila po donedavni sodni praksi odložitev kazni zapora mogoča tudi, če je šlo za ambulantno zdravljenje, ki ga ni bilo mogoče izvajati v zaporu, pri čemer se je obstoj take bolezni dokazoval z zdravniškim potrdilom.

Projekt upravljanja s stvarnim premoženjem države po navedbah ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja že daje rezultate. Kot je namreč pojasnil na zadnji redni seji DZ, ko je odgovarjal na poslansko vprašanje, že v letošnjem letu v prenovo vlagajo več kot 1,5 milijona evrov sredstev neposredno iz prihrankov, doseženih s centralizacijo.

Vlada se bo na eni izmed prihodnjih sej seznanila s poročilom Medresorske delovne skupine za pripravo ukrepov za bolj učinkovito hrambo in upravljanje z zaseženim premoženjem. Delovna skupina v poročilu ugotavlja, da največ zaseženega premoženja predstavljajo vozila, izkušenj z upravljanjem zaseženih pravnih oseb, delnic ali poslovnih deležev pa še ni.

Med vladnimi gradivi v obravnavi je tudi poročilo za prvo polovico leta o izvajanju evropske kohezijske politike v okviru večletnega finančnega obdobja 2014-2020. Od skupno razpoložljivih 3,012 milijarde evrov za projekte za naložbe za rast in delovna mesta je bilo do konca junija porabljenih 19 odstotkov razpoložljivih sredstev oz. 574 milijonov evrov.

Sindikat delavcev migrantov Slovenije je na Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu vložil pritožbo zoper Slovenijo, ker ni omogočila referendumov, ki so jih zahtevali. Prav tako ni razveljavila odločitve predsednika DZ Milana Brgleza, da ne določi roka za zbiranje podpisov za razpis referendumov.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
23.7.2016 Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del (RS 51-2257/2016) Začne veljati
23.7.2016 Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del (RS 60-2572/2008) Sprememba
23.7.2016 Pravilnik o načinu ugotavljanja premoženja in njegove vrednosti pri dodeljevanju pravic iz javnih sredstev ter o razlogih za zmanjševanje v postopku dodelitve denarne socialne pomoči (RS 8-276/2012) Sprememba
23.7.2016 Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2016 (RS 51-2249/2016) Začne veljati
23.7.2016 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Instituta informacijskih znanosti (RS 51-2291/2016) Začne veljati
23.7.2016 Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska akreditacija (RS 51-2250/2016) Začne veljati
23.7.2016 Sklep o ustanovitvi Instituta informacijskih znanosti (RS 71-3385/2002) Sprememba
23.7.2016 Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska akreditacija (RS 36-1695/2000) Sprememba
23.7.2016 Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob 100. obletnici Majniške deklaracije (RS 51-2289/2016) Začne veljati
23.7.2016 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (RS 51-2248/2016) Začne veljati
23.7.2016 Uredba o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (RS 16-553/2016) Sprememba
23.7.2016 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1J) (RS 51-2246/2016) Začne veljati
23.7.2016 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1l) (RS 90-3646/2014) Sprememba
23.7.2016 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) (RS 62-3387/2010) Sprememba
22.7.2016 Odločba o razveljavitvi sodb Vrhovnega sodišča, Višjega sodišča v Mariboru in Okrožnega sodišča v Murski Soboti (RS 51-2253/2016) Začne veljati
22.7.2016 Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča (RS 51-2255/2016) Začne veljati
22.7.2016 Odločba o ugotovitvi kršitve in o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani in sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani (RS 51-2256/2016) Začne veljati
22.7.2016 Odločba o ugotovitvi, da sta prvi odstavek 14. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in del drugega odstavka 7. člena Pravilnika o načinu ugotavljanja premoženja in njegove vrednosti pri dodeljevanju pravic iz javnih sredstev ter o razlogih za zmanjševanje v postopku dodelitve denarne socialne pomoči v neskladju z Ustavo ter o ugotovitvi, da peti odstavek 10. člena in 4. točka prvega odstavka 12. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev nista v neskladju z Ustavo (RS 51-2254/2016) Začne veljati
22.7.2016 Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije (RS 51-2247/2016) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 25.7.2016 - 25.7.2016 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 3 novosti 7 novosti 1 novost   2 novosti  
2. UPRAVNO PRAVO   1 novost     1 novost  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 2 novosti 1 novost 1 novost   1 novost  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 2 novosti          
5. JAVNE FINANCE 1 novost 3 novosti     3 novosti  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost 5 novosti   1 novost 3 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost 1 novost   2 novosti    
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 3 novosti       1 novost  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost       1 novost  
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE 29 novosti