29. avgust 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Denarne odškodnine zapornikom

Evropsko sodišče za človekove pravice je razsodilo, da 145 pritožb v zvezi z okoliščinami prestajanja kazni zapora na Dobu ni bilo utemeljenih. Tožbe proti državi zaradi problema prezasedenosti zapora v Ljubljani pa so bile uspešne in utemeljene. V treh primerih, ki jih je podalo skupno šest pritožnikov, je bila Slovenija pred evropskim sodiščem že obsojena. Zaporniki so bili upravičeni do odškodnin v višini med 6.000 in 8.000 evrov, izplačane pa so jim bile lani, so potrdili na pravobranilstvu.

Spletno družbeno omrežje Facebook je v prvi polovici letošnjega leta prejelo več kot 25.000 uradnih zahtevkov za posredovanje podatkov o uporabnikih. Kot kaže poročilo, objavljeno na spletni strani družbenega omrežja, je največ zahtevkov prišlo s strani ameriških oblasti, šest zahtevkov pa je prišlo tudi s strani slovenskih organov. Omenjeni zahtevki so se nanašali na osem uporabnikov, iz poročila pa je razvidno, da je ameriško podjetje slovenskim oblastem ugodilo v polovici primerov.

Po ponedeljkovih vladnih usklajevanjih o spremembah proračuna za leto 2014 na gradu Strmol se v zadnjih dneh med koalicijskimi partnerji kažejo razhajanja glede načina konsolidacije javnih financ. Medtem ko v DL ne želijo pristati na dodatno davčno obremenjevanje gospodarstva, pa v DeSUS izključujejo posege v pokojnine in socialne transferje.

Nevladne kmetijske organizacije so na sejmu Agra v Gornji Radgoni potrdile zahtevo, da se iz obdavčitev nepremičnin izvzame gozdove, kmetijska zemljišča in objekte, ki se uporabljajo za opravljanje kmetijske dejavnosti. Enako stališče po besedah kmetov podpira tudi ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Kmetje so ponovili, da so pripravljeni plačati davke, vendar da morajo biti pošteni. Kot so navajali, so država in občine v letu 2012 od davkov iz premoženja pobrale 192 milijonov evrov, po novem predlogu pa finančno ministrstvo v letu 2014 računa na 476 milijonov evrov.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 29.8.2013 - 29.8.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost     1 novost  
2. UPRAVNO PRAVO           1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost        
5. JAVNE FINANCE   1 novost       1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   19 novosti   2 novosti 2 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   4 novosti   1 novost 2 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA   2 novosti        
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   2 novosti        
10. MEDNARODNI ODNOSI         2 novosti  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odredba o določitvi objekta in okoliša objekta Centra za tujce v Velikem Otoku pri Postojni za objekt in okoliš objekta posebnega pomena ter ukrepov za njuno varovanje
Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja ter programa obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za varnostnika, ki opravlja dela rentgenskega operaterja
Pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza
Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza
Pravilnik o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih
Pravilnik o obliki, vsebini in načinu hrambe prevoznice za prevoz gozdnih lesnih sortimentov
Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za vodstveno mesto predsednika Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani
Sklep o razpisu postopka za imenovanje članov Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča sodba II U 140/2010 - javni razpis - dodatne dejavnosti na podeželju – nepovratna sredstva – podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij – pog...
sodba I U 1748/2012, enako tudi I U 1749/2012, ... - odpadki – ravnanje z odpadki – določitev deležev za prevzemanje odpadne embalaže – upravna zadeva – odločanje v upravnem postopku – tožb...
Odločbe Višjih sodišč VDSS sodba Pdp 859/2012 - izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - kršitev obveznosti iz delovnega razmerja - znaki kaznivega dejanja – dokazno breme – sprememba bivališča – p...
VSL sodba in sklep I Cp 2797/2012 - dedovanje na podlagi oporoke – pogoji za veljavnost oporoke – oporočna sposobnost – neveljavnost oporoke – oblike oporoke – lastnoročna oporoka – d...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročila o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2013 v obdobju januar–junij 2013 s Poročilom Davčne uprave Republike Slovenije in Poročilom Carinske uprave Republike Slovenije o stanju in gibanju davčnega dolga poslovnih subjektov na dan, EPA 1359-VI