24. april 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Program reform pripravljen za parlament

Vlada se je na včerajšnji nepričakovani seji seznanila z osnutkom nacionalnega reformnega programa 2013-2014, ki ga morajo države članice predložiti Evropski komisiji. Ministrstvo za finance je pooblastila, da osnutek posreduje v mnenje Državnemu zboru in Ekonomsko-socialnemu svetu (ESS).

Kot so po seji sporočili iz urada vlade za komuniciranje, reformni program vsebuje načrtovane ukrepe, ki so skladni z omejitvami na podlagi ciljev javnofinančne konsolidacije.

Poslanske skupine se v teh dneh usklajujejo glede datuma izredne seje, na kateri bi poslanci dokončno odločili o ustavni spremembi referendumske ureditve. Po nekaterih neuradnih informacijah bi lahko sejo sklicali že za ponedeljek. A ker je to tik pred prvomajskimi prazniki, naj bi bila za ta dan težava tudi prisotnost poslancev.

Odbor DZ za finance in monetarno politiko je za obravnavo na plenarni seji po nujnem postopku pripravil predlog novele zakona o Slovenskem državnem holdingu. Z njo se uvaja nadzor računskega sodišča nad poslovanjem holdinga in njegovih odvisnih družb, s čimer se po navedbah vlade zagotavlja transparentno upravljanje državnega premoženja.

Razprava na nadaljevanju aprilske seje DZ je pokazala, da se predlogu novele Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju obeta soglasna podpora poslanskih skupin. V primeru novele Zakona o vojnih invalidih pa so vse poslanske skupine z izjemo SDS in NSi podprle umik zakonskega predloga iz parlamentarne obravnave.

Odbor DZ za gospodarstvo je včeraj brez glasu proti potrdil predlog novele Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah, ki bi k možnostim pomoči dodala kapitalsko naložbo. Odbor je predlog dopolnil na podlagi opozoril zakonodajno-pravne službe DZ, nekaterih pripomb te službe pa ni upošteval.

Evropska komisija je včeraj v okviru skupnih prizadevanj za boj proti davčnim utajam in izogibanju davkom ustanovila novo platformo za dobro davčno upravljanje. Platforma, ki jo bo sestavljajo okoli 45 članov, naj bi se predvidoma prvič sestala 10. junija, so napovedali v Bruslju.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
24.4.2013 Pravilnik o diplomatskem in višjem diplomatskem izpitu (RS 1-2/2011) Sprememba
24.4.2013 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o diplomatskem in višjem diplomatskem izpitu (RS 34-1301/2013) Začne veljati
23.4.2013 Obvestilo o prenehanju veljavnosti Sporazuma (med Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo in Republiko Italijo) o lokalni izmenjavi med obmejnima območjema Gorica – Videm in Sežana – Nova Gorica – Tolmin (RS (mednarodne) 7-35/2013) Začne veljati
23.4.2013 Obvestilo o začetku veljavnosti Okvirne konvencije Sveta Evrope o vrednosti kulturne dediščine za družbo (RS (mednarodne) 7-34/2013) Začne veljati
23.4.2013 Uredba o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce (RS 33-1296/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 24.4.2013 - 24.4.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 1 novost 1 novost     4 novosti 2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO           1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO           1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost 1 novost   6 novosti 3 novosti
5. JAVNE FINANCE   2 novosti     8 novosti 1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   4 novosti     7 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI       1 novost 7 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         2 novosti 3 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI 3 novosti       1 novost  
11. OBČINE 8 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov z zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih
Sklep o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
Uredba o ekološko pomembnih območjih
Uredba o habitatnih tipih
Uredba o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce
Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 896/2012 - kulturnovarstveno soglasje – pogoji za izdajo kulturnovarstvenega soglasja – odstranitev kulturnega spomenika – možnost obnove spomenika
Odločbe Evropskega sodišča Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 14. marca 2013. Evropska komisija proti Irski. Neizpolnitev obveznosti države - DDV - Direktiva 2006/112/ES. Zadeva C-108/11.
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba in sklep I Cp 2198/2012 - izpraznitev stanovanja – pravni naslov za bivanje v stanovanju - lastninska pravica – dobra vera – odprava napak iz denacionalizacijskega postopka ...
VDSS sodba Pdp 26/2012 - razrešitev direktorja – prenehanje delovnega razmerja – izplačevanje nižje plače – odpust dolga
VDSS sodba X Pdp 489/2012 - kolektivni delovni spor – vsebina kolektivne pogodbe – dogovor o zagotavljanju materialnih pogojev za sindikalno delo – odpoved kolektivne pogodbe ...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za zunanjo politiko k Predlogu Akta o dopolnitvah Akta o notifikaciji nasledstva glede konvencij Organizacije združenih narodov in konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji za atomsko energijo (MANKZN-B), EPA 1072-VI
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-E), nujni postopek, EPA 1135-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR DDV klavzule po novem
Pojasnila DURS Splošno pojasnilo - dohodek iz dejavnosti
Revija Odvetnik Listina EU o temeljnih pravicah v praksi
Nekatera vprašanja obrambe v zvezi s postopkom sporazumevanja o priznanju krivde