29. julij 2016
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Izrecno prepovedano pretepanje otrok

Vlada se je sestala na zadnji predpočitniški seji. Po predlogu novele zakona o preprečevanju nasilja v družini, ki ga je vlada včeraj pripravila za obravnavo v DZ po rednem postopku, naj bi še bolj zaščitili žrtve nasilja v družini in izboljšali delovanje državnih institucij pri obravnavanju tovrstnega nasilja. Predlog izrecno prepoveduje nasilje v družini in telesno kaznovanje otrok. Predlog širi tudi opredelitev nasilja v družini, saj bo kot nasilje upoštevana že grožnja z nasiljem, denimo ustrahovanje. Po družinskih tragedijah namreč pogosto ugotavljajo, da je storilec že pred tragedijo pogosto grozil žrtvi, je pojasnila ministrica.

Vlada je sprejela tudi težko pričakovano uredbo o sistemih brezpilotnih zrakoplovov, s katero je med drugim določila splošne tehnične in operativne pogoje za varno uporabo t. i. dronov. Po uveljavitvi uredbe naj bi na agenciji za civilno letalstvo vzpostavili potrebne postopke za pridobitev ustreznih dovoljenj. Z uredbo se določa splošne tehnične in operativne pogoje za varno uporabo brezpilotnih zrakoplovov, sistema brezpilotnih zrakoplovov in letalskih modelov ter pogoje, ki veljajo za osebe, ki sodelujejo pri upravljanju teh zrakoplovov in sistemov.

Vlada je sprejela akcijski načrt ustanovitve probacijske službe, katere naloga bo spremljanje pogojno obsojenih in pogojno odpuščenih iz zaporov, nudenje pomoči pri integraciji v družbo ter preverjanje, ali izpolnjujejo zahteve, ki jih je postavilo sodišče. Služba naj bi zaposlovala 47 ljudi, državo pa bi letno stala 1,6 milijona evrov. Za njeno ustanovitev bodo potrebne spremembe kazenskega zakonika, zakona o kazenskem postopku, zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, sprejeti pa je treba tudi zakon o probaciji.

Za obravnavo v DZ je vlada pripravila predlog zakona o lekarniški dejavnosti. Sedanji zakon iz leta 1992 je zastarel, področje pa potrebuje posodobitve, je večkrat poudarila ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc. Zagotovila je, da predlog prinaša pomembne novosti in zagotavlja boljšo oskrbo za bolnika. Pomembna novost za bolnike in zdravstveno osebje bo uvedba profila kliničnega farmacevta, ki bo vključen v zdravstvene time, ki sodelujejo z bolnikom. "Ta strokovnjak bo pripomogel k hitrejši in varnejši ozdravitvi in manjši porabi zdravil," je poudarila ministrica.

Vlada je sklenila, da ne podpira predloga zakona za vzpostavitev javnosti, preglednosti in odgovornosti v pravosodju, ki ga je v DZ s podpisi 5000 volivcev vložil Odbor 2014. Vlada ocenjuje, da je predlagani zakon glede nomotehničnega pristopa specifičen. Gre namreč za zbirko novel posameznih zakonov s področja pravosodja ter novelo zakona o integriteti in preprečevanju korupcije v delu, ki določa javnost podatkov o dohodkih in premoženjskem stanju funkcionarjev, pri čemer pa predlagane spremembe in dopolnitve urejajo različna področja, ugotavlja vlada.

Za namestnike sodnika na ESČP (Evropskem sodišču za človekove pravice) Marka Bošnjaka je vlada imenovala Darinko Dekleva Marguč, Aleša Galiča, Boštjana Zalarja in Andraža Zidarja. Namestnike po dokončni izbiri predsednika ESČP imenujejo za mandat dveh let z možnostjo ponovne izvolitve, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. Funkcija namestnika izvoljenega sodnika je častna, opravlja se brezplačno, morebitne stroške krije ESČP oziroma Svet Evrope.

Danes se izteče javna razprava o osnutkih predlogov novel zakonov o dohodnini in davku od dohodkov pravnih oseb, ki prinašata davčno prestrukturiranje z razbremenitvijo dela na eni strani in nekoliko večjo obremenitev dobička podjetij na drugi. Na ministrstvu za finance jih bodo proučili in se v nadaljnjem postopku do njih opredelili.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
30.7.2016 Pravilnik o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti (RS 50-2183/2016) Začne veljati
30.7.2016 Pravilnik o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti (RS 98-3854/2015) Se preneha uporabljati
30.7.2016 Pravilnik o pooblaščenih izvedencih za sevalno in jedrsko varnost (RS 50-2185/2016) Začne veljati
30.7.2016 Pravilnik o pooblaščenih izvedencih za sevalno in jedrsko varnost (RS 51-2185/2006) Preneha veljati
30.7.2016 Pravilnik o vrstah in moči lovskega orožja, načinu zasledovanja in usmrtitve ranjene živali ter višini odškodnine na divjadi, ki je povzročena s protipravnim lovom (RS 50-2186/2016) Začne veljati
30.7.2016 Pravilnik o vrstah in moči lovskega orožja, načinu zasledovanja ranjene ali obstreljene živali ter višini škode na divjadi, ki je povzročena s protipravnim lovom (RS 73-3262/2005) Preneha veljati
30.7.2016 Uredba o državnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo daljnovoda 2 × 400 kV Šoštanj–Podlog (RS 50-2178/2016) Začne veljati
30.7.2016 Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (RS 24-862/2013) Sprememba
30.7.2016 Uredba o izvajanju uredb (ES) o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje (RS 50-2176/2016) Začne veljati
30.7.2016 Uredba o izvajanju uredb (ES) o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje (RS 77-2986/2012) Preneha veljati
30.7.2016 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (RS 50-2180/2016) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 29.7.2016 - 29.7.2016 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   8 novosti   3 novosti 24 novosti 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO   1 novost     4 novosti 1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO       4 novosti 7 novosti 2 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   5 novosti     6 novosti  
5. JAVNE FINANCE   7 novosti   2 novosti 14 novosti 1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   14 novosti   8 novosti 20 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost   3 novosti 19 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA       2 novosti 6 novosti 1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   2 novosti   1 novost 3 novosti 1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI         1 novost  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odločba o ugotovitvi, da sta prvi odstavek 14. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in del drugega odstavka 7. člena Pravilnika o načinu ugotavljanja premoženja in njegove vrednosti pri dodeljevanju pravic iz javnih sredstev ter o razlogih za zmanjševanje v postopku dodelitve denarne socialne pomoči v neskladju z Ustavo ter o ugotovitvi, da peti odstavek 10. člena in 4. točka prvega odstavka 12. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev nista v neskladju z Ustavo
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča VSRS sodba VIII Ips 41/2016 - odpoved pogodbe o zaposlitvi - poslovni razlog - ponudba nove pogodbe o zaposlitvi - sindikalni zaupnik - varstvo pred odpovedjo
VSRS sodba in sklep VIII Ips 198/2015 in VIII I... - dopuščena revizija - odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove - poslovni razlog - navidezen razlog - diskriminacija - trpinčenje na delovnem mes...
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba II Cp 131/2016 - odškodninska odgovornost – objektivna odškodninska odgovornost – trčenje motornega vozila in kolesarja – oprostitev odgovornosti – denarna odškodni...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo o uspešnosti izvajanja Nacionalnega programa za jezikovno politiko 2014–2018, Akcijskega načrta za jezikovno izobraževanje in Akcijskega načrta za jezikovno opremljenost za leto 2015 (41. člen), EPA 1381-VII
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Ali je NUSZ v osnovi za DDV?