11. februar 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Policisti imajo nova pravila

Poslanci so s 45 glasovi za in 32 proti sprejeli zakon o organiziranosti in delu v policiji. S tem zakonom se bo uveljavila nova policijska zakonodaja, ki zamenjuje sedaj veljavni zakon o policiji. Prejšnji teden so namreč poslanci sprejeli tudi zakon o nalogah in pooblastilih policije.

Zakon o organiziranosti in delu v policiji med drugim spreminja sistem imenovanja generalnega direktorja policije, ki se izenačuje s sistemom imenovanja ostalih generalnih direktorjev v javni upravi. Tako ministru, preden bo kandidata predlagal v imenovanje vladi, ne bo treba dobiti mnenja posebne strokovne skupine, pač pa bo celoten postopek preverjanja primernosti kandidata izvedel kadrovsko-akreditacijski svet. Prav tako zakon spreminja status Nacionalnega preiskovalnega urada in ga umešča pod okrilje uprave kriminalistične policije.

Voditelji članic EU so v četrtek ponoči po več kot 24-urnih pogajanjih dosegli dogovor o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014-2020. To bo prvič v zgodovini unije, da bo nov večletni proračun siromašnejši od predhodnega. Proračun je “težak” 960 milijard evrov, kar je odstotek BND EU. To je prvi večletni proračun v zgodovini unije, ki je siromašnejši od svojega predhodnika. Slovenija je zadovoljna, saj je izboljšala svoj položaj neto prejemnice.

Delo v državnem zboru bo ta teden namenjeno zlasti sejam delovnih teles. Eno osrednjih zasedanj bo potekalo v sredo, ko se bodo člani odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide lotili reforme trga dela. Odbor za pravosodje bo med drugim obravnaval novelo zakona o prekrških, odbor za gospodarstvo pa novelo obrtnega zakona.

Slovenija je začela s postopkom umeščanja v prostor druge cevi predora Karavanke. Druga cev naj bi bila po načrtih zgrajena do aprila 2019, takrat naj bi se ves promet preusmeril vanjo, stara cev pa bi se uporabljala kot ubežni rov in se hkrati obnavljala z namenom vzpostavitve prometa v obeh ceveh.

Evropski poslanci so na plenarnem zasedanju v Strasbourgu minuli teden z veliko večino potrdili predlog zakonodaje, ki predvideva hitrejši dostop bolnikov do cenejših generičnih zdravil. V ta namen bodo morali postati postopki oblikovanja cen in povračila stroškov za generična zdravila hitrejši in preglednejši. "Nesprejemljivo je, da lahko zamude pri oblikovanju cen in povračilu stroškov za zdravila trajajo tudi dlje kot 700 dni," je poudarila avtorica poročila na to temo, poslanka iz Bolgarije Antonija Parvanova.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
8.2.2013 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore, Občine Šentjur in Občine Gorje (RS 4-126/2013) Preneha veljati
8.2.2013 Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore, Občine Šentjur in Občine Gorje (RS 12-327/2013) Začne veljati
8.2.2013 Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Ptuj (RS 12-328/2013) Začne veljati
8.2.2013 Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju občine Vrhnika (RS 108-4268/2012) Preneha veljati
8.2.2013 Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Vrhnika (RS 12-326/2013) Začne veljati
8.2.2013 Odredba o sprejemu izobraževalnih programov poklicno-tehniškega izobraževanja Tehnik računalništva (GLU, GJM) in Tehnik računalništva (IS) (RS 12-319/2013) Začne veljati
8.2.2013 Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (RS 31-1359/2004) Sprememba
8.2.2013 Pravilnik o študiji požarne varnosti (RS 28-956/2005) Preneha veljati
8.2.2013 Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti (RS 12-317/2013) Začne veljati
8.2.2013 Shema za določanje odškodnine za posamezne vrste poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu (RS 12-320/2013) Začne veljati
8.2.2013 Sklep o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic (RS 28-1392/2007) Sprememba
8.2.2013 Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana (RS 12-360/2013) Začne veljati
8.2.2013 Sklep o spremembi Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic (RS 12-322/2013) Začne veljati
8.2.2013 Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana (RS 67-3232/2003) Sprememba
8.2.2013 Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja v Občini Nazarje (RS 12-330/2013) Začne veljati
8.2.2013 Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (RS 7-271/2011) Sprememba
8.2.2013 Uredba o kategorizaciji prog (RS 4-130/2009) Sprememba
8.2.2013 Uredba o seznamih naročnikov, področni zakonodaji skupnosti, seznamih gradenj in storitev, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (RS 18-835/2007) Sprememba
8.2.2013 Uredba o spremembah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (RS 12-358/2013) Začne veljati
8.2.2013 Uredba o spremembah Uredbe o seznamih naročnikov, področni zakonodaji skupnosti, seznamih gradenj in storitev, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (RS 12-315/2013) Začne veljati
8.2.2013 Uredba o spremembi Uredbe o kategorizaciji prog (RS 12-359/2013) Začne veljati
7.2.2013 Akt o odreditvi parlamentarne preiskave za ugotovitev in oceno dejanskega stanja za ugotovitev odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma, da so sodelovali pri nadzoru slovenskega bančnega sistema in pri posrednem ali neposrednem vplivanju preko državnega lastništva oziroma preko državnih organov in regulatorjev na odločitve v slovenskem bančnem sistemu v zvezi z odobritvijo odpisanih kreditov, unovčenih garancij in posojilne politike ter spoštovanje veljavnih zakonov ter predpisov pri odobravanju in upravljanju s krediti ter bančnimi garancijami in zaradi suma, da so nastale še neugotovljene negativne posledice takšnih ravnanj (RS 12-313/2013) Začne veljati
7.2.2013 Kolektivna pogodba za gozdarstvo Slovenije (RS 16-457/2005) Sprememba
7.2.2013 Pristop k spremembam in dopolnitvam Kolektivne pogodbe za gozdarstvo Slovenije (RS 12-363/2013) Začne veljati
7.2.2013 Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu s 14. členom Zakona o poslancih opravlja funkcijo poslanca namesto poslanca, ki opravlja funkcijo državnega sekretarja (RS 12-309/2013) Začne veljati
7.2.2013 Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu s 14. členom Zakona o poslancih opravlja funkcijo poslanca namesto poslanca, ki opravlja funkcijo državnega sekretarja (RS 12-308/2013) Začne veljati
7.2.2013 Sklep o imenovanju prvega namestnika predsednika Računskega sodišča (RS 12-306/2013) Začne veljati
7.2.2013 Sklep o izvolitvi varuhinje človekovih pravic (RS 12-305/2013) Začne veljati
7.2.2013 Sklep o mirovanju funkcije poslanca Državnega zbora (RS 12-310/2013) Začne veljati
7.2.2013 Sklep o mirovanju funkcije poslanca Državnega zbora (RS 12-311/2013) Začne veljati
7.2.2013 Sklep o nadomestitvi poslanca Državnega zbora Republike Slovenije (RS 12-323/2013) Začne veljati
7.2.2013 Sklep o nadomestitvi poslanca Državnega zbora Republike Slovenije (RS 12-324/2013) Začne veljati
7.2.2013 Sklep o potrditvi poslanskega mandata (RS 12-307/2013) Začne veljati
7.2.2013 Sklep o prenehanju mandata poslanca Državnega zbora (RS 12-312/2013) Začne veljati
7.2.2013 Sklep o prenehanju mandata poslanca Državnega zbora Republike Slovenije (RS 12-325/2013) Začne veljati
7.2.2013 Sklep o zavrženju predloga za začasno zadržanje izvrševanja četrtega odstavka 46. člena, drugega odstavka 138. člena in drugega odstavka 150. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (RS 12-321/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 11.2.2013 - 11.2.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 14 novosti 2 novosti 6 novosti   4 novosti 3 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost   6 novosti      
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost 1 novost 1 novost   1 novost  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 2 novosti   1 novost   1 novost  
5. JAVNE FINANCE 2 novosti 3 novosti   1 novost   2 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9 novosti 9 novosti 1 novost   6 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7 novosti 7 novosti   1 novost 2 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 4 novosti          
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost       2 novosti  
10. MEDNARODNI ODNOSI   1 novost        
11. OBČINE 27 novosti