Št. objave Naslov
241. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za sodnika ustavnega sodišča
242. Odločba o imenovanju višje državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju
243. Pravilnik o pogojih za zagotavljanje varnosti krme
244. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o višini sredstev za specializacije za potrebe mreže javne zdravstvene službe, ki se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije
245. Pravilnik o spremembah Pravilnika o radijski opremi
246. Pravilnik o spremembah Pravilnika o elektromagnetni združljivosti
247. Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcih javnih listin v srednješolskem izobraževanju
248. Pravilnik o spremembah Pravilnika o šolskem koledarju v srednjih šolah
249. Odredba o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev
250. Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2020
251. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto
252. Pravilnik o izdaji potrdila na podlagi ustreznih kvalifikacij in znanjih, potrebnih za strokovno presojo dokumentov v virtualni podatkovni sobi
253. Sklep o uvedbi »ANPR« sistema za območje Kastre
254. Pravilnik o postopku oddaje prostora v Hiši dobre volje Deskle v občasno uporabo
255. Letni program športa v Občini Kanal ob Soči za leto 2020
256. Odlok o podeljevanju priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča
257. Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Kranj
258. Odlok o imenovanju ulic, poti, trga in parka ter o spremembah potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana
259. Odlok o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva
260. Odlok o dopolnitvi Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Ljubljana
261. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina
262. Odlok o proračunu Občine Semič za leto 2020
263. Odlok o spremembah Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Semič
264. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu individualne stanovanjske zazidave »Pod gradom« v Slovenj Gradcu; III. faza
265. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje TR-05 stanovanjsko naselje Troblje
266. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje Vranjek (EUP SG-68)
267. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu obrtne cone Tepanje (ID 1486)
268. Sklep o razglasitvi javnega dobra
269. Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2020
270. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Šmartno pri Litiji
271. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Šmartno
272. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Šmartno pri Litiji
273. Sklep o cenah socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmartno pri Litiji
274. Sklep o izdelavi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditveno območje Šmartno sever – 4. del
275. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora ŠT_39
276. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
277. Sklep o začasnem financiranju Občine Velika Polana v obdobju januar–marec 2020
278. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2020
279. Sklep o soglasju k ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec
280. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2020
281. Uredba o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju čeljustne in zobne ortopedije v zobozdravstveni dejavnosti
282. Uredba o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju dermatovenerologije v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti
283. Uredba o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju zobozdravstvene dejavnosti – oralna in maksilofacialna kirurgija
284. Uredba o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju zobozdravstvene dejavnosti – parodontologija/zobne bolezni in endodontija
285. Uredba o obveznem prispevku za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja mleka za obdobje 2020–2022
286. Uredba o obveznem prispevku za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja mesa za obdobje 2020–2022
287. Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju uredb (ES) in (EU) o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet
288. Sklep o določitvi višin nadomestila potnih stroškov in dodatka za prevoz
289. Popravek uvodnega besedila Povprečnih efektivnih obrestnih mer iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic v obdobju od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019