Št. objave Naslov
196. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o delavcih v državnih organih (ZDDO-H)
197. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tajnih podatkih (ZTP-E)
198. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP-C)
199. Sklep o imenovanju Komisije za presojo ustreznosti kandidatov po Zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja
200. Sklep o imenovanju predsednika in devetih članov Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško
201. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom
202. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednice, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v zadevi Franc Kangler in drugi
203. Resolucija o nacionalnem programu o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva »Naša hrana, podeželje in naravni viri od leta 2021« (ReNPURSK)
204. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
205. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
206. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
207. Ukaz o imenovanju predsednika Komisije za preprečevanje korupcije
208. Uredba o spremembah Uredbe o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju jedrskega objekta
209. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Karačiju, v Islamski republiki Pakistan
210. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Karačiju, v Islamski republiki Pakistan
211. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Perthu, v Avstraliji
212. Sklep o imenovanju častne konzulke Republike Slovenije v Perthu, v Avstraliji
213. Pravilnik o metodologiji za masovni zajem poseljenih zemljišč
214. Povprečne efektivne obrestne mera iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic v obdobju od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019
215. Odločba o imenovanju na sodniško mesto
216. Sklep o obrazcih za vložitev vloge za dostop do virtualne podatkovne sobe
217. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, december 2019
218. Spremembe Statuta Združenja mestnih občin Slovenije
219. Akt o spremembi Akta o ustanovitvi Združenja mestnih občin Slovenije
220. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ankaran
221. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja CA 10 (stanovanjska soseska)
222. Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 2020
223. Statut Občine Dravograd (uradno prečiščeno besedilo) (UPB-4)
224. Odlok o izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ivančna Gorica
225. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Krško
226. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Krško
227. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Valvasorjeva knjižnica Krško
228. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi – EUP DLE 1344
229. Sklep o lokacijski preveritvi za širitev stavbnega zemljišča na območju posamične poselitve – EUP SRE 1323
230. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks v občini Krško v letu 2020
231. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana
232. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
233. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
234. Sklep o dodatnih znižanjih Občine Šempeter - Vrtojba za plačilo programov predšolske vzgoje
235. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
236. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2020
237. Sklep o lokacijski preveritvi za spremembo prostorsko izvedbenih pogojev v enoti urejanja prostora KL51.tm
238. Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Sodražica
239. Razpis volitev članov personalnih svetov okrožnih sodišč v Krškem, na Ptuju in v Slovenj Gradcu
240. Akt o spremembah in dopolnitvi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina