Št. objave Naslov
164. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ljudski republiki Bangladeš
165. Pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza
166. Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza
167. Shema za določanje odškodnine za posamezne vrste poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu
168. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto
169. Dopolnitev Poslovnika Državnotožilskega sveta
170. Tarifa o pravnih storitvah
171. Tarifa o pravnih storitvah
172. Odlok o proračunu Občine Bovec za leto 2020
173. Sklep o določitvi parkirnih površin v Občini Bovec območja plačljivih parkirnih mest
174. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja »Tehno parka Celje, javnega zavoda za spodbujanje znanosti, tehnologije in inovativnosti« v plačni razred
175. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku priprave Odloka o dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja
176. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na programu splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu
177. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Gornji Petrovci
178. Spremembe in dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper
179. Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 2020
180. Odlok o ustanovitvi organa Skupne občinske uprave občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert in Šmartno pri Litiji
181. Ugotovitveni sklep o revalorizaciji vrednosti točke za odmero občinske takse za oglaševanje na območju Mestne občine Ljubljana za leto 2020
182. Sklep o imenovanju podžupana Občine Razkrižje
183. Zaključni račun proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2018
184. Sklep o vrednosti točke za odmero občinskih taks za leto 2020
185. Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2020
186. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Turnišče
187. Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2020
188. Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 2020
189. Obvezna razlaga Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota
190. Odlok o plakatiranju in oglaševanju v Občini Tišina
191. Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač iz vrtine P-1/06
192. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o shemah neposrednih plačil
193. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
194. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
195. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o evidenci organizacij proizvajalcev, združenj organizacij proizvajalcev in skupin proizvajalcev za skupno trženje