Št. objave Naslov
92. Javni razpis za zbiranje kandidatur za dva člana Državne revizijske komisije, ki se imenujeta izmed kandidatov z ustrezno izobrazbo pravne smeri
93. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Butan
94. Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil Policije, Slovenske obveščevalno-varnostne agencije in Oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije, ki jih uporabljajo osebe s pooblastili Policije, in tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil Policije
95. Pravilnik o zdravstveni sposobnosti letalskega in drugega strokovnega osebja
96. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zdravstvenih pregledih pomorščakov
97. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačilu za delo obsojencev
98. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih in načinu zmanjšanja števila vzorčnih enot in pogostosti vzorčenja klavnih trupov, mletega mesa in mesnih pripravkov
99. Odredba o vključitvi sektorja mleka v izvajanje promocije za obdobje 2020–2022
100. Odredba o vključitvi sektorja mesa v izvajanje promocije za obdobje 2020–2022
101. Količnik uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za leto 2020
102. Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov
103. Odločba o razveljavitvi 8. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Medvode, kolikor kategorizira javno pot "od Valburga 48 do Valburga 19" v delu, ki poteka po parc. št. 425/6 in 425/7, obe k. o. Smlednik
104. Odločba o prenehanju sodniške službe
105. Odločba o prenehanju sodniške funkcije
106. Odločba o prenehanju sodniške službe
107. Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja
108. Pravilnik o seznamu in izhodiščih za vrednosti medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
109. Pravilnik o spremembah Pravilnika o razvrščanju živil za posebne zdravstvene namene na listo
110. Sklep o zdravstvenih stanjih in drugih pogojih za upravičenost do medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
111. Sklep o osnovnih zahtevah kakovosti za medicinske pripomočke iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
112. Akt o spremembah Splošnega akta o načinu izvajanja zagovorništva otrok, organizaciji zagovorništva, vključitvi otroka v zagovorništvo ter nalogah, sestavi in načinu dela strokovnega sveta
113. Odločba o priznanju naravne mineralne vode HEBA NATURAL
114. Seznam gozdnih semenskih objektov – stanje na dan 1. 1. 2020
115. Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Visoki zdravstveni šoli v Celju (čistopis)
116. Sklep o določitvi članarine OOZ Ljubljana Vič za leto 2020
117. Revalorizacija denarnih vrednosti (tarif)
118. Revalorizacija minimalne letne tarife
119. Skupni sporazum za določitev višine nadomestil za tonsko in/ali vizualno snemanje, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe
120. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za večstanovanjsko sosesko Lipa v Ajdovščini
121. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Prostorskih ureditvenih pogojev za širše območje Miklavškega hriba in za širše območje Starega celjskega gradu
122. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Dobje
123. Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Hrpelje - Kozina za leto 2020
124. Sklep o vrednosti točke za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ilirska Bistrica
125. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za preselitev kmetije na Brdih, Sabonje, Ilirska Bistrica
126. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2020 v Občini Kamnik
127. Sklep o določitvi parkirnih območij v parkirnih conah 2 in 3
128. Sklep o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v občini Krško
129. Sklep o potrditvi Skupnega elaborata 2019/2017 o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, oskrba s pitno vodo v občinah Apače, Sveti Jurij ob Ščavnici, Gornja Radgona, Radenci, Križevci, Veržej, Razkrižje in Ljutomer
130. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme
131. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme na ustreznem obračunskem območju, preračunanih na enoto mere za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2020
132. Cenik storitev oskrbe s toploto za daljinsko ogrevanje
133. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Špice (za EUP PO 37/1, PO 37/2 in PO 33)
134. Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Prebold
135. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja EUP RA 11/8 – STANOVANJSKO OBMOČJE DOBRAVA v Radečah
136. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču v k.o. Spodnja Rečica (935), parcelna številka 653/5
137. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks
138. Sklep o potrditvi Skupnega elaborata 2019/2017 o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, oskrba s pitno vodo v občinah Apače, Sveti Jurij ob Ščavnici, Gornja Radgona, Radenci, Križevci, Veržej, Razkrižje in Ljutomer
139. Letni program športa v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2020
140. Sklep o izdelavi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja 14-06 SORG Smrjene Peščenke in Ceroje
141. Sklep o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Šmartno jug – 2. del
142. Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2021 izdajo priložnostni kovanci
143. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
144. Sklep o spremembah Sklepa o uvedbi pribitka k cestnini na določenih odsekih cestninskih cest
145. Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Žužemberk
146. Popravek Ugotovitvenega sklepa o valorizaciji točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podčetrtek za leto 2020