Št. objave Naslov
509. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja
510. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja
511. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za februar 2020
512. Pravilnik o sofinanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki v Občini Črenšovci
513. Pravilnik o spremembah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Črenšovci
514. Sklep o izločitvi javnega dobra
515. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
516. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
517. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
518. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
519. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
520. Sklep o vrednosti točke za plačilo komunalne takse za posebno in podrejeno rabo javnih površin v Občini Ilirska Bistrica
521. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem
522. Sklep o začetku priprave Odloka o podrobnem prostorskem načrtu Vrbje (OPPN Vrbje)
523. Sklep o lokacijski preveritvi za širitev stavbnega zemljišča (del parcele 444/2 in 446 k.o. Lom pod Storžičem) na območju posamične poselitve znotraj enote urejanja prostora GRH 07 – Grahovše
524. Odredba o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske republike zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni
525. Odredba o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)
526. Odredba o prepovedi zbiranja na dogodkih v zaprtih javnih prostorih