Št. objave Naslov
470. Odredba o prepovedi zbiranja na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji
471. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata svetniku in prehodu mandata na naslednjega kandidata
472. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 1/2020
473. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega časopisa »Kočevska«
474. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pomoči pri kritju stroškov socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma
475. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Prebold
476. Sklep o lokacijski preveritvi za širitev stavbnega zemljišča v enoti urejanja prostora BL28.od
477. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
478. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Tolmin
479. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjska zazidava Modrej (MD 04)