Št. objave Naslov
351. Javni poziv za predlaganje kandidatov za osem članov Programskega sveta RTV Slovenija, ki jih imenuje Državni zbor na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija
352. Odločba o imenovanju višje državne tožilke na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije
353. Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
354. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o licenci kontrolorja zračnega prometa
355. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova uresničimo sanje«
356. Pravilnik o uveljavljanju izplačila nadomestila plače iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na zahtevo delodajalca
357. Sklep o uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov od 1. januarja 2020
358. Stališče 14 – Revizorjevo poročanje v primeru neskladnosti predpisov s Slovenskimi računovodskimi standardi, Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja ali zakonsko določenim primernim okvirom računovodskega poročanja
359. Poročilo o gibanju plač za december 2019
360. Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije
361. Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2020
362. Odlok o rebalansu proračuna Občine Braslovče za leto 2020
363. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Braslovče
364. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Braslovče za leto 2020
365. Odlok o dopolnitvi Odloka o podelitvi koncesije za izgradnjo Mestne tržnice Celje in izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Mestne tržnice Celje
366. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Glazija
367. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta starega mestnega jedra Celje
368. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje
369. Sklep št. 1/2020 o prenehanju statusa grajenega javnega dobra
370. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Dol pri Ljubljani
371. Sklep o izločitvi iz javnega dobra
372. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje izbirne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na zaključenem območju naselja Črni vrh
373. Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Idrija
374. Sklep o določitvi upravljavca Krajinskega parka Zgornja Idrijca
375. Sklep o ukinitvi javnega dobra
376. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2020
377. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in prometni ureditvi javnih površin na območju Občine Kamnik
378. Sklep o opustitvi javnega dobra
379. Odlok o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
380. Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Kranjska Gora
381. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Laško
382. Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2020
383. Odlok o proračunu Občine Mežica za leto 2020
384. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih in načinu izbire projektov, programov in dejavnosti na področju kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Mežica
385. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Občini Mežica
386. Odlok o načinu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urna dežurna služba na območju Občine Miren - Kostanjevica
387. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru
388. Sklep o ustavitvi postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gostišče s prenočišči v Slovenskih Konjicah
389. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
390. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
391. Sklep o ukinitvi javnega dobra
392. Sklep o ukinitvi javnega dobra
393. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2020
394. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Štore
395. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2020 – rebalans I
396. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2020
397. Sklep o razveljavitvi Popravka Odloka o spremembah in dopolnitvah št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Ilirska Bistrica
398. Ugotovitveni sklep o uskladitvi odstotkov oziroma deležev glasov županov občin članic Sveta RCERO LJUBLJANA
399. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode družbe JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. za leto 2020
400. Sklep o potrditvi načina obračuna storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami za uporabnike
401. Cenik storitev oskrbe s pitno vodo ter storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
402. Sklep o Lokacijski preveritvi na Ulici arhitekta Novaka v Murski Soboti
403. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica
404. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje izvirske pitne vode iz izvira ob potoku Nemiljščica
405. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje izvirske pitne vode iz izvira Prošček v Knežkih Ravnah
406. Popravek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brinje Grosuplje
407. Popravek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje