Št. objave Naslov
290. Odlok o ustanovitvi Komisije za strateško blago
291. Sklep o makrobonitetnem spremljanju strukture financiranja
292. Odločba o imenovanju na sodniško mesto
293. Poslovnik Državne volilne komisije (PoDVK-1)
294. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o podrobnejših pravilih o borznem trgu
295. Odločba o imenovanju namestnice vodje Okrožnega državnega tožilstva v Celju
296. Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem zemeljskega plina za geografsko območje Občine Jesenice
297. Sistemska obratovalna navodila za distribucijske sisteme zemeljskega plina za geografska območja Mestne občine Maribor, Občine Hoče-Slivnica, Občine Miklavž na Dravskem polju, Občine Ruše, Občine Rače-Fram in Občine Šentilj
298. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za januar 2020
299. Pravilnik o dodeljevanju denarne pomoči družinam za novorojence z območja Občine Bistrica ob Sotli
300. Poročilo o izidu nadomestnih volitev v svet Krajevne skupnosti Krška vas
301. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v občini Črnomelj
302. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj v plačni razred
303. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namene pokroviteljstva Občine Ivančna Gorica
304. Sklep o določitvi cene pogrebne pristojbine v Občini Ivančna Gorica
305. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
306. Sklep o določitvi cene storitev javne službe povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Ivančna Gorica
307. Sklep o določitvi cene oskrbe s pitno vodo v Občini Ivančna Gorica
308. Sklep o podelitvi naziva Častna občanka Občine Jesenice
309. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojenčke v Občini Kobarid
310. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini parcelna številka 3043/18 k.o. 2134 – Žabnica
311. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2128 ZGORNJA BESNICA parcela 710/3 (ID 542038)
312. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1153/4 (ID 2706337)
313. Pravilnik o postopkih in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v Občini Litija
314. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju ljubiteljske kulture v Občini Litija
315. Sklep o določitvi višine grobnine in cenika uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture za pokopališča v Občini Litija
316. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
317. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
318. Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora SL-269, za stavbo na naslovu Komenskega ulica 10
319. Sklep o lokacijski preveritvi za del območja, ki se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja BS 4/1 Ruski car, BS 4/2 Stožice, BS 4/3 Ježica in BS 4/4 Mala vas
320. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme
321. Pravilnik o načinu določanja plač za opravljanje funkcije ter sejnin in drugih prejemkov za člane mestnega sveta, za člane delovnih teles mestnega sveta, za člane drugih občinskih organov ter za člane svetov krajevnih skupnosti
322. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Osilnica za leto 2020
323. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Ravne
324. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2020
325. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2020
326. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Šmarje pri Jelšah
327. Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2020
328. Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2021
329. Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2020
330. Odlok o proračunu Občine Piran za leto 2020
331. Sklep o načinu financiranja skupin in klubov občinskih svetnikov ter samostojnih občinskih svetnikov v Občini Piran
332. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2020 – rebalans I
333. Javno naznanilo obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja ŽA-1/5
334. Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020
335. Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, zatiranje, obveščanje in preprečevanje hude gnilobe čebelje zalege
336. Pravilnik o spremembah Pravilnika o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev
337. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih pogojih usposobljenosti in pridobljenih pravic za poklice zdravnik, zdravnik specialist, zdravnik splošne medicine, doktor dentalne medicine, doktor dentalne medicine specialist, diplomirana medicinska sestra, diplomirana babica in magister farmacije
338. Popravek Sklepa o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe
339. Popravek Statuta Javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj