Št. objave Naslov
3796. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o oddaji vlog v sistem za podporo poslovnim subjektom
3797. Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del
3798. Sistemska obratovalna navodila za distribucijske sisteme zemeljskega plina za geografska območja Mestne občine Novo mesto, Občine Litija ter območje naselja Podkraj v Občini Hrastnik
3799. Akt o spremembah in dopolnitvah Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Mestne občine Ljubljana
3800. Poročilo o gibanju plač za oktober 2019
3801. Dodatek št. 3 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije
3802. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« na območju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2020
3803. Odlok o spremembi Odloka o parkiranju v Občini Bovec
3804. Sklep o določitvi cen storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
3805. Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
3806. Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode
3807. Sklep o vodarini
3808. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Braslovče
3809. Odlok o ustanovitvi Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna
3810. Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2020
3811. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Brezovica
3812. Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2021
3813. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020
3814. Sklep o financiranju političnih strank v letu 2020 in 2021
3815. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec«
3816. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dobje
3817. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Dobje
3818. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Dobje
3819. Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2020
3820. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani
3821. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski razvojni center občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje«
3822. Sklep o določitvi cene ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Ivančna Gorica
3823. Sklep o določitvi cene odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ivančna Gorica
3824. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Kamnik
3825. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o vrednotenju športnih programov v Občini Kamnik
3826. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem (lokacijskem) načrtu B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del, št. 2
3827. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev lastnikom in solastnikom spomeniško zaščitenih stanovanj ali stanovanjskih stavb za obnovo fasad, strešne kritine in stavbnega pohištva v Občini Kamnik
3828. Sklep o določitvi letne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020
3829. Sklep o določitvi višine sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik v letu 2020
3830. Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid v obdobju januar–marec 2020
3831. Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2020
3832. Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2021
3833. Odlok o ukinitvi Javnega zavoda Komenski Kras
3834. Pravilnik o subvencijah mladim in mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja v Občini Komen
3835. Pravilnik o spremembah Pravilnika o organiziranju šolskih prevozov in prevozov otrok s posebnimi potrebami ter povračilu stroškov prevoza v Občini Komen
3836. Sklep o izbrisu zaznambe urejanja prostora
3837. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse
3838. Sklep o pripravi devetih (9) sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora
3839. Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2020
3840. Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2021
3841. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Laško
3842. Pravilnik o uporabi in najemu športne dvorane Tri lilije
3843. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave Zgornje Savinjske doline
3844. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave Zgornje Savinjske doline
3845. Sklep o začasnem financiranju Občine Luče v letu 2020
3846. Sklep o začasnem financiranju Občine Mežica v obdobju januar–marec 2020
3847. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota
3848. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Murska Sobota
3849. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Murska Sobota – sever (za območje NOVOMAT in območje BTC)
3850. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2020
3851. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke«
3852. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3853. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2019
3854. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Razkrižje za leto 2020
3855. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave Zgornje Savinjske doline
3856. Sklep o določitvi ekonomske cene v JVIZ Mozirje OE vrtec Mozirje
3857. Sklep o ugotovitvi imetnika lastninske pravice in ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
3858. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
3859. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turističnem vodenju na ravni turističnega območja Občine Tržič
3860. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Velika Polana za leto 2018
3861. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Velika Polana za leto 2019
3862. Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2020
3863. Letni program športa v Občini Zagorje ob Savi za leto 2020
3864. Merila za vrednotenje programov in področij letnega programa športa v Občini Jesenice
3865. Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana za leto 2020
3866. Uredba o izvajanju uredb (EU) glede ukrepov za okrepitev upravnega sodelovanja na področju davka na dodano vrednost v zvezi z izmenjavo podatkov iz nacionalnih registrov vozil
3867. Odredba o spremembi Odredbe o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela