Št. objave Naslov
3719. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti družbe 2TDK d.o.o. iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje izgradnje drugega tira železniške proge Divača–Koper in za obveznosti družbe DARS d.d. iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje izgradnje dela 3. razvojne osi (ZPOD2TDK)
3720. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1C)
3721. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1A)
3722. Zakon o dopolnitvi Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1B)
3723. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode
3724. Pravilnik o spremembi Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev
3725. Odredba o izvajanju sistematičnega spremljanja zdravstvenega stanja živali, programov izkoreninjenja bolezni živali ter cepljenj živali v letu 2020
3726. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto
3727. Tarifo 2020 o vrednosti točke za plačilo na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo
3728. Tarifo 2020 o plačilih za izvajanje poštnih storitev
3729. Tarifo 2020 o vrednosti točke za plačilo na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za plačilo za uporabo elementov oštevilčenja
3730. Tarifo 2020 o vrednosti točke in o višini deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture, za delovanje regulatornega organa na področju železniškega prometa
3731. Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti
3732. Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti
3733. Skupni sporazum za določitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov na prireditvah v organizaciji ljubiteljskih kulturnih društev
3734. Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Ajdovščina
3735. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj
3736. Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2020
3737. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Borovnica
3738. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Borovnica
3739. Pravilnik in merila za sofinanciranje letnega programa kulture v Občini Borovnica
3740. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3741. Sklep o sprejetju Lokalnega programa kulture Občine Brežice (2020–2024)
3742. Odlok o proračunu Občine Cankova za leto 2020
3743. Letni program športa Občine Cankova za leto 2020
3744. Cenik storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Cankova
3745. Odlok o organiziranju pomoči družini na domu in dopolnilnih socialno varstvenih programov lokalnega pomena v Občini Dobje
3746. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dravograd za leto 2020
3747. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks v Občini Dravograd za leto 2020
3748. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3749. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Grosuplje za leto 2020
3750. Sklep o začasnem financiranju Občine Ig v obdobju januar–marec
3751. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Kobarid
3752. Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2021
3753. Odlok o občinskih denarnih socialnih in drugih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica
3754. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica
3755. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica
3756. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Piran
3757. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2019
3758. Odlok o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2020
3759. Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Rečica ob Savinji
3760. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Rečica ob Savinji
3761. Letni program kulture v Občini Rečica ob Savinji za leto 2020
3762. Letni program športa v Občini Rečica ob Savinji za leto 2020
3763. Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2020
3764. Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 3 Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sežana
3765. Pravilnik o sofinanciranju obnove kulturnih spomenikov v Občini Sežana
3766. Pravilnik o sofinanciranju programov veteranskih in domoljubnih organizacij v Občini Sežana
3767. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah oziroma plačilih za opravljanje funkcije župana in podžupana ter člana občinskega sveta in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
3768. Odlok o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2020
3769. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi občinske uprave Občine Šmarješke Toplice
3770. Odlok o proračunu Občine Štore za leto 2020
3771. Odlok o predkupni pravici Občine Štore
3772. Sklep o določitvi cen programov v javnem vrtcu Občine Štore
3773. Odlok o ureditvi mirujočega prometa v Občini Trebnje
3774. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Turnišče
3775. Sklep o začasnem financiranju Občine Turnišče v obdobju januar–marec 2020
3776. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Velika Polana
3777. Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2021
3778. Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2020
3779. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Velike Lašče
3780. Sklep o določitvi cene storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Velike Lašče
3781. Sklep o določitvi cene oskrbe s pitno vodo v Občini Velike Lašče za uporabnike, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz vodovodnega sistema Rob
3782. Sklep o začasnem financiranju Občine Vipava v obdobju januar–marec 2020
3783. Sklep o določitvi cene 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Žalec
3784. Sklep o ukinitvi javnega dobra in podelitvi statusa javnega dobra
3785. Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2020
3786. Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2021
3787. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstva za odrasle v Občini Železniki
3788. Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2020
3789. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Žirovnica
3790. Odlok o spremembi Odloka o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Žirovnica
3791. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2020
3792. Popravek Sklepa o določitvi nujnih ukrepov v zvezi z boleznijo modrikastega jezika
3793. Popravek Aneksa št. 4 h Kolektivni pogodbi za poklicne novinarje
3794. Tehnični popravki Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika
3795. Popravek Pravilnika o merilih za izplačilo sejnin in nagrad za člane občinskega sveta, člane delovnih teles občinskega sveta in člane drugih občinskih organov Občine Brezovica