Št. objave Naslov
3317. Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino
3318. Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2020
3319. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
3320. Uredba o spremembah Uredbe o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke
3321. Sklep o določitvi višine plačila za koncesijo za stekleničenje podzemne vode za leto 2020
3322. Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2020
3323. Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2020
3324. Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih s področja izobraževanja, znanosti, športa in mladine
3325. Pravilnik o izvajanju mediacije po Družinskem zakoniku
3326. Pravilniki o potniških ladjah
3327. Odredba o določitvi seznama tehničnih specifikacij o postopkih s področja motornih in priklopnih vozil
3328. Sklep o spremembi Sklepa o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije
3329. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto
3330. Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje
3331. Odločba o imenovanju vodje Okrožnega državnega tožilstva v Celju
3332. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Bistrica ob Sotli
3333. Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2020
3334. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3335. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Kobarid
3336. Odlok o poimenovanju parka v Mestni občini Kranj po dr. Janezu Bleiweisu
3337. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj – spremembe št. 3
3338. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun odmere in plačila občinskih taks v Občini Kranjska Gora za leto 2020
3339. Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica
3340. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjske površine na Velikem Kamnu (del EUP VEK 03)
3341. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Krško
3342. Sklep o potrditvi elaboratov, predračunske lastne in zaračunane cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov in 24-urne dežurne službe v občini Krško za leto 2020
3343. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Krško v letu 2020
3344. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Lendava
3345. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2019 – Rebalans št. 1
3346. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2020 – Spremembe proračuna št. 1
3347. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah parc. št. 1767/4, 1768/2 in 1771/8 vse k. o. 2331 VOJŠČICA
3348. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah parc. št. 2657/8, 2657/10, 2657/12, 2657/14, 2658/2 in 1717/4 vse k. o. 2328 OPATJE SELO
3349. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parceli št. 6/20 in 6/22 obe k. o. 2324 OREHOVLJE
3350. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo št. 1712 k. o. 2330 SELA NA KRASU
3351. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo št. 1961 k. o. 2328 OPATJE SELO
3352. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo št. 650/3 k. o. 2325 MIREN
3353. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članice v Občinskem svetu Občine Radeče in prehodu mandata na naslednjo kandidatko
3354. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Mežiške doline in Občine Dravograd
3355. Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 2020
3356. Odlok o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Tržič d.o.o.
3357. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Tržič (3. spremembe)
3358. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije
3359. Odlok o rebalansu proračuna Občine Luče za leto 2019-2
3360. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije
3361. Odlok o rebalansu proračuna Občine Medvode za leto 2019
3362. Odlok o zmanjševanju obremenjevanja okolja z odpadki pri izvajanju javnih prireditev v Občini Miren - Kostanjevica
3363. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Miren - Kostanjevica
3364. Odlok o ustanovitvi Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda
3365. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije
3366. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta ŠM 14 – Podhomski vrtovi
3367. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica
3368. Sklep o začasnem financiranju Občine Slovenska Bistrica v obdobju januar–marec 2020
3369. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje
3370. Ugotovitveni sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Turnišče za leto 2020
3371. Popravek Odloka o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Piran