Št. objave Naslov
3226. Zakon o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZZSDNPK)
3227. Zakon o spremembi Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-1B)
3228. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-L)
3229. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3230. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3231. Odredba o prenehanju veljavnosti Odločbe o pooblastitvi Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije
3232. Odredba o prenehanju veljavnosti Odločbe o pooblastilu Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor
3233. Odločba o ugotovitvi protiustavnosti Zakona o prekrških
3234. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic
3235. Odločba o prenehanju sodniške službe
3236. Odločba o prenehanju sodniške službe
3237. Odločba o prenehanju sodniške službe
3238. Odločba o prenehanju sodniške funkcije
3239. Sklep o razrešitvi in imenovanju OVK 311
3240. Pravilnik o vsebini in obliki diplome na IAM Visoka šola za multimedije, Ljubljana
3241. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2019
3242. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Prenova jedra Zagradca
3243. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2019
3244. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2020
3245. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora GAS-3a in OPR-2
3246. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora ZAF-2
3247. Sklep o imenovanju članov v Uredniški odbor javnega glasila Občine Ivančna Gorica
3248. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu OŠ-01 Oševek
3249. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu VK-10
3250. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Kanal ob Soči
3251. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
3252. Odlok o javnem redu in miru v Občini Komen
3253. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Komen
3254. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe »urejanje in vzdrževanje pokopališč«
3255. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju, organizaciji in nalogah vaških skupnosti Občine Komen
3256. Sklep o vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2020
3257. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen za leto 2020
3258. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3259. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Komen
3260. Odlok o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj
3261. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Metlika
3262. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2019
3263. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
3264. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Poslovno ekonomske cone Kromberk«
3265. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica
3266. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica
3267. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica
3268. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica
3269. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Piran
3270. Odlok o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Piran
3271. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
3272. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije
3273. Ugotovitveni sklep o valorizaciji točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podčetrtek za leto 2020
3274. Odlok o spremembi Odloka o mladinskem delu v Občini Sežana
3275. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3276. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3277. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3278. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3279. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2019
3280. Sklep o lokacijski preveritvi za dele enot urejanja prostora SG-91, SG-36 in SG-63, za novi most Homšnica – Galus
3281. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 11.1)
3282. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 11.2)
3283. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2019
3284. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3285. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vipava
3286. Razpis nadomestnih volitev članov sveta krajevne skupnosti Krška vas
3287. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za južni del območja EUP BI 42/1 – Zgornje Bitnje
3288. Sklep o razpisu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah v 2. volilni enoti
3289. Uredba o posebnih denarnih nagradah ob sklenitvi in podaljšanju pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski
3290. Uredba o spremembah Uredbe o činih in poviševanju v Slovenski vojski
3291. Uredba o spremembah Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2019
3292. Sklep o določitvi cene za sežig komunalnih odpadkov na območju občin Savinjske regije za obdobje 2020 do 2022
3293. Sklep o določitvi povprečne letne cene toplote za 1 MJ toplote (C) za leto 2020
3294. Tehnični popravek Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Moravske Toplice