Št. objave Naslov
3064. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3065. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3066. Odredba o prenehanju veljavnosti Odredbe o določitvi seznama medicinskih pripomočkov, pri katerih je potrebna timska obravnava zavarovane osebe, individualna izdelava in individualna aplikacija
3067. Odredba o določitvi povprečne cene toplote, ki nastane z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega olja, za leto 2020
3068. Odredba o določitvi povprečne prodajne vrednosti 1 kWh električne energije kot osnove plačila za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči za leto 2020
3069. Odločba o zavrnitvi ustavnih pritožb
3070. Odločba o ugotovitvi, da sta tretji odstavek 310. člena in tretji odstavek 311. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju v neskladju z Ustavo
3071. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Kopru in sklepa Okrajnega sodišča na Ptuju
3072. Odločba o razveljavitvi 4. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Škofja Loka, kolikor kategorizira lokalno cesto Godešič–Reteče–Zgornja Senica (št. odseka 401170) v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 920/3, k. o. Reteče
3073. Sklep o zadržanju izvrševanja Zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93) in Poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in 33/03), kolikor ne vsebujeta ustreznih mehanizmov za preprečitev parlamentarnih preiskav, ustanovljenih zaradi ugotavljanja politične odgovornosti državnih tožilcev
3074. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja točke c) drugega odstavka v zvezi s petim odstavkom 67.a člena in točke b) četrtega odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju
3075. Odločba o imenovanju na sodniško mesto
3076. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o delovnem področju in notranji organizaciji službe državne volilne komisije
3077. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
3078. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Brežice
3079. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice
3080. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Brežice
3081. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Brežice
3082. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Brežice
3083. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti v Mestni občini Celje
3084. Obvezna razlaga četrtega odstavka 47. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Avtobusni terminal v Kranju
3085. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora
3086. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin
3087. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško
3088. Sklep o določitvi izvajalca gospodarske javne službe za odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda
3089. Odlok o spremembah Odloka o javnem redu in miru v Občini Litija
3090. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 147 – območje ob vzhodni obvoznici in Litijski cesti
3091. Odlok o rebalansu proračuna – II Občine Loški Potok za leto 2019
3092. Odlok o delnem prenehanju uporabe Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Loški Potok
3093. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2020
3094. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna
3095. Odlok o zbiranju in obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Postojna
3096. Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Občine Postojna
3097. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote v Občini Postojna
3098. Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v Občini Postojna
3099. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitve gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
3100. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Komisije za spremljanje položaja romske skupnosti
3101. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Organ skupne občinske uprave Koroške«
3102. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šmartno pri Litiji
3103. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev kmetijskega gospodarstva z id. št. KMG-MID 100372155 v Čudnem selu
3104. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dobrepolje
3105. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Dobrepolje
3106. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Dobrepolje
3107. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2019
3108. Odlok o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kranjska Gora
3109. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana
3110. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ribnica
3111. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3112. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra
3113. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice« – UPB1
3114. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju samostojnega visokošolskega zavoda Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice v Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin
3115. Uredba o razvrstitvi prepovedanih drog
3116. Sklep o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti, za katere morajo proizvajalci električne in elektronske opreme za leto 2019 zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme
3117. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o temeljnih kvalifikacijah za voznike motornih vozil v cestnem prometu
3118. Sprememba Pravil o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta