Št. objave Naslov
2984. Javni poziv za zbiranje kandidatur za predsednico oziroma predsednika Komisije za preprečevanje korupcije
2985. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti
2986. Odločba o imenovanju okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju
2987. Odločba o imenovanju okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
2988. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
2989. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o načinu pridobitve dovoljenj za uvoz, tranzit, izvoz, skladiščenje in porabo strupenih kemikalij
2990. Pravilnik o varnostni dokumentaciji in varnostnih ukrepih organov državne uprave
2991. Pravilnik o monitoringu kakovosti tal
2992. Pravilnik o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni
2993. Pravilnik o spremembi Pravilnika o izvajanju državnih presejalnih programov za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka
2994. Pravilnik o spremembi Pravilnika o podrobnejših pravilih in minimalnih zahtevah, ki jih zavarovalnica ali pokojninska družba upoštevata pri izračunu pokojninske rente
2995. Pravilnik o spremembah Pravilnika o identifikaciji in registraciji goveda
2996. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o zgornji meji števila ponudb za delo v Republiki Sloveniji za leto 2019
2997. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto podpredsednika Okrožnega sodišča v Kopru
2998. Statut Slovenskega inštituta za revizijo
2999. Spremembe in dopolnitve Statuta Inženirske zbornice Slovenije
3000. Pravilnik o spremembi Disciplinskega pravilnika Inženirske zbornice Slovenije
3001. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o strokovnem izpitu za pooblaščenega inženirja
3002. Splošni akt o spremembi Splošnega akta o strokovnem nadzoru nad delom pooblaščenih inženirjev
3003. Splošni akt o spremembah Splošnega akta o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev
3004. Sklep o uporabi Smernic o dejavnikih tveganja v skladu z Uredbo o prospektu
3005. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za oktober 2019
3006. Letni program statističnih raziskovanj za 2020 (velja od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020)
3007. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Bovec za leto 2019
3008. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu
3009. Odlok o ustanovitvi organa Skupne občinske uprave občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče
3010. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Koščakov hrib
3011. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Horjul za leto 2019
3012. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno varstveni enoti pri OŠ Horjul
3013. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3014. Odlok o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Mestne občine Kranj
3015. Odlok o sofinanciranju programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj
3016. Odlok o sofinanciranju programov s področja veteranskih organizacij in upokojenskih društev v Mestni občini Kranj
3017. Odlok o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj
3018. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj
3019. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej
3020. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj
3021. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2124 Hrastje parcela 819/2 (ID 7006570)
3022. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2131 Stražišče parcela 1243/2 (ID 1109736) in katastrska občina 2131 Stražišče parcela 1244 (ID 437584)
3023. Sklep o razrešitvi podžupana Občine Lendava
3024. Nadomestne volitve v Svet Krajevne skupnosti Čentiba
3025. Sklep o določitvi mreže javnih športnih objektov in površin za šport v naravi v Občini Log - Dragomer
3026. Sklep o cenah najemnine za grobove na pokopališčih v Občini Loški Potok
3027. Odlok o rebalansu proračuna Občine Odranci za leto 2019
3028. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Odranci
3029. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
3030. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Prebold
3031. Sklep o imenovanju pooblaščencev za dostop do informacij javnega značaja v občinski upravi Občine Radeče
3032. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Rogatec
3033. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3034. Odlok o ustanovitvi organa Skupne občinske uprave občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče
3035. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini Škofljica
3036. Odlok o sestavi in pristojnostih Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Škofljica
3037. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Gospodarska cona Reber
3038. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škofljica za leto 2020
3039. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3040. Spremembe Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Šmarje pri Jelšah
3041. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmarje pri Jelšah
3042. Rebalans (I) proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2019
3043. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Šmarješke Toplice
3044. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Tišina
3045. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Tišina
3046. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2019
3047. Zaključni račun proračuna Občine Trebnje za leto 2018
3048. Odlok o podelitvi naziva častni občan Občine Tržič
3049. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Tržič
3050. Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine Tržič
3051. Sklep z javnim naznanilom o ponovni javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje ob Sončni ulici (EUP SO 106)
3052. Odlok o koncesiji za opravljanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Piran
3053. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Pivka za leto 2019
3054. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2019 – rebalans
3055. Spremembe Statuta Občine Železniki
3056. Odlok o spremembah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Železniki
3057. Obvezna razlaga sedmega odstavka 125. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žirovnica
3058. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3059. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2019
3060. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020
3061. Uredba o spremembah Uredbe o varnosti igrač
3062. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o določitvi Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2019
3063. Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti