Št. objave Naslov
2684. Sklep o začasnem opravljanju funkcije ministra
2685. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Azerbajdžanski Republiki
2686. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Mongoliji
2687. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Malti
2688. Odlok o ustanovitvi Sveta za socialno ekonomijo
2689. Pravilnik o merilih za sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vojnih veteranov
2690. Pravilnik o vročanju po detektivih in izvršiteljih v civilnih sodnih postopkih in v kazenskem postopku
2691. Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja za varnostnika telesnega stražarja
2692. Spremembe Razporeda dela Ustavnega sodišča za čas jesenskega zasedanja od 10. 9. 2019 do 20. 12. 2019
2693. Sklep o postopku in pogojih za uveljavljanje nadomestila za mirovanje po prenehanju zaposlitve v Banki Slovenije
2694. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto podpredsednika Okrožnega sodišča v Novem mestu
2695. Odločba o imenovanju na sodniško mesto
2696. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za september 2019
2697. Poslovnik Sveta romske skupnosti Republike Slovenije
2698. Odlok o javnem lekarniškem zavodu Lekarna Brežice
2699. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dravograd
2700. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Kamnik
2701. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik
2702. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B 11 Titan – Svit št. 2
2703. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok Vrtec Antona Medveda Kamnik
2704. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik«
2705. Sklep o opustitvi javnega dobra
2706. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje
2707. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Kočevje
2708. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programa predšolske vzgoje v Vrtcu Kočevje
2709. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Koper
2710. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2711. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2712. Odlok o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v občini Krško
2713. Odlok o določitvi in uporabi celostne grafične podobe turistične ponudbe v občini Krško
2714. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Krško – SD OPN2 (širitev stavbnih zemljišč za obstoječo turistično dejavnost – Tri lučke)
2715. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za naselje Videm v Krškem (prizidava zdravstvenega centra ob Kolodvorski ulici in ureditev parkirišč)
2716. Sklep o lokacijski preveritvi za območje razpršene poselitve z oznako EUP PPL 133 v k.o. Veliki Podlog
2717. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 4/2019
2718. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 5/2019
2719. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad (Uradni list RS, št. 6/93, Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče št. 3/98, Uradno glasilo ZSO št. 5/00, Uradni list RS, št. 48/05, 59/13, 12/18) – za ureditveno območje 3.8 v Lučah
2720. Sklep o ustavitvi postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju ureditvenega načrta za ureditev soboškega mestnega parka
2721. Sklep o ustavitvi postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (fotonapetostna elektrarna)
2722. Odlok o določitvi novega imena ulice na območju mesta Postojna
2723. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj
2724. Sklep o ceni grobnine in storitev uporabe mrliške vežice na pokopališčih v Občini Puconci za leto 2019
2725. Razveljavitev Pravilnika o organiziranju šolskih prevozov v Občini Rečica ob Savinji in povračilu stroškov
2726. Odlok o organizaciji, ustanavljanju in delovanju zaščite in reševanja v Občini Semič
2727. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v Občini Semič
2728. Sklep o sprejemu elaborata o oblikovanju cen 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Semič
2729. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2730. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2731. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks na območju Občine Sežana za leto 2020
2732. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Sodražica
2733. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 1234 za enoto urejanja prostora "Vi01.odo" Vinice
2734. Sklep o cenah najemnine za grobove na pokopališčih v Občini Sodražica
2735. Sklep o razpisu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah v 1. volilni enoti
2736. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve in rezervnega sklada
2737. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2019
2738. Sklep o prenosu stvarnega premoženja samoupravne lokalne skupnosti v upravljanje
2739. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2740. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Turnišče
2741. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2019
2742. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2019 – rebalans I.
2743. Sklep o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk
2744. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Tehno park
2745. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2019
2746. Spremembe Statuta Občine Laško
2747. Odlok o zimski službi v Občini Laško
2748. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Laško
2749. Uredba o spremembah Uredbe o izobrazbi in strokovnem izpitu za vodenje in odločanje v upravnem postopku
2750. Odlok o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2019
2751. Popravek Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin VE-1/57, VE-2/57 in VE-3/91 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Banovci
2752. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Ilirska Bistrica