Št. objave Naslov
2673. Energetski zakon (uradno prečiščeno besedilo) (EZ-1-UPB2)
2674. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2675. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2676. Odlok o spremembah Odloka o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa
2677. Pravilnik o zamenjavah stanovanj Občine Ajdovščina
2678. Ugotovitveni sklep o izstopu iz skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina
2679. Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
2680. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za potrebe varstveno delovnega centra (VDC) Šentjur enota Slovenske Konjice in dveh individualnih stanovanjskih objektov
2681. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pod goro
2682. Sklep o določitvi območja kratkotrajnega parkiranja v Slovenskih Konjicah
2683. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika