Št. objave Naslov
144. Pravilnik o izdelavi analize stroškov in koristi za uporabo soproizvodnje toplote in električne energije z visokim izkoristkom ter učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje
145. Povprečne efektivne obrestne mere iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic v obdobju od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018
146. Splošni akt o elementih vzorčne ponudbe za veleprodajni lokalni dostop na fiksni lokaciji
147. Poročilo o gibanju plač za november 2018
148. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, december 2018
149. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Cankova
150. Sklep o pomoči za novorojence v Občini Cankova
151. Sklep o določitvi ekonomske cene programov vzgojno-varstvenih storitev v javnem zavodu – vrtcu OŠ Cankova
152. Odlok o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Celje
153. Sklep o potrditvi cenika za izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu Mestne občine Celje
154. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu
155. Sklep o določitvi višine enkratne pomoči za novorojence v Občini Cerknica za leto 2019
156. Letni izvedbeni načrt za kulturo v Občini Cerknica za leto 2019
157. Sklep o ukinitvi javnega dobra
158. Sklep o podelitvi naziva ČASTNI OBČAN OBČINE JESENICE
159. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Jesenice
160. Statutarni sklep o razdružitvi Odbora za gospodarstvo, prostorsko planiranje in varstvo okolja v Odbor za okolje in prostor ter varstvo okolja in Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe
161. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Kanal ob Soči za volilno leto 2018
162. Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu v letu 2019
163. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse za leto 2019
164. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Kozje
165. Sklep o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v občini Krško
166. Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica
167. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije o prehodu mandata
168. Sklep o potrditvi predloga spremembe občinske meje
169. Sklep o začasnem financiranju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici v obdobju januar–marec 2019
170. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah
171. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov za izračun komunalnega prispevka
172. Odlok o dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Štore
173. Sklep o vrednosti točke za odmero občinskih taks za leto 2019
174. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
175. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
176. Uredba o spremembi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini