Št. objave Naslov
2610. Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1D)
2611. Zakon o spremembah Zakona o skupnosti študentov (ZSkuS-A)
2612. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1K)
2613. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-H)
2614. Zakon o spremembah Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (ZUVRAS-A)
2615. Zakon o spremembah Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG-C)
2616. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o enakih možnostih žensk in moških (ZEMŽM-A)
2617. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra
2618. Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (ReSNV-2)
2619. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju uredb (ES) in (EU) o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet
2620. Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju dela, družine, socialnih zadev in enakih možnosti
2621. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
2622. Odredba o sprejetju izobraževalnih programov srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja
2623. Odredba o Programu promocije in informiranja javnosti o shemah kakovosti, s poudarkom na ekološki shemi kakovosti in shemi izbrana kakovost, za obdobje do 30. junija 2021
2624. Notarska tarifa
2625. Odločba o ugotovitvi, da tretji odstavek 116. člena ter četrti in peti odstavek 406. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter prvi in drugi odstavek 37. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju niso v neskladju z Ustavo
2626. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto predsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani
2627. Odločba o imenovanju na sodniško mesto
2628. Odločba o imenovanju na sodniško mesto
2629. Odločba o imenovanju na sodniško mesto
2630. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada
2631. Obvestilo o ukinitvi splošnih poglavij Cepiva proti virusom perutnine: preskus na tuje snovi v matičnih serijah (2.6.24) in Živa cepiva proti virusom perutnine: preskus na tuje snovi v serijah končnega izdelka (2.6.25) iz Evropske farmakopeje
2632. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2019
2633. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Brežice
2634. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spodnja Hudinja – območje HU-1
2635. Odlok o spremembi Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje
2636. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
2637. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi subvencioniranja cene storitve uporabe javnih objektov za leto 2019
2638. Sklep št. 4/19 o prenehanju statusa grajenega javnega dobra
2639. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2019
2640. Odlok o organiziranju in izvajanju socialno varstvene storitve pomoči na domu na območju Občine Ilirska Bistrica
2641. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2019
2642. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2019
2643. Odlok o rebalansu-1 proračuna Občine Kobarid za leto 2019
2644. Odlok o rebalansu proračuna za leto 2019 št. 2
2645. Odlok o rebalansu-2 proračuna Občine Komen za leto 2019
2646. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov
2647. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi parkirnega reda in vzpostavitvi območja kratkotrajnega parkiranja
2648. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Kranj
2649. Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora KR SA 6/1 Kranj Sava na zemljiščih parc. št. 254/1, 254/2, 254/3 in 256 k.o. Huje
2650. Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora KR PL 2/2 na zemljiščih s parc. št. 176/1-del in 176/9-del k.o. Klanec
2651. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
2652. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Loški Potok (SD OPN 2 Loški Potok)
2653. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Medvode
2654. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Medvode
2655. Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza šoloobveznih otrok in otrok s posebnimi potrebami v Občini Medvode
2656. Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra
2657. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in družbene lastnine v splošni rabi
2658. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta za območje zelenih in rekreacijskih površin vzhodno in južno od zdraviliškega kompleksa Moravskih Toplic
2659. Odlok o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2019
2660. Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne pogrebne dežurne službe v Občini Tišina
2661. Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Tržič
2662. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vipava za leto 2019
2663. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2019
2664. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica
2665. Sklep o razpisu nadomestnih volitev v Občinski svet Občine Sodražica
2666. Uredba o koncesiji za obstoječi žičniški napravi na Kopah
2667. Uredba o spremembah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
2668. Uredba o spremembah Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju
2669. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
2670. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
2671. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi Arboretuma Volčji Potok za kulturni spomenik državnega pomena
2672. Popravek Sklepa o imenovanju predsednice in članov Nacionalnega sveta za kulturo