Št. objave Naslov
2550. Sklep o imenovanju predsednice in članov Nacionalnega sveta za kulturo
2551. Sklep o razrešitvi in imenovanju člana Upravnega odbora Prešernovega sklada
2552. Sklep o imenovanju člana Nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije
2553. Sklep o imenovanju člana Nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije
2554. Sklep o imenovanju člana Nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije
2555. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2556. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2557. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2558. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2559. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2560. Sklep o imenovanju članice Slovenske nacionalne komisije za UNESCO
2561. Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednice, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v zadevi Franc Kangler in drugi
2562. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Peru
2563. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Vzhodni republiki Urugvaj
2564. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Irak
2565. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Evropski uniji v Bruslju
2566. Pravilnik o registraciji, tehničnih pregledih, označevanju in barvi vojaških vozil Slovenske vojske, o označevanju in barvi vozil Civilne zaščite ter o označevanju določenih sredstev iz popisa
2567. Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bruceloze pri govedu
2568. Pravilnik o spremembah Pravilnika o kakovosti medice in peneče medice
2569. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
2570. Sklep o spremembi Sklepa o uporabi Priporočil o enakovrednosti ureditev zaupnosti
2571. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o zbiranju, uporabi in dajanju podatkov o razvoju trga elektronskih komunikacij
2572. Dogovor o ureditvi položaja mobilnih učiteljev za dodatno strokovno pomoč in učiteljev za dodatno strokovno pomoč
2573. Poročilo o gibanju plač za julij 2019
2574. Dopolnitev sklepa o vsebini in obliki diplomskih listin Univerze v Mariboru
2575. Razlage Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, sprejete na 79. seji dne 11. 6. 2019
2576. Razlaga Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije glede določb, ki se nanašajo na določanje letnega dopusta, sprejete na 78. seji dne 21. 5. 2019
2577. Razlaga Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi, sprejeta na 36. seji dne 11. 9. 2019
2578. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Braslovče za programsko obdobje 2019–2020
2579. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2019
2580. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Celje za leto 2019
2581. Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda ZELENICE za urejanje in vzdrževanje zelenih in drugih javnih površin
2582. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črenšovci za leto 2019
2583. Letni načrt razpolaganja s finančnim premoženjem Občine Črenšovci za leto 2019
2584. Sklep o razrešitvi podžupana Občine Lendava
2585. Sklep o imenovanju podžupana Občine Lendava
2586. Sklep o imenovanju podžupana Občine Lendava
2587. Sklep o imenovanju podžupana Občine Lendava
2588. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2019
2589. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2590. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana
2591. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra
2592. Odredba o dopolnitvi Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina
2593. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod (prizidava Maximus)
2594. Pravilnik o subvencioniranju stroškov kastracije in sterilizacije lastniških mačk na območju Občine Pivka
2595. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
2596. Sklep o spremembi cene infrastrukture komunalnih odpadkov v Občini Rečica ob Savinji
2597. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Občine Sevnica
2598. Odlok o spremembi proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2020
2599. Sklep o določitvi cene za programe vrtca za šolsko leto 2019/2020
2600. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Šempeter - Vrtojba
2601. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2602. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Občine Šentjur – sprememba št. 1
2603. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o subvencioniranju gradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šentjur
2604. Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 1302 (parc. št. 1295/1 in 1324/2, k.o. 1132 Primož)
2605. Sklep o določitvi cene izvajanja storitev javne službe 24-urna dežurna služba na območju Občine Trebnje
2606. Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov
2607. Uredba o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji
2608. Sklep o višini gospodarske rasti v letu 2018
2609. Odredba o podatkih, ki so jih distributerji naftnih derivatov in drugi zavezanci dolžni zagotavljati ministrstvu