Št. objave Naslov
2530. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o obrazcu za posredovanje podatkov, ki so potrebni za določanje vrste in količine obveznih rezerv nafte in njenih derivatov ter za prijavo o članarini
2531. Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
2532. Sklep o določitvi višine obrestnih mer, po katerih Banka Slovenije obrestuje sredstva javnih subjektov
2533. Odločba o imenovanju na sodniško mesto
2534. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta ravnatelja Vrtca Anice Černejeve v plačni razred
2535. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Črenšovci
2536. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2537. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2019
2538. Odlok o pokopališkem redu v Občini Mežica
2539. Poročilo o postopku za nadomestitev člana Občinskega sveta Občine Mežica
2540. Merila za določitev višine nadomestila članom volilnih organov za izvedbo posameznih volilnih opravil
2541. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcele št. 71/6, 609/1 in 610 vse k. o. 2318 BILJE
2542. Odlok o rebalansu proračuna Občine Osilnica za leto 2019
2543. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Pivka za leto 2019
2544. Odlok o ustanovitvi Kulturnega doma Slovenj Gradec
2545. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Slovenj Gradec
2546. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 8.1)
2547. Popravek Pravilnika o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti
2548. Popravek Sklepa o ugotovitvi javne koristi – interesa in razlastitve z omejitvijo lastninske pravice – obremenitvijo s služnostjo
2549. Popravek Sklepa o imenovanju komisije za sprejem otrok v vrtec