Št. objave Naslov
2485. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Koreji
2486. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Hrvaški
2487. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Islamski republiki Afganistan
2488. Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob 30. obletnici plebiscita o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije
2489. Odlok o Svetu Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij
2490. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Ukrajine v Republiki Sloveniji s sedežem v Velenju
2491. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Riu de Janeiru, v Federativni republiki Braziliji
2492. Sklep o imenovanju častne konzulke Republike Slovenije v Riu de Janeiru, v Federativni republiki Braziliji
2493. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Panama Cityju, v Republiki Panami
2494. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Panama Cityju, v Republiki Panami
2495. Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti
2496. Pravilnik o nivojskih prehodih
2497. Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
2498. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto
2499. Odločba o imenovanju na sodniško mesto
2500. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju otroškega in šolskega dispanzerja za območje Občine Braslovče
2501. Odlok o spremembi Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v Občini Braslovče
2502. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Braslovče za programsko obdobje 2019–2020
2503. Sklep o imenovanju namestnika predsednika Občinske volilne komisije Občine Braslovče
2504. Sklep o merilih za določitev višine nadomestila članom občinskih volilnih organov na nadomestnih volitvah v občinski svet
2505. Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2018
2506. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Športni park Grosuplje – ponovna javna razgrnitev
2507. Poročilo o izidu predčasnih volitev v svet krajevne skupnosti Pince dne 1. septembra 2019
2508. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2018
2509. Razpis nadomestnih volitev za člana Sveta Madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Moravske Toplice v naselju Središče
2510. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2019
2511. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Trebnje
2512. Razpis nadomestnih volitev člana Občinskega sveta Občine Trebnje, predstavnika romske skupnosti
2513. Ugotovitev o prehodu mandata na naslednjega kandidata z liste
2514. Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Moravske Toplice
2515. Popravek Odloka o priznanjih Občine Dobrepolje