Št. objave Naslov
2462. Pravilnik o določitvi usklajenih kazalnikov tveganja zaradi uporabe fitofarmacevtskih sredstev
2463. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
2464. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev
2465. Odločba o izdaji soglasja k aktu o ustanovitvi ustanove Ustanova Mathema Art
2466. Sklep o uporabi Smernic Evropskega organa za vrednostne papirje in trge o nepomembnih referenčnih vrednostih
2467. Splošni akt o storitvah dostopa do interneta in s tem povezanih pravic končnih uporabnikov
2468. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za avgust 2019
2469. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za preselitev kmetije na Brdih, Sabonje, Ilirska Bistrica
2470. Razpis nadomestnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Sedraž v eni volilni enoti in Krajevne skupnosti Jurklošter v treh volilnih enotah
2471. Odlok o ustanovitvi interesne zveze občin “Zveza Haloških občin”
2472. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
2473. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
2474. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
2475. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
2476. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
2477. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Poslovno obrtno cono Grabonoš
2478. Odlok o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
2479. Spremembe Statuta Občine Šmarje pri Jelšah
2480. Razveljavitev obvezne razlage 58. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Šmarje pri Jelšah – izvedbeni del
2481. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2482. Uredba o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
2483. Sklep o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2019/2020
2484. Odredba o prepovedi prometa na cestah v Republiki Sloveniji