Št. objave Naslov
2400. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Češki republiki
2401. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
2402. Sklep o zamenjavi poškodovanih eurobankovcev
2403. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi
2404. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2019
2405. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za goveji hlev v Gornji Bistrici
2406. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o poslovnem času in uradnih urah v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana
2407. Sklep o uskladitvi Cenika storitev na pokopališčih v Občini Medvode
2408. Sklep o določitvi cen pogrebne tržne dejavnosti Javnega podjetja OKOLJE Piran, d.o.o.
2409. Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica – območja II., III., IV. – Šmarje
2410. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe – kmetija Jazbec
2411. Sklep o izdelavi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja 11-01 Pijavski hrib
2412. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč na območju Občine Šmarješke Toplice
2413. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve OPPN stanovanjske soseske Žalec zahod – 2. sprememba
2414. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom