Št. objave Naslov
99. Sklep o imenovanju namestnice sekretarja Državnega sveta Republike Slovenije
100. Sklep o potrditvi mandata državnemu svetniku
101. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
102. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Kavadarcih, v Republiki Makedoniji
103. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Kavadarcih, v Republiki Makedoniji
104. Pravilnik o metodologiji financiranja izobraževalnih programov srednjih šol z italijanskim učnim jezikom
105. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji financiranja izobraževalnih programov dvojezične srednje šole
106. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji financiranja izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva
107. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih za financiranje višjih strokovnih šol
108. Odredba o usklajeni višini minimalnega dohodka od januarja 2019
109. Odredba o uskladitvi mej dohodkov za letne pravice za leto 2019
110. Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov
111. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v letu 2018
112. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto
113. Seznam gozdnih semenskih objektov – stanje na dan 1. 1. 2019
114. Študentska ustava (ŠU-4)
115. Revalorizacija denarnih vrednosti (tarif)
116. Revalorizacija tarif po Pogodbi o pogojih uporabe in plačilu nadomestila za uporabo varovanih del iz repertoarja IPF na prireditvah društev Gasilske zveze Slovenije
117. Revalorizacija tarif v Skupnem sporazumu za določitev višine nadomestil za javno priobčitev komercialnih fonogramov na prireditvah v organizaciji mladinskih centrov, ki imajo status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju
118. Revalorizacija tarif v Skupnem sporazumu za določitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov na prireditvah razvedrilne narave, na katerih javna priobčitev fonogramov ni ključnega pomena
119. Revalorizacija tarif v Skupnem sporazumu za določitev višine nadomestil za javno priobčitev komercialnih fonogramov na prireditvah v organizaciji Študentske organizacije Slovenije
120. Revalorizacija tarif v Skupnem sporazumu o pogojih in načinih uporabe varovanih del iz repertoarja zavoda IPF v lokalnih in regionalnih radijskih programih posebnega pomena ter o višini nadomestil za njihovo uporabo
121. Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti
122. Odlok o mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Kočevje
123. Sklep o določitvi cen programa predšolske vzgoje v Vrtcu Kočevje
124. Poročilo o izidu naknadnih volitev v svete krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj dne 13. 1. 2019
125. Sklep o imenovanju podžupana Občine Lendava
126. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme
127. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme na ustreznem obračunskem območju, preračunanih na enoto mere za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2019
128. Cenik storitev oskrbe s toploto za daljinsko ogrevanje
129. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Kostel in Osilnica«
130. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Piran
131. Sklep o razpisu ponovnih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Piran
132. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sevnica
133. Poročilo o delu občinske volilne komisije pri ugotavljanju končnega uradnega izida glasovanja na lokalnih volitvah 2018 za župana Mestne občine Slovenj Gradec
134. Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec
135. Poročilo o izidu volitev članov četrtnih in vaških skupnosti na območju Mestne občine Slovenj Gradec na lokalnih volitvah 2018
136. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne in družinske medicine v Občini Železniki
137. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Celje
138. Sklep o razpisu nadomestnih volitev za dva člana sveta Krajevne skupnosti Vojsko
139. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Lendava
140. Uredba o koncesiji za graditev krožne kabinske žičnice Vitranc 2 v Kranjski Gori
141. Pravilnik o spremembi Pravilnika o kategorizaciji nastanitvenih obratov
142. Popravek Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
143. Popravek Sklepa o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Šmartno pri Litiji