Št. objave Naslov
2340. Pravilnik o pogojih in postopkih organov za ugotavljanje skladnosti
2341. Odredba o prepovedi uporabe cestno-železniških prehodov
2342. Odločba o soglasju k Sklepu o prenehanju Ustanove – Centra za usposabljanje na področju javnih financ
2343. Delna odločba o ugotovitvi, da tretja alineja drugega odstavka 114.a člena Zakona o nalogah in pooblastilih Policije ni v neskladju z Ustavo
2344. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča št. I Ips 34489/2013 z dne 18. 12. 2014 in sodbe Višjega sodišča v Mariboru št. III Kp 34489/2013 z dne 8. 4. 2014
2345. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 150.a člena Zakona o kazenskem postopku
2346. Sklep o dajanju zbirateljskih kovancev ob 100. obletnici priključitve Prekmurja k matični domovini v prodajo in obtok
2347. Povprečne efektivne obrestne mere iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic v obdobju od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019
2348. Tarifa o taksah in nadomestilih Agencije za javni nadzor nad revidiranjem
2349. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 2019
2350. Sklep o določitvi parkirnih površin
2351. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2019
2352. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda v plačni razred
2353. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda v plačni razred za določitev osnovne plače
2354. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Lendava
2355. Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Lendava
2356. Odlok o pokopališkem redu v Občini Lendava
2357. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku v Občini Lendava
2358. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja ŠO 1/2 Šiška (vzhodni del)
2359. Sklep o skupni vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v načrtih ravnanja z nepremičnim premoženjem za leti 2019 in 2020
2360. Odlok o občinskih taksah v Občini Piran
2361. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Piran za leto 2019
2362. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra občinskega pomena
2363. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra občinskega pomena
2364. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju otroškega dispanzerja na območju Občine Prebold, Občine Vransko ter Občine Tabor
2365. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Podgora
2366. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico trškega jedra Rogatec (premik R2 432/1284 Rogatec–Majšperk)
2367. Sklep o drugi javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta INDIVIDUALNE STANOVANJSKE GRADNJE POD GRADOM; III. faza
2368. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjska cona Legen – identifikacijska številka PA v zbirki prostorskih aktov 1226
2369. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetije Brumec
2370. Sklep o oblikovanju cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter storitve povezane z greznicami in MKČN na območju Občine Trebnje
2371. Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo na območju Občine Trebnje
2372. Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanje z odpadki na območju Občine Trebnje, leto 2019
2373. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Velike Lašče
2374. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Velike Lašče za programsko obdobje 2015–2020
2375. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice