Št. objave Naslov
2066. Odlok o spremembi Odloka o notranji organizaciji, delovnih mestih in nazivih v službah državnega zbora (OdNODMN-C)
2067. Sklep o potrditvi poslanskih mandatov
2068. Sklep o imenovanju namestnice predsednika Državne volilne komisije
2069. Sklep o imenovanju članice sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev
2070. Sklep o imenovanju člana sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev
2071. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2072. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
2073. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Francoski Republiki
2074. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Maroko
2075. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kneževini Monako
2076. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Organizaciji Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO)
2077. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Federativni republiki Braziliji
2078. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Večnacionalni državi Boliviji
2079. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Ekvador
2080. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Kolumbiji
2081. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri OZN, OVSE in ostalih mednarodnih organizacijah na Dunaju
2082. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Helenski republiki
2083. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Ciper
2084. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Državi Izrael
2085. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Italijanski republiki
2086. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Malti
2087. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki San Marino
2088. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Tuniziji
2089. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Svetovnem programu za hrano (WFP)
2090. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Organizaciji Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO)
2091. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Svetu Evrope v Strasbourgu
2092. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Turčiji
2093. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Islamski republiki Afganistan
2094. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Azerbajdžanski republiki
2095. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Irak
2096. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Libanonski republiki
2097. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Argentinski republiki
2098. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Čile
2099. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Paragvaj
2100. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Peru
2101. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Vzhodni republiki Urugvaj
2102. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ljudski republiki Kitajski
2103. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ljudski demokratični republiki Koreji
2104. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Mongoliji
2105. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Tajski
2106. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Socialistični republiki Vietnam
2107. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Zvezi NATO v Bruslju
2108. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Češki republiki
2109. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Portugalski republiki
2110. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Črni gori
2111. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Hrvaški
2112. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Svetem sedežu
2113. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Suverenem malteškem viteškem redu
2114. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Albaniji
2115. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Romuniji
2116. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Indiji
2117. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ljudski republiki Bangladeš
2118. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Butan
2119. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Federativni demokratični republiki Nepal
2120. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Demokratični socialistični republiki Šrilanki
2121. Odločba o imenovanju okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
2122. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
2123. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
2124. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o živilih za posebne zdravstvene namene
2125. Pravilnik o elaboratu ekonomike
2126. Pravilnik o organizaciji in povračilu prevoznih stroškov za prevoze otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
2127. Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom od 1. julija 2019 dalje
2128. Odločba o razveljavitvi sodbe Upravnega sodišča
2129. Odločba o razveljavitvi drugega odstavka 39. člena Zakona o medijih
2130. Odločba o razveljavitvi točke I sklepa Višjega sodišča v Ljubljani in sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani v delu, ki se nanaša na dr. Blaža Kovačiča Mlinarja
2131. Sklep o vsebini podatkov in informacij v centralnem kreditnem registru in sistemu izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov, ki jih poročajo poročevalske enote iz 3. do 5. točke drugega odstavka 6. člena ZCKR
2132. Sklep o uporabi Smernic o zunanjem izvajanju
2133. Sklep o spremembi Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice
2134. Statut Lekarniške zbornice Slovenije
2135. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih preizkušeni davčnik, preizkušeni računovodja, preizkušeni notranji revizor in preizkušeni revizor informacijskih sistemov, vpisu v registre pri Inštitutu ter načinu vodenja seznama aktivnih imetnikov nazivov
2136. Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na geografskem območju Občine Ivančna Gorica
2137. Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za lesarstvo
2138. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Ajdovščina
2139. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2019 – rebalans
2140. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2141. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Bovec v najem
2142. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2143. Sklep o razglasitvi zemljišča za grajeno javno dobro
2144. Pravilnik za nabavo gasilskih vozil, ki jih sofinancira Občina Braslovče
2145. Odlok o razveljavitvi Odloka o razglasitvi Domačije Janeževa gorca 56 oziroma Jelčičeve domačije za kulturni spomenik lokalnega pomena
2146. Odlok o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa
2147. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Letalski center Cerklje ob Krki
2148. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Cerknica (OVK)
2149. Odlok o postopku za sofinanciranje letnega programa športa v občini Črnomelj
2150. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Črnomelj
2151. Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v vrtcih na območju Občine Črnomelj
2152. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2019
2153. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2154. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
2155. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
2156. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Log - Dragomer
2157. Pravilnik o sofinanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki v Občini Postojna
2158. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve za del območja EUP PO-055 za zemljišče s parc. št. 207/9 k.o. Postojna
2159. Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Rogaška Slatina
2160. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OPPN za stanovanjsko sosesko Dolenji Boštanj – zahod (DB 27.hm in DB 11.hm)
2161. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica
2162. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2163. Obvezna razlaga tretjega in četrtega odstavka 60. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Slovenj Gradec
2164. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2019
2165. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Slovenj Gradec
2166. Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Škocjan
2167. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Trebnje
2168. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Trebnje
2169. Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Tržič
2170. Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok
2171. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Ankaran
2172. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2019
2173. Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Pleterje P4 v občini Kidričevo
2174. Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Pleterje PPK 2 v občini Kidričevo
2175. Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Pleterje P2e – širitev v občini Kidričevo
2176. Odlok o imenovanju državne komisije in regijskih komisij za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah
2177. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev služnosti zaradi opravljanja nalog nadzora državne meje
2178. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev služnosti zaradi opravljanja nalog nadzora državne meje